Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. POZITYVIOS MINTYS APIE LENINĄ 1969/9 lapkritis; Autorius : S. PETRIKONIS
Yra žmogaus prigimtyje palinkimas į melancholiškas ir liūdnas mintis. Kaip kitaip išaiškinti tai, jog

152. ANTIKOMUNIZMO PRASMĖS KLAUSIMU 1966/4 Balandis; Autorius : Juozas Girnius
Visi esame antikomunistai, kurie rinkomės verčiau palikti savo tėvynę, negu vėl patekti Sovietų

153. JAUNIMO KONGRESAS 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems

154. JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį

155. JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus

156. LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULIO IDĖJŲ TĖKMĖJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Prieš dvidešimt dvejus metus, besitraukiant iš Lietuvos, teko pravažiuoti teritorinės ribos ženklą,

157. BENDRUOMENE IŠEIVIJOJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Įžangos vietoje Gana dažnai tenka nugirsti, kad žmogus per daug juodai ar kritiškai apie vieną ar

158. ŽVILGSNIS Į PAVERGTA LIETUVĄ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : STASYS LOZORAITIS Jr.
Tautų gyvenime yra valandų, kurios suspindi ypatingu ryškumu ir žmoguje palieka gilų pėdsaką.

159. JAUNIMO KONGRESO APŽVALGA 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Rengėjai Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (stp. PLJK) Čikagoje 1966 birželio 30 — liepos

160. JAUNIMO PRIEŠKONGRESINIAI SUSITELKIMAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS, S. J.
Kongresas buvo užbaigiamasis į JAV susirinkusio pasaulio lietuvių jaunimo susitelkimas. Prieš jį vyko

161. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/8 Spalis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Maskvos iniciatyva 1925.VIII.3 Maskvoje buvo sudaryta Sovietų Sąjungos Draugija Kultūriniams Ryšiams

162. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/9 Lapkritis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Tęsinys iš nr. 8. Bendravimas Lietuvos tarptautinės padėties kontekste Skirtumas tarp satelitų

163. Žodis skaitytojams 1950/1 sausis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Tremtinio dalia šiandien ištiko ne tik lietuvį, bet ir jo kūrybą. Kaip mūsų brolis ir sesuo buvo

164. PASAULIO POLITIKA 1949 METAIS 1950/1 sausis; Autorius : A.K.
Bendri bruožai Pasaulis 1949-tuosius metus pasitiko susirūpinusiu veidu: pusketvirtų metų praslinkus po

165. Tai, kas geriausiųjų gyvybėmis apmokama 1950/2 vasaris; Autorius : V. ČIŽIŪNAS
Tautų gyvenime kartojasi lygiai tie patys reiškiniai, kaip ir paskirų žmonių: yra gimimo, augimo,

166. TAUTINĖS MORALĖS PAGRINDŲ BEIEŠKANT 1950/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
I. POLITINIS "REALIZMAS" IR TAUTINIS AKLUMAS Penkeri jau metai, kaip Lietuvos kraštą siaubia

167. Tito ir Jungtines valstybės 1950/2 vasaris; Autorius : PR. PADALSKIS
Jugoslavija, po karo pakliuvusi į komunizmo reples, išsprūdo iš sovietinės Rusijos rankų. Jos

168. TAUTINES BENDRUOMENES IŠSILAIKYMAS 1951/2 vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS
Žodis tauta ir žodžiai tautinė bendruomenė yra tapatingos reikšmės. Tik tautos sąvoka turi 'daugiau

169. GENOCIDO NUSIKALTIMAS 1951/8 spalis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Homocidas — žmogžudystė. Genocidas — giminės išžudymas. Genos yra graikų kalbos žodis,

170. LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS SIENOS 1951/10 gruodis; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
1939 m. prasidėjęs totalitarų karas prieš demokratijas toli gražu dar nebaigtas. Vietoj Vokietijos

171. NAUJOJI APLINKA - GRĖSME AR PROGA? 1967/1 Sausis; Autorius : GALINA SUŽIEDĖLIENĖ
Kai kurie egzilų prisitaikymo aspektai Prieš porą metų, sociologijos magistro laipsnio siekiant,

172. ŽVILGSNIS Į 1966 METUS I. VISUOMENINIS - POLITINIS GYVENIMAS 1967/1 Sausis; Autorius : A.TAUTVYDAS
Visuomeninį lietuvių veikimą vertinti šiandien kitaip nei apskritai visų žmonių gyvenimo raidos

173. VANAGAI AR BALANDŽIAI? 1967/2 Vasaris; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, kaip ir kiekvieną kitą sukaktį, mintis lengvai klysta

174. MŪSŲ PAREIGOS PERSEKIOJAMAI LIETUVAI 1967/2 Vasaris; Autorius : VYSK. PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Mūsuose gan dažnai pasitaiko nevienodo Lietuvoje vykstančių persekiojimų vertinimo ir skirtingo

175. ŽVILGSNIS Į 1966 METUS II. KULTŪRINIS GYVENIMAS 1967/2 Vasaris; Autorius : J. ALAUŠIUS
Ir šiemet, kaip pernai, pereitų metų apžvalgoje pirmą vietą užleidome visuomeninio gyvenimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai