Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. SOVIETINIS ŽVILGIS Į FILOSOFIJOS ISTORIJĄ 1973/5 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Prieš penkerius metus (1968) Vilniuje Minties leidykla yra išleidusi 103 puslapių knygelę "Iš

102. A. MUSTEIKIO "KIAUROS RIEŠKUČIOS" 1973/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Antano Musteikio romaną "Kiauros rieškučios" praeitų metų pabaigoj išleido Lietuviškos Knygos Klubas

103. LEIDINYS APIE JURGI KRASNICKĄ 1973/5 geguze; Autorius : J. G.
Studentų Ateitininkų Sąjunga Čikagoj 1972 išleido V. Liulevičiaus redaguotą leidinį Jurgis Krasnickas

104. ENCYCLOPEDIA LITUANICA PUSIAUKELĖJ 1974/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Juozo Kapočiaus didelio užmojo išleisti lituanistinę enciklopediją anglų kalba pusė jau ištesėta.

105. GERAS LITUANISTINIS INASAS 1974/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Lituanistikos Darbai III. Brooklyn, 1973, 307 psl. Išleido Lituanistikos Institutas, redagavo Vincas

106. M.M. SLAVĖNIENĖS TĖVYNĖS ILGESIO POEZIJA 1974/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Magdalena Marija Slavėnienė: Nežinomi keleiviai. Sydney, Australija, 1973, 88 psl.Jau 30 metų praėjo nuo

107. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/5 geguze; Autorius : Red.
Julija Švabaitė-Gylienė: SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI. Eilėraščiai. Viršelis ir vinjetės D.

108. PRŪSŲ KALBOS GRAMATIKA 1975/5 geguze; Autorius : Pr. Skardžius
WILLIAM R. SCHMALSTIEG: An Old Prussian grammar; the phonology and morphology of the three catechisms. The

109. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/5 geguze; Autorius : Alaušius
Šalia grožinės literatūros kūrinių kasmet sulaukiame ir memuarinių leidinių. Tiesa, ir atsiminimai

110. A. TYRUOLIO SONETAI 1975/5 geguze; Autorius : Vladas Kulbokas
ALFONSAS TYRUOLIS: Diemedžio paunksmėje. Sonetai. "Šaltinio" leidinys, Nottingham, England, 1974. 31 psl.,

111. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/5 geguze; Autorius : Red.
Alfonsas Grauslys: ŠVIESA TAMSOJE. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr. 11,' Putnam, Conn., 1974.

112. TAUTINIO ŠAUKLIO ODISĖJA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Girnius
Tokia antrinė antraštė Juozo Ereto monografijos Kazys Pakštas (LKMA leidinys Romoje 1970.XVI + 372 psl.,

113. AUGUSTAITYTĖS - VAIČIŪNIENĖS "RŪPESTIS" 1972/5 birzelis; Autorius : Aug. R.
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. RŪPESTIS. Išleido J. Kaivelio Prekybos Namai. Čikaga, 1970. 128 psl.J.

114. ŽODINIO KVARTETO PASIKLAUSIUS 1972/5 birzelis; Autorius : Ant. Gustaitis
Jau senokai prieš skaitytojo akinius guli atskleistas Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondo Čikagoj 1971

115. V. TRUMPA APIE NAPOLEONĄ, BALTIJĄ IR AMERIKĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Skaitančiajai mūsų visuomenei istorikas Vincas Trumpa nuo seno žinomas iš savo aktualių, kartais ir

116. KNYGA APIE RENANO KRITIKUS 1973/6 birzelis; Autorius : J.G.
Gana jau gausūs mūsų mokslininkai vis aktyviau reiškiasi amerikiečių moksliniame gyvenime. Iš dr. S.

117. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
SUVAŽIAVIMO DARBAI II. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos II suvažiavimo (1936) paskaitos, redaguotos J.

118. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/6 birzelis; Autorius : Red.
Charlotte Willard: ADOMAS GALDIKAS: A COLOR ODYSSEY. Išleido Oc-tober House Inc., Nevv York 1973, spausdinta

119. AL. BARONO PASAKOJIMŲ KNYGA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
Aloyzas Baronas vėl pasirodė su nauja knyga — Šilko tinklai ("Ateities" literatūros serijos Nr. 9,

120. ALĖS RŪTOS "PO ANGELŲ SPARNAIS" 1974/6 birzelis; Autorius : VI. Šaltmiras
Alės Rūtos knyga Po angelų sparnais (Londone išleista Nidos knygų klubo 1973 m., 191 psl.) duoda

121. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ POEZIJA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
TERRA AUSTRALIS, Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo Juozas Almis Jūragis. Išleido "Minties"

122. PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA 1975/6 birzelis; Autorius : Administrator
MARTYNAS MAŽVYDAS: Pirmoji lietuviška knyga. Redakcinė komisija: K. Korsakas (pirm.), K. Ambrasas, J.

123. 1941 M. SUKILIMO ISTORIJA 1975/6 birzelis; Autorius : J.G.
KAZYS ŠKIRPA: Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Išleido autorius, Washington, D.C., 1975. 583 psl.,

124. M. SAULAITYTĖS EILĖRAŠČIAI 1975/6 birzelis; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
MARIJA SAULAITYTĖ: Šeštoji diena. Eilėraščiai. London, 1974. 70 p., 3 dol.Šeštoji diena — Marijos

125. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/6 birzelis; Autorius : Red.
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo J. Girnius. J. Girniaus, M. Galdikienės, L. Andriekaus, V. Vizgirdos ir Waldemar

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai