Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE TEORIJOJE 1967/4 Balandis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (I) Įžanga: Propagandos šūkiai. Komunistai

177. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE PRAKTIKOJE 1967/6 Birželis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (II) Balandžio nr. peržvelgę, kaip Sov.

178. EXPO 67 MARGUMYNAI 1967/7 Rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
J. Mikėnas: Pirmosios kregždės LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (III) Juozo Mikėno skulptūra "Pirmosios

179. KULTŪROS KONGRESĄ PASITINKANT 1967/8 Spalis; Autorius : Red
JAV ir Kanados lietuvių III kultūros kongresas šaukiamas Čikagoj lapkričio 24-26. Nors, šias

180. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/8 Spalis; Autorius : M. MYKOLAITYTĖ - SLAVĖNIENĖ
V. MYKOLAITIS-PUTINAS (1932) Murmėjo ir grūmės juodi debesiai, Audringų žaibų ir perkūnų

181. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1967/9 Lapkritis; Autorius : J. K. ir J. M.
Įvadinės pastabos Pirmąją mokytojų studijų savaitę surengė JAV LB švietimo taryba 1967.VII.30 -

182. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/10 Gruodis; Autorius : M. SLAVĖNIENĖ
Okupantai keičiasi Per tuos vienerius metus suspėjome pažinti savo žiaurųjį okupantą — sovietinį

183. KELIOS PASTABOS DĖL LIETUVOS ATSTATYMO 1955/1 sausis; Autorius : JONAS AISTIS
Atidžiau sekdami svarstymus ir diskusijas dėl išlaisvintos Lietuvos atstatymo, galime pastebėti gana

184. PAVERGTOSIOS JUNGTINES TAUTOS 1955/2 vasaris; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
I. Politinė tremtis nėra vien šių laikų fenomenas. Invazijos ir užkariavimai, revoliucijos ir

185. PO PIRMŲJŲ ALB RINKIMŲ 1955/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Dideliu rūpesčiu buvo virtusi Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Kitų kraštų lietuviai jau senokai

Trečiasis pasaulinis karas Penkiasdešimtieji metai buvo pažymėti kaip persilaužimo metai, kada

187. KOMUNISTINIO IMPERIALIZMO ŠAKNYS 1952/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
I Įvadas į rusų politinės ir socialinės minties raidą Sekdami Vakarų Europos politinės ir

188. KELYJE Į ČERVENĘ 1952/2 vasaris; Autorius : N. N.
Čia duodama ištrauka iš tos skaudžios epopėjos, kada Stalino vardu keli tūkstančiai žmonių buvo

189. VALSTYBINIŲ SIENŲ PROBLEMATIKA IR LIETUVOS SIENŲ KLAUSIMAI 1952/3 kovas; Autorius : DR. VL. VILIAMAS
Valstybinių sienų klausimai nuo senų laikų turėjo didelės reikšmės tautų bei valstybių gyvenime.

190. NEPRIKLAUSOMYBĖS VILTIS TREMTIES TAMSOJE 1953/2 vasaris; Autorius : A. BALTINIS
1. Nepriklausomybė — gėrio laimėjimo išraiška. Vasario Šešioliktoji yra viena šviesiųjų

191. BEJIEŠKANT KELIO MŪSŲ TAUTINEI KULTŪRAI Į PASAULĮ 1953/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Skiriu tiems, kurie liks mūsų tautoje, neišėję į pasaulį. Gilus mumyse rūpestis, kaip išeiti iš

192. LIETUVA TARPTAUTINIUOSE JUNGINIUOSE 1953/5 gegužė; Autorius : GEDIMINAS GALVA
1.   Klausimo aptartis. Politinė lietuvių spauda pakartotinai kelia klausimą: kaip

193. MŪSŲ POLITINIO GYVENIMO KLAUSIMAI 1953/7 rugsėjis; Autorius : K. MOCKUS
1. Emigracinio gyvenimo sunkumai Politinė emigracija nėra naujas dalykas. Visais laikais būta

194. ŽEMES REFORMA IŠLAISVINTOJE LIETUVOJE 1953/9 lapkritis; Autorius : L. DAMBRA
Naują gyvenimą išlaisvintoj Lietuvoj kuriant, didžiausia bei opiausia problema be abejo bus žemės

195. FEDERALIZMAS IR IMPERIALIZMAS EUROPOJE 1953/10 gruodis; Autorius : JONAS JASAITIS
Per pusę šimtmečio Europoje įvykę du didieji karai, o ypač negalėjimas net laikinos taikos surasti po

196. BUDĖJIMAS NAKTYJE 1954/2 vasaris; Autorius : Juozas Brazaitis
1.    Veikimo prasmė 2.    Veikimo linkmes 3.   

197. SOVIETŲ 1950 METŲ KALBOS MOKSLO PERVERSMAS IR JO PASĖKOS 1954/2 vasaris; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
1950 m. gegužės mėn. 9 dienos "Pravdos" laida išėjo gerokai pastorėjus — vedamajame buvo paskelbta,

198. ADMINISTRACINIO TEISMO PROBLEMOS 1954/3 kovas; Autorius : DK. KAZYS ŠIDLAUSKAS
1. Bendros pastabos. Europo kraštų teises sistemos turi charakteringą bruožą, — atskirti civilinių

199. PASAULIO TVARKA Pagal 1941 metų žemėlapį 1954/5 gegužė; Autorius : PROF. K. PAKŠTAS
 1941 m. vasarą rusų vokiečių "krauju sucementuota" draugystė, tvėrusi beveik dvejus metus, sprogo

200. ŽVILGIS Į SAVE PAČIUS PO 10 METŲ 1954/6 birželis; Autorius : DR. JUOZAS ALAUŠIUS
Beždžionei žiūrint, veidrodis angelo nerodo. — Lichtenberg Nuo senųjų romėnų kartojama:

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai