Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. Kultūros žmonių galerija Ylos studijoje 1975/3 kovas; Autorius : Kulbokas Vladas
STASYS YLA: Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje (nuo Mažvydo ligi Skvirecko). Lietuviškos knygos

77. MINDAUGAS A. KAIRIO DRAMŲ TRILOGIJOJ 1975/3 kovas; Autorius : Grinius J.
ANATOLIJUS KAIRYS, Karūna, istorinė trilogija — poema. "Dialogo" leidinys, Chicago, 1974. 318 psl.,

78. NAUJĄ LIETUVOS ŽEMĖLAPI PASITINKANT 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Antanas
Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba 1973 m. data išleido kartografo pik. Juozo Andriaus sudarytą

79. Grincevičiaus "Vyskupo katinas" 1975/3 kovas; Autorius : Mirga G.
Česlovo Grincevičiaus naujoji knyga "Vyskupo katinas" (Chicago, 1972), išleista JAV LB Švietimo Tarybos,

80. LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA 1972/balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Juozas Pikčilingis, sintautiškis, wienas iš dabartinių jaunųjų Lietuvos kalbininkų lituanistų

81. TRYS KNYGOS VAIKAMS 1972/balandis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
Visos trys yra daugiau ar mažiau pasakų knygos. Vandos Frankienės-Vaitkevičienės "Užburtos kanklės"

82. Per grožį į Dievą 1972/balandis; Autorius : Z. Ramonas
Jei rašančiojo braižas grafologijos ekspertams jau daug pasako apie žmogaus charakterį, tai knyga dar

83. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/balandis; Autorius : Red.
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija

84. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/4 balandis; Autorius : Red.
Liūne Sutema: BADMETIS. Eilėraščiai. Čikaga 1972. Aplankas D. Lukošiūnaitės. Išleido Jūrų

85. LKMA "SUVAŽIAVIMO DARBAI" VII IR III 1973/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
Pereitų metų pabaigoje sulaukėme iš Romos net dviejų Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos "Suvažiavimo

86. IŠ LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS 1973/4 balandis; Autorius : Antanas Klimas
Dr. Petras Jonikas: Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. Pedagoginis

87. AR VISI LIETUVIAI NETRUKUS TAPS DVIKALBIAIS? 1974/4 balandis; Autorius : A. Norvilas
A. Jacikevičius: Daugiakalbystės psichologija. Vilnius: Mintis, 1970 m., 280 p.Mokslinio veikalo

88. VILNIAUS VYSKUPIJA VIDURINIAIS AMŽIAIS 1974/4 balandis; Autorius : P. Jatulis
Tokia antrašte yra išleidęs 120 psl. studiia lietuviams gerai žinomas Poznanės univ. prof. Jerzy

89. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/4 balandis; Autorius : Red.
Inž. Petras Lelis: LIETUVOS KELIU 1910-1973 metai). Toronto 1973. 264 psl., kaina 6 dol. Tai

90. ATSIMINIMAI APIE BALĮ SRUOGĄ 1975/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Spaudai paruošė ir išleido VANDA SRUOGIENĖ. Chicago, 1974. XIV+552

91. V. ALANTO "ŠVENTARAGIS" 1975/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Šventaragis. Istorinis romanas. Du tomai. Vilties draugijos leidykla, Cleveland, 1972 ir

92. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/4 balandis; Autorius : Red.
Kazys Škirpa: SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI. Dokumentinė apžvalga. Išleido autorius,

93. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/4 geguze; Autorius : Red.
A GARLAND OF BUE. Lietuvių liaudies meilės ir vestuvių dainų rinkinys, kurį sudarė Kenneth Peacock.

94. SPALVINGAS LIETUVĖS MOTERS PORTRETAS 1972/4 geguze; Autorius : Titas Alga
Vienos rankos pirštų būtų per daug suskaičiuoti ne moterų rašytojų eg-zilyje parašytiems romanams,

95. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 1972/4 geguze; Autorius : Vytautas Sirvydas
Peniai pasirodė dr. A. Kučo redaguota "Amerikos lietuvių istorija", kurią išleido J. Kapočiaus

96. IRMIJOS ZAKSO ANTIRELIGINIS "HUMANIZMAS" 1972/4 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Pernai Vilniuje išėjo Kauno Medicinos instituto filosofijos ir mokslinio komunizmo (!) katedros vedėjo

97. A. KURŠAIČIO ŽODYNO III-SIS TOMAS 1973/5 geguze; Autorius : Antanas Klimas
Aleksandras Kuršaitis /Alexander Kurschat, Lietuviškai - vokiškas žodynas/ Litauisch - Deutsches

98. NAUJA P. LOSSOVVSKIO KNYGA 1973/5 geguze; Autorius : Pr. Čepėnas
P. Lossovvskio — Kraje baltyckie od demokraeji parlamentarnej do dik-tatury (1918 - 1934) — Pabaltijo

99. KOLEKTYVINIS VEIKALAS APIE ERETĄ 1973/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Didysis jo nuotykis — Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai — tokia dviguba antrašte Brooklyne, N. Y., 1972

100. KUNIGAI SOVIETINIAME TERORE 1973/5 geguze; Autorius : Bl. Ramelis
"Krikščionio gyvenime" knygų serijos leidinys Nr. 8 yra Mato Raišupio parašyti Dabarties kankiniai,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai