Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Vilniuje "aukščiausiasis teismas" IX.25-X.3 teisė 8 jaunuolius, dalyvavusius Kauno demonstracijose po Romo Kalantos susideginimo. Buvo teisiami Vytautas Kaladė (g. 1947), Antanas Kačinskas (g. 1948), J. Macijauskas, J. Prapuolenaitis (nuteisti kalėti po 3 metus, o pirmiesiems dviem paskirtas dar "sustiprintas ir griežtas režimas"), K. Grinkevičius, V. Žmuida (nuteisti dviem metams kalėjimo), R. Baužys (pusantrų metų kalėjimo) ir Virginija Urbonavičiūtė ("nusikaltimo" metu dar nepilnametė, nuteista vieneriems metams pataisos darbo be laisvės atėmimo). Kaip Kalanta paskelbtas psichiniu ligoniu, taip šie jaunuoliai apkaltinti chuliganizmu. Pik čiausiai puolamas V. Kaladė kaip įžūlus "hipis". Nors buvo teisiami ne politiniais paragrafais, bet tik už "viešosios tvarkos pažeidimą", keturiems jų paskirta pati aukščiausia numatoma bausmė. Tokiu komišku būdu tūkstantinių minių tautinės laisvės demonstraciją okupantas nori pavaizduoti tik kelių chuliganų patriukšmavimu. Komentuoti nėra ko — seniai žinoma sovietinė praktika. Be abejo, "visi teisiamieji prisipažino kalti, pasmerkė savo antivisuomeniškus veiksmus".
Iš Lietuvos pabėgęs advokatas Z. Butkus su šeima (žmona gydytoja ir trim vaikais) atvyko Į JAV ir apsigyveno Čikagoj. Italijoj nuo rusų turistų atsiskyręs elektronikos inžinierius L. Morkūnas taip pat nutarė nebegrįžti į Lietuvą, nes rusų ten įvestojo režimo nebegalėjo pakelti: "Nelengva daryti tokį sprendimą — palikti savo tėvynę ir šeimą. Bet aš jau negalėjau gyventi dusinamame junge, kurį Lietuvai uždėjo sovietinė valdžia".
— JAV* LB iniciatyva sudaryta delegacija (LB garbės pirm. prel. J. Balkonas, LB vicepirm. A. Gečys, ateitininkų sendraugių dvasios vadas kun. K. Pugevičius, Jaunimo Žygio pirm. R. Bublys ir K. Čikotas) X.13 lankėsi Vašingtone pas Apaštališkojo Sosto delegatą L. Raimondi ir jam įteikė memorandumą su trim prašymais: kad popiežius paskelbtų visame pasauly maldos dieną už Lietuvos Bažnyčią, viešai pasmerktų sovietų vykdomą Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą ir tarpininkautų pas katalikiškų valstybių vyriausybes iškelti Jungtinėse Tautose žmogaus teisių paneigimui Lietuvoje.
JAV LB VI tarybos ketvirtoji sesija posėdžiavo Clevelande X.28 - 29. Daugiausia laiko skilta švietimo reikalams, apie kuriuos referavo Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas, D. Petrutytė, St. Rudys, kun. K. Pugevičius, L. Raslavičius ir kun. J. Vaišnys. Be bendrųjų klausimų, buvo svarstomas priešmokyklinis lituanistinis auklėjimas, lituanistinio švietimo finansai ir galimybės gauti paramos iš JAV valdžios. Švietimo Tarybos leidiniai ir jaunimo skaitiniai.
- BALFO seimas vyko Detroite X.28 - 29. Dauguma balsų buvo nutarta BALFo centrą iš Ne\v Yorko perkelti i Čikagą. Ten sudaryta ir nauja valdyba: pirm. M. Rudienė, gen. sekretorius A. Dzirvo-nas, protokolų sekr. V. Baleišytė, iždininkas K. Čepaitis, vicepirmininkai D. Bobelienė. A. Daukienė, J. Jasaitis ir kun. J. Trakis. Direktorių tarybos pirmininku išrinktas kun. V. Martinkus, vadovavęs BALFui aštuonerius metus (nuo 1964). Bankete meninę programą atliko St. Sližio vadovaujamas Detroito jaunimo choras. Seimo rengimo komitetui pirmininkavo K. Ražauskas. Dalyvavo 86 atstovai, tarp jų 26 BALFo direktoriai. Teisine patarėja pakviesta dr. EI. Ar-manienė vicepirmininkės titulu.
XVIII Kanados Lietuvių Diena šiemet vyko Montrealy X.7-8. Kaip keleriais pastaraisiais metais, taip ir šiemet programai atlikti buvo pakviesti jaunimo ansambliai. Pagrindiniame koncerte dalyvavo vietinis Aušros Vartų parapijos choras, Hamiltono mergaičių choras "Aidas", Londono mergaičių kvartetas "Basa". Delhi "Palangos" ir Toronto "Gintaro" šokėjai, vietinis "Gintaro" ansamblis. Kalbų tebuvo pusvalandis: išklausyta Kanados valdžios pareigūnų sveikinimų, Kanados LB pirmininko E. Čuplinsko ir gen. konsulo dr. J. Žmuidzino žodžių. Linksmintasi du vakarus. Vyko sporto varžybos, montrea-liečiai dailininkai parodė savo darbų. Dalyvių skaičiuojama ligi 1400.
Kanados Katalikų Centro pirmininku antrai kadencijai perrinktas dr. J. Sungaila, vicepirmininkai kun. P. Barius, OFM ir dr. Br. Povilaitis, iždininkas K. Mang-licas, sekretorės — A. Kuolienė ir I. Žemaitienė. Komisijų pirmininkai: jaunimo
— kun. J. Staškevičius, planavimo — dr. J. Sungaila, religinės šalpos — kun. P. Ažubalis, liturginės — kun. A. Prakapas, finansų — K. Manglicas, informacijos
— kun. dr. Pr. Gaida.

Mirtys. — Vilniuje X.l mirė kalbininkė žodynininke Bronė Vosylytė. baigdama 75 metus. Lietuvos un-te studijavo 1924 - 29. Anksčiau mokytojavusi Kauno ir Vilniaus gimnazijose, nuo 1942 įsijungė i Lietuvių kalbos žodyno rengimą ir tą darbą dirbo ligi 1961. Drauge su kitais redagavo Lietuvių kalbos žodyno II - VI tomus. Yra parašiusi šio žodyno apie 60 lankų. "Literatūros ir kalbos" I tome paskelbė str. apie K. Būgą ir J. Jablonskį (buvusi jo sekretorė).
— Čikagoj X.7 mirė teisėjas Jonas T. Zuris. Gimęs 1898 Pittstone, Pa.. 1925 baigė Čikagoj Kento teisės mokyklą. 1936 pirmas lietuvis Čikagoj buvo išrinktas teisėju, perrenkamas ėjo šias pareigas ligi 1952. Vėliau vertėsi advokatūra. Nuo 1924 veikė Lietuvos Vyčiuose. 1936 vadovavo komitetui, kuris pasiuntė 26 sportininkus į Lietuvą. Vienas iš vadovų lietuvių delegacijos 1940 pas JAV prezidentą Roose-velfe), vienas iš ALTos steigėjų, joje atstovavo Sandarai (pastaraisiais metais jos centro pirmininkas).
— Kaune X.9 mirė generolas Vincas Žilys. Gimė 1898, baigė karo mokyklos I laidą ir dalyvavo laisvės kovose. Vėliau baigė Briuselio karo akademiją ir 1934 buvo paskirtas artilerijos inspektoriumi. 1941 sovietų buvo išsiųstas į Rusiją ir ten kalintas Vorkutoje. Į Lietuvą buvo leistas sugrįžti tik po 14 metų.

M o k s l a s. — Lietuvos universiteto atkūrimo Kaune 50 metų sukaktis paminėta Detroite X.15. Pirmiausia rinktasi i Šv. Antano bažnyčią pagerbti mirusius ir žuvusius universiteto dėstytojus ir studentus. Organizacijos pamaldose dalyvavo su vėliavomis, kurių paradui vadovavo Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje pirmininkas prof. St. Dirmantas. Po pamaldų Lietuvių Namuose vyko akademija, kurią atidarė Kultūros Klubo pirmininkas A. Musteikis. Programai vadovavo St. Kau-nelienė. Garbės prezidiumą sudarė buvę profesoriai ir studentų organizacijų atstovai. Įžangos žodį tarė PLB Švietimo Tarybos pirm. A. Rinkūnas. Apie aukštąsias Lietuvos mokyklas turiningą paskaitą skaitė prof. J. Puzinas, suįdomindamas klausytojus daugeliui nežinomais istoriniais faktais. Koncertinę programą atlikę solistė G. Čapkauskienė, ji padainavo lietinių kompozitorių bei liaudies 7 dainas ir operų (Mozarto ir Verdžio) 3 arijas. Po koncerto susirinkus gretimon salėn už-kandžiams, buvo pagerbtas prof. St. Dirmantas, kuriam artėjo 85 metų sukaktis. Be jo paties, dar pasakė kalbas buvę profesoriai ir dekanai Ad. Darnusis, J. Meškauskas ir Pr. Jucaitis. Dalyvių buvo per 200. Minėjimą surengė vietinis Kultūros Klubas (A. M.).
— Ohio valstybiniame universitete Co-lumbus X,28 - 29 surengta antroji Pabaltijo literatūrų konferencija. Bendroji jos tema — "Baltų literatūros ir netolima praeitis". Iš lietuvių paskaitas skaitė I. Gražytė, A. Landsbergis. K. Ostrauską-.
Illinois un-to Čikagos skyriuje naujai įvesti lituanistiniu kursu pradėti sėkmingai — su nemažu klausytojų skaičiumi. Į pradinį (lietuvių k. nemokantiesiems) kursą įsiregistravo 48, Į vidurini kursą — 24, į lingvistinį (lietuvių kalbos istorijos) kursą — 6, tad iš viso 78 studentai.

R a š y t o j u o s e. — Montrealio Akademinis Sambūris kas antri metai skiria V. Krėvės vardo literatūrinę premiją. Premijos dydis — 500 dol. Šiemet ji buvo skiriama devintą kartą. Ją laimėjo J. Kralikauskas už romaną "Vaišvilkas". Jury komisiją sudarė pirm. V. Piečaitis, sekr. D. Kerbelytė, dr. I. Gražytė - Maziliauskienė, V. A. Jonynas ir dr. H. Nagys. Premija paskirta balsų dauguma ("Vaišvilko" varžovu buvo K. Ostrausko dramų rinkinys "Kvartetas"). Įteikimo iškilmės vyko Montrealy X1.4. Laureato kūrybą aptarė dr. H. Nagys, iš premijuotojo romano paskaitė Al. Gustaitienė. Be to, savo satyrinę poeziją skaitė A. Gustaitis, B. Vaitkūnaitės - Nagienės vadovaujama išraiškos šokio grupė atliko specialią savo vadovės choreografuotą programą.
— Moterų klubas Vašingtone X.28 paminėjo B. Sruogos 25 metų mirties sukaktį J. Blekaičio skaityta paskaita. — Detroito žurnalistų skyrius X.22 minėjo V. Alanto 70 metų amžiaus sukaktį: apie sukaktuvininką kalbėjo dr. K. Karvelis, jo romaną "Amžinasis lietuvis" pristatė Alf. Nakas, K. Balio paruoštas jaunimas suvaidino komedijos "Šiapus uždangos" ištraukas. — Čikagos Brightono Parko LB apylinkės vakare IX.30 savo humoristinę kūrybą skaitė Al. Baronas.

Lietuvos Universiteto 50 metų sukakties minėjimo Detroite X.15 garbės prezidiumas: kun. K. Simaitis (skaito invokaciją), už jo dr. S. Jankauskas, dr. Pr. Jucaitis, L. Rugienienė, dr. Ad. Darnusis, dr. J. Puzinas, prof. S. Dirmantas, gen. J. Černius, dr. J. Meškauskas, A. Vaitiekaitis. R. Selenis, A. Rinkūnas ir J. Damušienė       Nuotr. K. Sragausko

T e a t r a s. — Hamiltono dramos mėgėjai gastroliavo Hartforde X.21-22: pirmą vakarą atliko "šiupininę" programą, kitą dieną suvaidino J. Jankaus "Audronę". — Toronto LB jaunimo dramos grupė pavasarį (V.17) vaidintą verstinę komediją "Teodolinda" pakartotinai vaidino XI.5.

M u z i k a. — Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas savo ilgamečio vadovo Alf. Mikulskio, koncertavo Čikagoj X.21. Programą atliko mišrus, vyrų ir moterų chorai, instrumentalistai ir šokėjai. Solo partijas atliko Ir. Grigaliūnaitė, VI. Plečkaitis ir A. Gylys. Kanklininkė D. Bankaitytė paskambino A. Mikulskio Koncertiną g-dur. Moterų ir mišriam chorui akompanavo O. Mikulskienės vadovaujamos kanklininkės. Tautiniams šokiams kartu su kanklininkėmis grojo R. Babicko vadovaujamas liaudies instrumentų orkestras. J koncertą atsilankė apie 600 - 700.
Clevelande X.14 surengtas koncertas buvo pavadintas "mažuoju operos festivaliu", nes jame buvo atliekamos operų arijos mūsų keturių žymiųjų solistų: D. Stankaitytės, A. Stempužienės, St. Baro ir J. Vaznelio. Visi keturi drauge atliko sieną iš "Aidos" I veiksmo, trise (Stankai-tytė, Baras ir Vaznelis) — arijas i.š "Fidelio" ir "Fausto". Stempužienė su Baru padainavo "Trubadūro" ariją, su Vazneliu — "Don Giovanni" ariją. "Aidos" arijos duetą sudarė Stankaitytė ir Baras. Vyrų duetas atliko "Likimo galios" ariją. Solo D. Stankaitytė padainavo iš "Manon Les-caut", A. Stempužienė iš "Kaukių baliaus" ir "Sevilijos kirpėjo", St. Baras — iš "Turandot" ir "Žydės", J. Vaznelis — iš "Don Carlo". Akompanatorius — A. Vasaitis. Koncertas sutraukė per 450 klausytojų ir praėjo su fjmtuziazmu.
Los Angeles LB Lietuvių Dienos X.l koncertinę programą atliko solistai B. Dabšienė ir Vidmantas Valatka (tenoras). Pastarasis pirmą kartą pasirodė išeivių scenoj, nes tik prieš kokius metus atvyko iš Lietuvos nuolatiniam apsigyvenimui JAV. Lietuvoj jis dainavimo mokėsi Klaipėdos konservatorijoje. Solistams akompanavusi R. Apeikytė dar atliko Liszto Vengrišką rapsodiją nr, 6.

Birutė Dabšienė (sopranas) atliko koncertinę programą inžinierių suvažiavimo bankete Vašingtone X.7, o kitą dieną su savo vyru Rimtautu Dabšiu (bosas) koncertavo Bostone. Paliko teigiamą jaunų pajėgų įspūdį.

Įvairiuose naujo sezono renginiuose
Čikagoj dainavo P. Bičkienė ir R. Mas-tienė X.14, D. Stankaitytė ir St. Baras X.28, New Yorke X.21 — J. Veblaitytė ir L. Stukas, Baltimorėj XI.4 — A. Stempužienė ir St. Baras, Clevelande XI.4 — D. Mongirdaitė, kuri kitą dieną pakeliui dainavo dar VVorcestery, B. Povilavičius dainavo jubiliatų kun. J. Bružiko Čikagoj IX.24 ir prel. Pr. Juro Bostone X.15 pagerbimuose. New Britaine X.14 vietinis vyrų sekstetas (suorganizuotas J. Bei-noriaus) pasirodė. Clevelando vyrų oktetas X.7 buvo nuvykęs į \Vorcesterį, o Bostono vyrų sekstetas XI.4 į Hartfordą, kur drauge koncertavo viešnia i.š Lenkijos pianistė Aldona Dvarionaitė (1962 baigusi Maks-voje P. Čaikovskio konservatorija).
Montrealy X13 surengė koncertą iš Lietuvos atvykę solistai A. Kuodis ir J. Girijotas, birbynininkas Pr. Tamošaitis ir kanklininkė R. Tamošaitienė. Toronte jie koncertavo X,22.

D a i l ė . — Los Angeles Lietuvių Dienoj X.l parodai buvo pakviesta vietinė dailininkė Ina Leškienė - Totilaitė. Šioj savo antroj parodoj ji eksponavo 25 aliejinės tapybos kūrinius. Kitos losangelietės dailininkės Ilonos Peterienės darbų paroda vyksta du mėnesius The McKenzie galerijoj.
— Čikagoj Čiurlionio galerijoj X.14 -22 parodą surengė Kanadoj gyvenanti Edita Stankuvienė. Buvo išstačiu-aliejinės tapybos darbus ir 12 akvarelių. Jos kūryba — realistiniai peizažai, daugiausia Kanados šiaurės. Kanadoj nuo 1968 ji yra surengusi jau 8 individualines parodas ir laimėjusi kelias premijas kolektyvinėse parodose.
— Čikagos Tautiniuose Namuose X. 29 - X1.5 surengė savo penktąją individualinę parodą Jadvyga Paukštienė. Parodoj buvo išstatyta 40 akrilinės tapybos darbų ir akvarelių. Jos darbų nuotraukomis esame ne kartą iliustravę ir šio žurnalo puslapius.
— Bostone X.28 - 29 surengė parodą Vytautas Ignas. Buvo išstatęs grafikos, tapybos ir mišrios technikos darbų. Tarp jų buvo naujai sukurtas zodiako ženklu ciklas.
— New Yorko Kultūros Židinyje X. 28 - 29 vyko bostonietės Inos Nenortienės — Šimėnaitės pritaikomosios dailės darbų paroda. Buvo išstatyti įvairūs emalio darbai: plokštės, lėkštės, vazos, papuošalai etc.
— Detroite X.8 - 15 buvo surengusios savo darbų parodą tapytoja Stefa Buivydaitė - Kvietienė (iš Toronto) ir vietinė Antanina Jonynienė. Pirmoji buvo išstačiusi apie 30 tapybos darbų, antroji — apie tiek pat keramikos - mozaikos darbų.
— EI. Kepalaitė su dviem skulptūros darbais dalyvavo Ne\v Yorke rugsėjo mėn. vykusioj American Society of Contempo-rary Artists parodoje.
Telesforą Valių už jo grafikos kūrinius aukso medaliu apdovanojo Romos meno ir mokslo akademija Tommasso Campanella, kuri prieš dvejus metus ji buvo pakvietusi savo garbės nariu.
— Kanados XVIII Lietuvių Dienoj Montrealy X.7 - 8 vyko montrealiečių dailininkų paroda. Tapybai, be mirusiojo V. Remeikos, atstovavo R. Bukauskas, Gytis Vazalinskas (šiuolaikinės nuotaikos), Alfonsas Vazalinskas (realistiniai peizažai) ir V. Lapinienė (irgi realistė). Grafikos darbų išstatė O. Jaugelytė — Šablaus-kienė ir A. Jaugelis (dailės studentas). Pr. Baltuonis rodė savo medžio drožinius.
Prel. Pr. M. juras P.A., atšventęs savo kunigystės 50 metų sukaktį. Šioj nuotaukoj jis matomas savo įsteigtoje "Alkoje".

J a u n i m e. — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga pradėjo leisti savo biuletenį "Žiniaraštis". Pirmasis numeris išėjo spalio mėn. Redaktorė — Em. Pakštaitė. Jai talkina korespondentės M. Šerepkaitė, I. Stravinskytė, techninės darbininkės R. Kėkštaitė, L. Plienaitė ir A. Karaitytė. II PLJK Jaunimo Peticijos komisijos pirm. A. Kizlauskas kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvius tęsti šiai peticijai parašų rinkimą. Ryžtamasi surinkti 500.000 parašų peticijai, kuri bus įteikta Jungtinėms Tautoms.
Studentų Ateitininkų Sąjungos metinis suvažiavimas vyko Čikagoj X. 14 -15. Sąjungos reikalais paskaitą skaitė A. Idzelis. Draugovių veiklos pagyvinimą diskutavo Vyt. Naručio vadovaujamas simpoziumas, kuriame dalyvavo draugovių pirmininkų ar valdybų atstovai: E. Raz-gaitytė (Clevelandas), J. Bradūnas (Čikaga), M. Dambriūnaitė (Vašingtonas), L. Mikulionis (Detroitas), A. Norvilą (New Yorkas), V. Vaičiūnas (Torontas). Naujos valdybos rinkimus laimėjo Čikaga prieš Torontą. Vyt. Naručio vadovaujamą valdybą sudaro: L. Sidrys, S. Mikaliukas, P. Stončius, SIS — I. Skiriūtė, Z. Jonikienė, J. Bradūnas ir B. Čepulis, "Gaudeamus" redaktorius R. Petrauskas. Dvasios vadu pakviestas kun. dr. K. Trimakas. Pereitais metais pirmininkavo Jūratė Jasaitytė.
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos šių metų valdyba: pirmininkė Elenutė Raz-gaitytė, V. Čyvas, P. Alšėnas, D. Sušins-kaitė. Gr. Sviderskaitė, R. Širvaitytė ir D. Tam ulionytė.

Jaunimo ansambliai pradėjo rudens sezoną. Clevelando "Grandinėlė", parengusi naują programą, Ne\v Yorke gastroliavo X1.4, Filadelfijoj X1.5, o XI.19 vyks į Hamiltoną. Kanados Londono ansamblis "Baltija", jungiantis dainą ir šokius, koncertavo Hamiltone X.21, o mergaičių kvartetas "Rasa" tą dieną buvo išvykęs į Rochesterį. Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra" koncertavo Clevelande XI.11.
Toronto lituanistinio seminaro I kursas šiemet sulaukė 27 (24 iš Toronto, 3 iš Hamiltono) klausytojų. Dėsto S. Sa-kalienė, A. Sungailienė, V. Šaltmiras ir A. Šukys. Tačiau iš Montrealio spaudoj buvo žinia, kad į tenykštį lituanistikos seminaro atidarymą šiemet teatvyko 2 klausytojai... Los Angeles šį rudenį pradėti dviejų metų lituanistikos kursai parengti mokytojus šeštadieninei mokyklai. Į kursus įstojo 8 klausytojai (dėsto A. Dūdienė, A. Mironas, dr. G. Valančius, D. Polikaitienė ir I. Tumienė).

I š   v i s u r. — Vysk. V. Brizgys savo asmeniniu Įgaliotiniu pastoraciniams reikalams Kanadoj paskyrė prel. dr. J. Tadarauską.
— Kun. dr. P. Celiešių, dabar dirbantį Vokietijoj vysk. A. Deksnio sielovados įstaigoj, Šv. Tėvas pakėlė prelatu (Bt. Rev. titulu).
— Kun. J. Bružiko, SJ, 75 metų amžiaus ir 50 kunigystės metų sukaktis paminėta Čikagoj IX.24. Per mišias pamokslą sakė vysk. V. Brizgys, akademijoj pagrindinės kalbos buvo dr. Z. Danilevičiaus ir prel. J. Balkūno. Koncertinę programą atliko solistas B. Povilavičius (iš Bostono), duetų padainavo M. Momkienė ir G. Mažeikienė.
— Bostone X.15 paminėta prel. Pr. Juro, P. A., 50 metų kunigystės sukaktis. Pamokslui per mišias pasakyti iš Čikago-. atvyko vysk. V. Brizgys. Pagerbimo akademijoj prel. Pr. Juro nuopelne atskleidė J. B. Laučka. Koncertinę programą atliko pianistas S. Cibas, solistas B. Povilavičius ir smuikininkas Iz. Va-syliūnas. Išleistas St. Santvaro redaguota> leidinukas su S. Sužiedėlio ir A. Maceinos straipsniais.
— Čikagoj XI.3 iškilmingai minėta prof. St. Dirmanto, brigados generolo ir buvusio krašto apsaugos ministro, 85 metų amžiaus sukaktis. Apie šakotus sukaktuvininko nuopelnus paskaitą skaitė M. Mackevičius. Tokio gražaus amžiaus sulaukusį ir dabar tebeveikių jubiliatą sveikino įvairios organizacijos.
— Čikagos ALTos skyrius X.29 surengė gen. konsulo dr. P. Daužvardžio vienerių metų mirties minėjimą — akademiją, kurioj pagrindinis kalbėtojas buvo gen. konsulas dr. A. Simutis. Meninę programą atliko D. Stankaitytė, violončelistas P. Armonas ir "Aldutės".
— Ateitininkų gydytojų korporacija "Gaja" savo šventėj Čikagoj X.l išrinko naują valdybą: pirm. J. Juozevičius, A. Šliažas. P. Basutis, E. Razmienė ir J. Reinys. Pastaruosius trejus metus "Gajai" pirmininkavo dr. J. Starkus.
— "Draugo" redaktorius Br. Kviklys Detroite X.29 skaitė paskaitą apie okupantų vykdomą Lietuvos rusifikaciją. Kartu buvo surengta atitinkama parodėlė. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai