TURINYS Spausdinti
Atsisveikinant prof. Antaną Salį ........................................................................................... 361
W. R. Schmalstieg — A. Salys — profesorius Amerikoje .................................................. 362

P. Jonikas — Antano Salio mokslinė veikla ........................................................................ 364
A. Salys — Ir vis dėlto ne taip (atsakymas L. Dambriūnui) ................................................ 371
K. Grigaitytė — Eilėraščiai ................................................................................................... 377
M. Nasvytis — Kultūrinė laisvė ir ištikimybė (dail. V. Vizgirda) ........................................ 379
B. Ciplijauskaitė — Gabriel Garcia Marquez ....................................................................... 384
G. Garcia Marquez — Fragmentai iš "Šimto metų vienatvės" (vertė B.Ciplijauskaitė) ... 389

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Alaušius — "Neeilinė" tamsuomenė .................................................................................... 391

J. B. Laučka — L. Šimučio 80 metų sukaktį minint ............................................................. 392
Iz. Vasyliūnas — Balys Dvarionas ........................................................................................ 394
J. G. — Prisimenant du Lietuvos draugus (J. Otrębski ir J. Buge) 396
J. Masilionis — Mokytojų studijų savaitė ............................................................................ 398
J. Gimbutas — Inžinierių ir architektų suvažiavimas ........................................................... 399
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 402

KNYGOS
Pr. Skardžius — Kalbotyrinių terminų žodynėlis (Schmalstiego ir Klimo............................. 405
V. Skrupskelytė — "Viena saulė danguje" (M. J. Saulaitytė) ............................................ 407

Viršelio 1 psl. — V. Vizgirda: Autoportretas (1970), 4 psl. — Žvejų uostelis (J. Raulinaičio nuosavybė)

Šis numeris iliustruotas dail. V. Vizgirdos tapybos darbų nuotraukomis. Prof. A. Salio atvaizdas ir kitos jo gyvenimo nuotraukos. K. Grigaitytės, V. Vizgirdos (nuotr. K. Daugėlos), G. Garcia Marąuez, L. Šimučio, B. Dvariono, J. Otrębskio, J. Buge ir P. Juro atvaizdai. Inžinierių ir ar­chitektų centro valdybos bei skyrių pirmininkų ir Lietuvos Universiteto 50 m. sukakties minėjimo Detroite prezidiumo nuotraukos

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija _ administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Umversitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius, (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of A>nerica, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

November, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.