TURINYS Spausdinti
S. A. Bačkis — JAV de jure Lietuvos pripažinimo 50 metų sukaktis ............................................. 265
Alf. Gricius — Eilėraščiai .................................................................................................................. 270
R. Šilbajoris — Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė" ... 271
J. Jankus — Istorija iš pirmųjų šaltinių (beletristika) ...................................................................... 277
VI. Jakubėnas — K. V. Banaičio "Jūratė ir Kastytis" ................................................................... 283
V. Pavalkis — Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai 1918 - 1940 ...................................... 287
Al. Pakalniškis — Žmonių santykiai Žemaičiuose ........................................................................... 293

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
S. K. R. — Po jaunimo švenčių ........................................................................................................ 295
J. Girnius — Sveikiname neužmirštamąjį Juozą Keliuotį ............................................................... 301
Vt. Vt. — Etninio paveldėjimo programa ......................................................................................... 304
Mūsų buityje ...................................................................................................................................... 305

KNYGOS
A. Musteikis — Knyga apie marksizmą (V. S. Vardžio) ................................................................ 309

Viršelio 1 psl. — K. Lapšys (jaunimo kongreso dailės parodoj laimėjęs I premiją): "Šokis, kurį matant, norisi dainuoti — ši mintis veda į žiląją senovę"; 4 psl. — Raminta Baukytė (jaunimo kongreso dailės parodoj laimėjusi III premiją): macrame be pavadinimo.

Šio numerio iliustracijos: L. Surgailio ir L. Tuleikio tapybos darbai, V. Jurkūno (jaunesniojo) vinjetė "Laivas" (p. 270), Irenos Mitkutės (jau­nimo kongreso dailės parodoj laimėjusios II premiją) albumo puslapis, J. Kajecko, L. Surgailio, L. Tuleikio, R. Kalantos, J. Keliuočio, VI. Viliamo, L. Prapuolenio ir V. S. Vardžio atvaizdai, "Jūratės ir Kastyčio" operos, jaunimo kongreso, dainų šventės nuotraukos.

Redaguoja — dr.' Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of VVisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Faškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of Califomia, Berke-ley), - K. I. Skrupskelis- (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University 6f Oklahoma)

SEPTEMBER, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn,"N. Y.