Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. FENOMENOLOGIJOS |VADAS 1975/8 spalis; Autorius : K. Skrupskelis
DAVIS STEWARD and ALGIS MICKŪNAS: Exploring Phenomenology. American Library Association, Chicago, 1974. 165

152. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/8 spalis; Autorius : red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. Tomas IV. Redagavo Simas Sužiedėlis ir Juozas Jakštas, talkinami Ritos

153. KALBOTYRINIŲ TERMINŲ ŽODYNĖLIS 1972/8 lapkritis; Autorius : Pranas Skardžius
William R, Schmalstieg and Antanas Klimas. Lithuanian - English glossary of linguistic terminology.Department

154. 'VIENA SAULĖ DANGUJE" 1972/8 lapkritis; Autorius : V. Skrupskelytė
Antrame savo rinkinyje Viena saulė danguje (Čikaga, 1971, 96 psl.) M. j. Saulaitytė ieško ne naujo kelio,

155. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
ATSIŲSTA PAMINĖTIStasys Raštikis: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS-Iš mano užrašų. III tomas. Išleido

156. ŽODŽIAI IŠ NIEKIENO DYKUMOS 1973/9 lapkritis; Autorius : J. Blekaitis
Apie bet kokią poeziją kalbėti nelengva, o apie Liūnės Sutemos — sunkiau, nei apie dažno "aiškaus",

157. LIETUVIŠKAS ĮNAŠAS Į ŠIUOLAIKINĘ KULTŪROS BENDRUOMENĘ 1973/9 lapkritis; Autorius : J. Jakštas
Kaip Lietuvos vyskupijų reliacijų leidinys buvo sutiktas mokslopasaulyjeVisais laikais Europos žemynas

158. LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAI 1973/9 lapkritis; Autorius : Pr. Skardžius
Vincentas Drotvinas. Lietuvių kalbos tyrinėjimų tarybiniais metais apžvalga; mokymo priemonė studentams.

159. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
Algirdas Landsbergis: VĖJAS GLUOSNIUOSE. GLUOSNIAI VĖJUJE. Du stebukliniai vaidinimai. Aplankas Z.

160. Keturiolika portretų 1974/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Rimvydo Šilbajorio "Perfection of Exile"Rimvydo Šilbajorio knyga PERFECTION OF EXILE: FOURTEEN CONTEMPORARY

161. MONOGRAFIJA APIE PROF. S. KOLUPAILĄ 1974/9 lapkritis; Autorius : Leonas Bajorūnas
Akademinės Skautijos Leidykla išleido Jurgio Gimbuto ir Juozo V. Danio parengtą monografiją Steponas

162. ŠVABAITĖS ANTRASIS PATEKĖJIMAS 1974/9 lapkritis; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
Julija Švabaitė - Gylienė savo naujuoju eilėraščių rinkiniu Septyni saulės patekėjimai (Ateities

163. C. V. OBCARSKO DEBIUTAS 1974/9 lapkritis; Autorius : Aug. B
Česlovas Valdemaras Obcarskas, uteniškis, dabar gyvenąs Anglijoj, su savo lyrika periodinėje spaudoje

164. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/9 lapkritis; Autorius : Red.
BALYS SRUOGA MŪSŲ ATSIMINIMUOSE. Spaudai paruošė ir išleido Vanda Sruogienė. Chicago 1974. XIV 552 psl.

165. KRIKŠČIONYBĖS ŠVIESA MODERNIOJO GYVENIMO TAMSUMOSE 1975/9 lapkritis; Autorius : Juozas Prunskis
ALFONSAS GRAUSLYS: Šviesa tamsoje. Įrašus piešė Telesforas Valius. Išleido Krikščionis Gyvenime, 1974

166. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/9 lapkritis; Autorius : Red.
Feliksas Jucevičius: MENAS SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. Atspaude Imma-culata spaustuvė Putname. 1975, 240

167. JUOZO KRALIKAUSKO "VAIŠVILKAS" 1972/9 gruodis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Juozas Kralikauskas: VAIŠVILKAS, romanas, Čikaga 1971, Lietuviškos Knygos Klubas, 234 psl.Sukurdamas

168. JUOZO KRALIKAUSKO "VAIŠVILKAS" 1972/9 gruodis; Autorius : Jonas Grinius
Po "Titnago ugnies", pasirodžius "Mindaugo nužudymui" (1964), buvo pagrindo matyti, kad J. Kralikauskas yra

169. ŽODINGA P. ORINTAITĖS ROMANTIKA 1972/9 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Reta mūsų prozos knyga pasižymi žodžių vartojimo santūrumu. Kai kurie išeivijos rašytojai lyg ir

170. ALGIMANTO BALTAKIO "AKIMIRKOS" 1972/9 gruodis; Autorius : Mirga Girniuvienė
Algimantas Baltakis, gimęs 1930 m. ir savo pirmąjį eilėraščių rinkinį išleidęs 1955 m., priklauso

171. R. MIRONO KALBOS MOKSLO VADOVĖLIS 1972/9 gruodis; Autorius : Pranas Skardžius
R. Mironas. KALBOS MOKSLO PAGRINDAI; mokymo priemonė studentams neakivaizdininkams. Vilnius, 1971

172. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918-1920. I tomas. Red. Pr. Čepėnas. Lietuvių

173. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: KRIKŠČIONIS PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis gyvenime"

174. BROLIO MYKOLO GATVĖ 1973/10 gruodis; Autorius : Kostas Rauda
Mūsų tremties arba, kaip dabar vis dažniau mėgstama išsireikšti, išeivijos proza, ilgus metus

175. SŪNUS — GAL, ABRAOMAS — NE 1973/10 gruodis; Autorius : Kęstutis Keblys
"Daug pasaulio rašytojų rašo apie niekšus ... Ir jie daug lengviau pavaizduoti, negu kokie ramūs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai