Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. AKTUALIEJI BENDRINĖS KALBOS KLAUSIMAI 1971/6 birzelis; Autorius : P. Jonikas
Nevienas bent vyresniosios kartos šviesuolis, rašto žmogus mūsuose daugiau ar mažiau rodo susidomėjimo

27. EGZOTIŠKA VOLERTO IŠVYKA 1971/6 birzelis; Autorius : Kęstutis Keblys
Romanistai, net ir rimtieji, ne kartą griebiasi egzotiškos tematikos. Įželdindami savo herojus

28. SUGRĮŽUS l DP METO MOKYKLAS 1971/6 birzelis; Autorius : J. G.
Pokarinis penkmetis buvo ne tik varganos netikrybės, 'bet ir atkaklaus ryžto metas. Laikas išblė-sino

29. PAŠTININKAI IR CARAS SU KAIZERIU 1971/6 birzelis; Autorius : Al.
Tokia keistai hibridiška antraštė dėl to, kad imamės čia drauge aptarti dvi visiškai skirtingas

30. SADŪNAITĖS "LAIŠKAI DIEVUI" 1971/7 rugsejis; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Laiškai Dievui yra ketvirtasis Danguolės Sadūnaitės eilėraščių rinkinys (išleido Ateities leidykla

31. PŪKELEVIČIŪTĖS ROMANAS 1971/7 rugsejis; Autorius : A. Liulevičienė
Birutės Pūkelevičiūtės Rugsėjo šeštadienis (Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1970, 237

32. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Marija Gimbutas: THE SLAVS. Ancient Peoples and Places serijos 74-tas leidinys. Išleido Praeger Pub-lishers,

33. JUCEVIČIAUS "TAUTA" PRIEŠTARAVIMŲ PINKLĖSE 1971/8 spalis; Autorius : Antanas Paškus
Savo straipsnių ir paskaitų rinkinyje "Tauta tikrovės ir mito žaisme" (Putnam 1970, 174 psl., kaina 3

34. ŠYPSNIAI APIE TAUTOSAKINĮ MIESTELĮ 1971/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
Česlovas Grincevičius, Geroji vasara, mozaikinis romanas, Chica-go 1970, Lietuviškos knygos klubas, 263

35. APYSAKAITĖ SENIMUI 1971/8 spalis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Jaustis vienišu, nesuprastu, nepritampančiu yra būsena, kuri persekioja mus visus. Maždaug nuo lopšio

36. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/8 spalis; Autorius : Red.
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 1529 METŲ STATUTAS. Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė,

37. TRYS ROMANAI REZISTENCINĖMIS TEMOMIS 1971/9 lapkritis; Autorius : Titas Alga
"Nereikia manyti, kad tik konkurso paskatinti rašytojai parašė, bet konkursas lyg privertė pasispausti ir

38. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Išleidęs 36 tomų Lietuvių Enciklopediją, Juozas Kapočius ėmėsi naujo žygio — išleisti 6 tomų

39. ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE 1971/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Tokia antrašte Vaclovo čižiūno knygą (95 puslapiai, kurių dalis nuo 73 puslapio palikta tuščia vesti

40. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
(Tęsinys iš pereito numerio )Teisingas nusistatymas duoti mūsų angliškojoj enciklopedijoj ir tuos

41. LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIO STUDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Zenonas Prūsas
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos šiol mes neturėjome tokio veikalo, kuris išsamiau pavaizduotų mūsų

42. ČIČINSKYNĖS SUTEMOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
"Semper ignorabimus". Ar ne Goethe pasakė, kad istorija tai knyga, užrakinta septyniais užraktais? Dar

43. M. MARTINAITIS — SIELOS PROVINCIJOS POETAS 1971/10 gruodis; Autorius : Pranas Visvydas
Marcelijus Martinaitis (g. 1936) yra įvykio poetas, tragiškos ar keistos situacijos pasakotojas, kaip toks

44. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis
L TEOLOGIJA1. Tikėjimo ir istorijos teologiška prasmėW. Kasper: Glaube und Geschichte,Grunewald Verlag,

45. Prof. A. Maceinos Bažnyčios ir pasaulio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Navickas J. L.
Kai po II Vatikano susirinkimo pasirodė filosofų Jacąues Maritaino ir Dietrich von Hildebrando veikalai

46. A. Kezio fotografijų knyga 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Daugėla K.
I fled Him down the nights and down the days — tai antraštė Algimanto Kezio, S. J., fotografijų knygos,

47. Angliška knyga apie šv. Kazimierą 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Liūtas Grinius
Amerikos lenkų knygų leidykla, kurios vadovu yra Sigmund H. Uminski, yra išleidusi keturias jo knygas, ir

48. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus

49. J. Girnius — "Lietuvos Universitetas" (red. Pr. Čepėnas) 1973/1 sausis; Autorius : Girnius Juozas
Pernai sukako 50 metų nuo Lietuvos universiteto atkūrimo laikinojoj sostinėj Kaune. Tai buvo reikšminga

Lietuvių poezija išeivijoje 1945 -1971. III tomas. Redagavo Kazys Bradūnas. Išleido Ateities Literatūros

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai