Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. DIDŽIOJOJE KRYŽKELĖJE 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Z. U.
Sudarkytas Europos veidas. 1946 m. rugsėjo mėn. 2—14 d. d, Ženevoje buvo sušauktas šių dienų

102. Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų resursai 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
Technikos amžius yra charakterizuojamas tuo, kad, pajungus jėgas, gaunamas iš anglies, naftos ir vandens

103. „III Reicho dievų sutemos“ 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖSPo Didžiojo karo žmonės užėmę kvapą skaitė ,,tigro“ Clemenso, Besiedovskio ir

104. ŠVIETIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1960/1 sausis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Švietimo sąvoka galima imti platesne prasme, įsijungiant ir valstybės, ir bažnyčios, ir šeimos

105. MARKSIZMAS IR MŪSŲ LAIKŲ VISUOMENĖ 1960/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS NORKA1T1S
KELETAS JŲ SUSIDŪRIMO ASPEKTŲ Masių atsiradimo ir dominavimo laikotarpis vos buvo beparodąs savo

106. PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1960/3 kovas; Autorius : DR. V. MAR.
Nėra abejonės, kad pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjungoje, po gana aštraus persekiojimų periodo

107. KĄ ŽEMAITĖ RAŠĖ APIE BOLŠEVIKUS 1960/3 kovas; Autorius : P. Samogita
Bolševikai Lietuvoje Žemaitę (1845 -1921) savinasi, tarytum ji būtų buvusi jų šalininkė arba jų

108. ATEITININKAI IR LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCIJA 1960/8 spalis; Autorius : Antanas Sužiedėlis
Kalbėdami*) lietuvių tautos egzistencijos tema, visų pirma turime temą apibrėžti. Egzistencija turi

109. A. JAKŠTAS DABARTIES LIETUVOJE 1960/9 lapkritis; Autorius : A. BALTARAGIS
Atsivertę šių metų Literatūros ir meno metrašty — jo kalendorių bei "Žmonės ir datos" skyrių, kur

110. SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 1947/7 spalis; Autorius : A. MACEINA
Turinys:1. Demokratijos linkimas į pilnatvę.2. Socialinės demokratijos esmė.3. Socialinės demokratijos

111. Nepriklausomos Lietuvos įnašas į tarptautinį ūkį 1947/8 lapkritis; Autorius : DIPL. EKON. P. JUOZAITIS
Laisvės kovomis, užtrukusiomis iki 1921 m,, atgavusi nepriklausomybę, Lietuva kuone visą kraštą

112. MTS LIKVIDAVIMO TIKROJI PRASMĖ 1961/2 vasaris; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
MTS — Mašinų ir Traktorių Stotys — Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuose žemės ūkio

113. TAUTINĖS VALSTYBĖS 1961/5 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
IŠ SPAUSDINAMOS KNYGOS "TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ" Nuo graikų ligi šių dienų apie valstybę

114. VALSTIEČIU ATLYGINIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1962/2 vasaris; Autorius : PRANAS ZUNDE
Iki maždaug 1955 metų sovietai neskelbė statistinių duomenų, iš kurių būtų galima susidaryti pilną

115. SODYBINIO SKLYPO REIKŠME KOLŪKIEČIUI 1962/5 gegužė; Autorius : PRANAS ZUNDE
Lietuvos kolūkiečių uždarbiai yra labai skurdūs. Sakysime, 1958 metais vienas kolūkietis vidutiniškai

116. VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO LAUKIANT 1962/6 birželis; Autorius : J. SAKEVIČIUS, M. I.C.
Nepaprastas įvykis prieš mūsų akis — visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuris prasidės m metų

117. MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS 1963/3 kovas; Autorius : DR. JONAS PUZINAS
PASKAITA KULTŪROS KONGRESO PLENUMO POSĖDYJEDR. JONAS PUZINASPLB Kultūros Tarybos pirmininkasBe daugelio

118. FIZINIO LAVINIMO SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Fizinio lavinimo ir sporto veikla reikalinga žymiai sustiprintos paramos iš visos lietuviškosios

119. MUZIKOS SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Kiekvienoje kolonijoje turi būti vargonininkas chorvedis, tinkamai muzikoj išlavintas, tvirto

120. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/3 kovas; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
PASKAITA ISTORIJOS SEKCIJOJE(tąsa iš praeito numerio)II. RŪPINASI LIETUVOS KULTŪROS KĖLIMU1. Rėmė

121. LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Sudaryti sąlygas Antanui Mažiuliui baigti paruošti spausdinimui tautotyrinį mokslinį veikalą

122. Antrojo JAV ir Kanados Lietuviu Kultūros Kongreso REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Administrator
Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijasI.Antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas, peržvelgęs

123. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/4 balandis; Autorius : DR. V. MAR
ĮžangaMarkso pasakymas, kad religija yra liaudies opuimas, apsprendžia visą komunizmo santykį su

124. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/5 gegužė; Autorius : DR. V. MAR
PabaigaPagal partijos programą, moksleiviai neprivalo liktis tik pasyvūs klausytojai: jie turi tapti

125. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/6 birželis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
IKai "Naujosios Romuvos" žurnalo redakcija paskelbė 1939 metų pradžioje anketą lietuvių tautos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai