Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. GYVENIMAS, MIRTIS IR PAMIŠIMAS LYGIOMIS DALIMIS 1979/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Anapus rytojaus. Romanas. Ateities leidinys. 1978, 296 psl.Kas tai yra?Romano pradžioje, bent

227. LIETUVIŠKIEJI RUBAJATAI 1979/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
STASYS SANTVARAS: Rubajatai. Septintoji lyrikos knyga. Boston, Lietuvių Enciklopedijos leidykla (Juozas

228. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/8 spalis; Autorius : Red.
Alina Skrupskelienė (ed.): LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST. Lithuanian Library Press, Inc. and Loyola

229. TENDENCINGAI NUGENĖTA KNYGA 1979/9 lapkritis; Autorius : Pr. Visvydas
Retas išeivijos rašytojas gali prilygti Anatolijui Kairiui rašytojiškų pastangų pločiu. Poezija,

230. ANGLIJOS LIETUVIŲ BUITIES PANORAMA 1979/9 lapkritis; Autorius : J. Papartis
KAZIMIERAS BARĖNAS: Kilogramas cukraus. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1978.Savo

231. NARSA GYVENTI 1979/9 lapkritis; Autorius : V. K.
JURGIS GLIAUDĄ: Narsa gyventi. Romanas. Viršelis Vilijos Eivaitės. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys.

232. Laiškai redakcijai: SAULIUS GIRNIUS PERSISTENGĖ 1979/9 lapkritis; Autorius : P. Jatulis
Šių metų Aidų 1 nr. 40-42 psl. Saulius A. Girnius recenzuoja Z. Ivinskio Lietuvos istoriją. Jis ypač

233. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Jurgis Blekaitis: RUDENS RITMU. Eilėraščiai. Išleido Mackaus knygų leidimo fondas. Chicago 1979. Meninis

234. KALĖJIMAS - LAISVĖJIMAS 1948/10 sausis; Autorius : A. P.
Vydūnas. Kalėjimas - laisvėjimas. 72 p. Liet. T. Sąjūdžio lėšomis išleido Liet. Skautų Brolijos

235. Skautų aidas 1948/10 sausis; Autorius : Red.
„Skautų Aidas“ sausio 15 dieną minėjo savo dviejų metų sukaktį tremtyje. Žurnalas, tęsdamas

236. „NAUJĄJĄ AUŠRĄ“ SUTINKANT 1948/10 sausis; Autorius : A. P-nis.
Pagaliau pasirodė seniai lauktas naujas Amerikos lietuvių kultūros žurnalas, pasivadinęs reikšmingu

237. TVIRTĖJANTYS ŽINGSNIAI 1948/10 sausis; Autorius : A. Džiugėnas
Prieš Kalėdas mūsų skaitančią visuomenę aplankė 3-čias (11) „Žingsnių“ numeris, spausdintas

238. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Juozas Kėkštas, Diena naktin. Eilėraščiai. Buenos Aires, 1947. „Rudens dugnu“ ir „Staigaus

239. TAUTINIAI MŪSŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE 1948/11 vasaris; Autorius : A. Viržis
Juozas Girnius Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje. Ateitininko bibliotekos Nr. 10, parūpintas

240. NEI SŪKURIŲ, NEI ŽMONIŲ 1948/11 vasaris; Autorius : D. J.
Simas Urbonas „Sūkuriai ir Žmonės“. Viršelis dail. P. Osmolskio, išleido Liudas Vismantas

241. Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Pasirodė „N. Aušros“ ir antrasis numeris. Jis estetiniu atžvilgiu daro jau žymiai geresnį

242. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Faustas Kirša TOLUMOS. Poezija, iliustruota Viktoro Petravičiaus lino raižiniais. 189 psl. Išleido

243. Lietuviu kalbos vadovas jau parengtas 1948/12 kovas; Autorius : ST. BARZDUKAS
Nėra reikalo plačiau kalbėti apie gimtosios kalbos reikšmę tautos gyvenime. Ją jau seniai yra

244. V. Ramono „Kryžiai“ latviškai 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Teko patirti, kad BALFO premijuotieji V. Ramono „Kryžiai“ greitu laiku pasirodys latvių kalboje.

245. POETINĖ FOTOKOPIJA 1948/12 kovas; Autorius : St. R.
Alfonsas Gricius. Žemė ir Žmogus. Sonetai. Wiirzburg, 1947. 54 psl. Kaina 4 markės. Išleido

246. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Henrikas Žemelis OKUPANTŲ REPLĖSE. Prisiminimai apie okupacines dienas Lietuvoje ir išgyvenimai

247. MARTI IŠ MIESTO 1948/14 gegužė; Autorius : red.
P. O r i n t a i t ė. Marti iš miesto. Novelės. Išleido „Patria“ 92 psl. kaina 6. –

248. VARGAS DĖL LITUANISTINIŲ KNYGŲ STOKOS 1948/14 gegužė; Autorius : Doc. Dr. J. Grinius
„Minties“ laikraštis (Nr. 43) įsidėjo pasikalbėjimą su prof. Vaclovu Biržiška vardu „L i tu a n

249. REŽISIERIUS IR RAŠYTOJAS 1948/14 gegužė; Autorius : Vertė A. Mks
Autorius yra žinomas Berlyno aktorius ir režisierius W. Liebeneiner. Čia duodamos jo įžanginės

250. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Jonas Aistis PILNATIS. Parinktos eilės. Redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis. Viršelis ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai