Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. KNYGA IŠ AUSTRALIJOS 1973/10 gruodis; Autorius : Aug. R.
Agnė Lukšytė: KALNŲ VELNIAS. Novelės. Sydney, 1970. 172 psl. Iliustracijos V. Rato.Autorė periodinėje

177. BAIGUS KURŠAIČIO ŽODYNO LEIDIMĄ 1974/10 gruodis; Autorius : A.J.S.
Vokiečių leidykla Vandenhoeck & Ruprecht Gottingene baigė leisti žodyną Alexander Kurschat: LITAU-ISCH

178. BRADŪNAS BARA GEDIMINĄ 1974/10 gruodis; Autorius : Kęstutis Keblys
Apie daugelį knygų reikia kalbėti tuoj pat joms pasirodžius, kol dar spaustuvės dažai nenudžiūvo, kol

179. Pakeliui su D. Sadūnaitė 1974/10 gruodis; Autorius : SESUO ONA MIKAILAITĖ
Sadūnaitės lietuvių kalba penktąjį eilėraščių rinkinį Pakeliui į Emmaus išleido ir savo

180. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
ŠVENTASIS RAŠTASO PSALMYNAS. Penkios knygos. Kun. A. Liesio vertimas iš Neovulgatos. "Krikščionio

181. LENKŲ KATALIKŲ ENCIKLOPEDIJA 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, Tom L: A - Baptysci; pod redakciją F. Gryge lewicza, R. Lukaszyka, Z. Sulowskiego.

182. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/10 gruodis; Autorius : Red.
Petras Jurgėla: LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA. Lietuvių skautų sąjunga, Brooklyn, 1975. Kieti viršeliai,

183. IŠSAMI IR OBJEKTYVI VARDŽIO KNYGA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Tomas Venclova
Prof. dr. V. S. Vardys V. STANLEY VARDYS. The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet

184. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
    Jurgis Jankus: KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1979. Viršelis

185. LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A.R.G.
Ilgus metus Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija atlikdavo svarbų lietuvišką darbą, išleisdama savo

186. PRAVERTOS DURYS Į ŠV. RAŠTO LOBYNĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Kiekviena nauja knyga mūsuose įtinkama lyg brangus svečias. O tokių svečių lietuvių skaitančioji

187. IŠEIVIJOS RAŠYTOJŲ ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : S/c.
Red. ALINA SKRUPSKELIENĖ: Lithuanian Writers in the West. Išleido Lithuanian Library Press ir Loyola

188. ANTRASIS ILGESYS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Isolda Poželaitė-Davis
LIDIJA ŠIMKUTĖ: Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondo leidinys. Chicago, 1978. Kaina 5

189. MARKSIZMO "DIDŽIOJI ILIUZIJA" 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Rimutė Mažylytė
Antrasis a.a. prof. Vlado Juodeikos veikalo "Didžioji iliuzija" (1979) tomas nagrinėja marksizmo

190. ČEKŲ - LIETUVIŲ SANTYKIAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : J. Marvan
Prof. J. Marvano žodis jo veikalo "Modern Lithuanian Declen-sion" pristatyme Australijos lietuviams

191. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Algirdas Greimas: APIE DIEVUS IR ŽMONES. Lietuvių mitologijos studijos. Išleido Algimanto Mackaus

192. PABALTIJO VALSTYBES 1916-1945 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : K. K. G.
Profesoriaus Vytauto Vardžio ir istoriko Romualdo Misiūno redaguotą straipsnių rinkinį The Baltic

193. ŠVELNUS UŽSISPYRĖLIS ĮKAITUSIOJE APLINKOJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Įkaitę Vilniaus akmenys. Premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys.

194. NEORIGINALUS LEIDINYS LIETUVIŠKAI APIE BUVUSIUS RYTPRŪSIUS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Chicagoje 1979 m. miškininkas Vincas Žemaitis (gim. 1896) išleido jo kolegos Aleksandro Tenisono (gim.

195. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vincas Liulevičius: AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 1870 -1977. Išleido Pedagogonis lituanistikos

196. ALGIRDAS LANDSBERGIS- KOMPOZITORIUS ŽODŽIAIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Violeta Kelertienė
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Muzika įžengiant į neregėtus miestus. Ateitis, 1979, 127 p.Lietuvių Rašytojų

197. Širdis iš granito (R. Spalis) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Arv. R.
R. SPALIS: Širdis iš granito. Romanas. Išleido Viltis. Cleveland. 1979 m. 380 psl. Kaina 10 dol.Šiuo

198. AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Masionis
Ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose, kur veikia bent kokia lietuviška mokykla, paskutiniame

199. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
    LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Penktas tomas. (1978-1979). Leidinys skiriamas Vilniaus

200. Laivai ir uostai (Aloyzas Baronas) 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. K.
rašytojas, poetas, humoristas, žurnalistas. Draugo redaktorius, rugsėjo 7 d. miręs Chicagoje. Velionis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai