Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. VASAROS VIDUDIENIS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
LIUDAS DOVYDĖNAS. Vasaros vidudienis. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1979 m.

202. KORSAKIENĖS IR BŪTĖNO ATSIMINIMAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Audrius T.
Prieš kokį dvidešimt metų Lietuvoje paplito atsiminimų rašymas. Tada daugiausia rašė seni

203. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, I t (Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas,

204. GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Aug. Raginis
BALYS AUGINAS: Giesmės žydėjimo metas. Lyrika. Cleveland, Ohio, 1979 m. Išleido Clevelando lietuvių

205. OSKARO MILAŠIAUS LYRIKA LIETUVIŠKAI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS
.V. MILAŠIUS, Septynios vienatvės, vertė ANTANAS VAIČIULAITIS, Chicago 1979, Lietuviškos knygos klubas,

206. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ Volungė. Eilių knyga. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga 1980.

207. Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai 1979/1 sausis; Autorius : Saulius A. Girnius
Rimtų lietuvių istorikų skaičius tradiciškai nėra buvęs labai didelis. Prieš Pirmąjį pasaulinį

208. Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) 1979/1 sausis; Autorius : Antanas Mažiulis
Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Surinko ir redagavo JONAS BALYS. Lietuvių Tautosakos

PRANAS MANELIS: Kristus ir Eucharistija. Dievo veikla išganymo istorijoje. Krikščionis gyvenime knygų

210. Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) 1979/1 sausis; Autorius : O.Mikailaitė
VITALIJA BOGUTAITĖ: Po vasaros. Eilėraščiai. 71 psl. Kieti viršeliai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė.

211. Atsiųsta paminėti 1979/1 sausis; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomas: raidės V-Z, papildymai, visų tomų indeksas, Lietuvos žemėlapis.

212. Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) 1979/2 vasaris; Autorius : Paulius Jatulis
PRANAS ČEPĖNAS: Naujųjų laikų Lietuvos istorija. I tomas. Išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas Chicagoj

TERESĖ PAUTIENIŪTĖ: Lyg nebūtų rytojaus. Eirėlaščiai. Išleido Ateitis. 1975 m. 75 p."Geriau vėliau

214. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/2 vasaris; Autorius : Red.
Anatolijus Kairys: LAISVĖS SONATA. Poema. Išleido Dialogas. Iliustravo Dina Kizlauskienė. Didelio formato,

215. DANGUOLĖS SADŪNAITĖS "BALTAS IEVOS MEDIS" 1979/3 kovas; Autorius : Ilona Gražytė-Maziliauskienė
Rašytojų draugijos premijuota 1977 metų knygaAtsitinka kartais, kad, prieš pradedant rašyti apie

216. TANKŪS DEBESYS, MAŽOS PROPERŠOS (Petro Melniko "Debesys ir properšos") 1979/3 kovas; Autorius : Viktoras Mariūnas
PETRAS MELNIKAS: Debesys ir properšos. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1977 m. 292 psl. Kaina 6

217. Henriko Radausko poezijos knyga 1979/4 balandis; Autorius : A. Vaičiulaitis
HENRIKAS RADAUSKAS: Eirėlaščiai (1965-1970). Pomirtinė poezijos knyga. Išleido Vytautas Saulius.

218. IŠSAUGOJO SAVO POEZIJOS BRAIŽĄ 1979/4 balandis; Autorius : Raginis Aug.
VLADAS ŠLAITAS: Nesu vėjo malonėje. Išleido Ateitis. 1978 m. 110 psl. Kaina 5 dol.Pirma Vlado Šlaito

219. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/4 balandis; Autorius : Red.
Petras Gudelis: JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis: Viešos veiklos laikotarpis (1919.111.22

220. Kova dėl Klaipėdos dr. M. Anyso atsiminimuose 1979/5 geguze; Autorius : Juozas B. Laučka
DR. JUR. MARTYNAS ANYSAS: Kova dėl Klaipėdos. Atsiminimai 1927 - 1939. Įvadą parašė dr. Juozas

221. NAUJOJI DVIKALBĖ POEZIJOS ANTOLOGIJA 1979/6 birželis; Autorius : M. G. Slavėnienė
JONAS ZDANYS, ed. and transl.: Selected Lithuanian Post-War Poetry. New York, Manyland Books, Inc.

222. SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS 1979/6 birželis; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
MIRGA GIRNIUVIENĖ (parašė ir iliustravo): Senojo bokšto paslaptis. Detektyvinė apysaka jaunesniems

223. ATSIŲSTA PAMINĖTI, pataisymai 1979/6 birželis; Autorius : Red.
Petras Klimas: 1$ MANO ATSIMINIMŲ. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Boston 1979. 416 psl., 12

224. RAKTAS, BET TIK PAŽANGIESIEMS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Duoba
ANTANAS RUBŠYS: Raktas į Naująjį Testamentą, Pirmoji dalis. Bendrija: Sąjūdis. Išleido Krikščionis

225. RUDENYS IR PAVASARIAI 1979/7 rugsėjis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai, III d. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis V.O.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai