Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. TIKRASIS KORPORATYVIZMO VEIDAS 1954/6 birželis; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Kam tenka pavartyti knygų ar žurnalų puslapius, prirašytus per paskutinius tris dešimtmečius apie

202. UŽSIENINIS LAISVĖS KOVŲ FRONTAS 1954/7 rugsėjis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Laisvės kovų fronto dvilypumas Kovos dėl laisvės su krašto pavergėjais, — vistiek, ar jie savo, ar

203. ATEITININKAI LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCINĖJE KOVOJE 1954/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Ateitininkų kongresai  nėra paprasti ir eiliniai suvažiavimai. Dar Nepriklausomybės laikais, nuo

204. TRADICINIS LIETUVIŲ AUKLĖJIMAS 1954/9 lapkritis; Autorius : P. MALDEIKIS
1.  Auklėjimo supratimas ir tradicinis lietuvių auklėjimas Jaunimo auklėjimas paprastai

205. UKRAINOS KOVA UŽ LAISVĘ 1954/9 lapkritis; Autorius : E. ERDVILAS
Šiemet Maskva su visu triukšmu minėjo trijų šimtų metų sukaktį, kai Ukraina, pasak Sovietų,

206. PABALTIJO ATEITIES KLAUSIMU 1954/10 gruodis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Pabaltijo valstybių išlaisvinimu besirūpinant, dažnai pakalbama ir klausimu, kokie turėtų būti jų

207. PO DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJOS 1955/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Karo grėsmė ir jo nepopuliarumas Komunistai turi ilgų dešimtmečių patirti santykiuose su anglosaksų

208. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1955/9 lapkritis; Autorius : STASYS YLA
(Tęsinys)   Rezistencinis pradas, kaip matome, pasidaro augščiausias. Jo primatą pripažinęs ir

209. VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 1956/1 sausis; Autorius : K. MOCKUS
Lietuvos okupacija užtruko. Jos išlaisvinimo perspektyvos šiandien yra nemažiau aptemdytos, negu jos

210. LIETUVIŠKASIS NACIONALIZMAS LIBERALIZMO ŽENKLE 1956/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
(Tęsinys)   14.  Beidėjinio totalizmo įsikūnijimas politikos primato

211. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1956/2 vasaris; Autorius : M. KRUPAVIČIUS
Vasario Šešioliktoji ilgų, kruvinų lietuvių tautos kovų su rusų caro okupacija už Lietuvos

212. LIETUVIŲ SOVIETINES LITERATŪROS POBŪDIS 1956/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys)   III. Permanentinės temos ir idėjos. Pirmiausia — kaip sovietiniai lietuvių

213. TARYBINĖS KALBOTYROS TEORIJA IR PRAKTIKA 1956/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
1. Bendroji kryptis Sekdami Tarybų Sąjungos gyvenimą, lengvai galime pastebėti vieną būdingą

214. LIETUVOS PREZIDENTŲ KONSTITUCINES GALIOS 1956/4 balandis; Autorius : DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Įžangines pastabos Visą istorijos eigą lemia amžina kova tarp laisvės ir autoriteto, tarp

215. LIBERALIZMO KLAUSIMU 1956/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. "Metas taikintis, jungtis, giliau ir toliau, nei tik su šia diena galvoti! Nejau tokia didžiule tautos

216. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ SVEIKINANT 1956/5 gegužė; Autorius : J. ALAUŠIUS
Š. m. birželio 30 d. Chicagoje šaukiamas Lietuvių Kultūros Kongresas, o sekančią dieną vyksta

217. ANTIKRISTO ŠĖLSMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1956/5 gegužė; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
ZENONAS KOLBA - KANČIA (detalė) DIALEKTINIO MATERIALIZMO KOVA SU DIEVU Kiekvienas fatalizmas yra

218. BŪDAI IR PRIEMONĖS TAUTINEI KULTŪRAI IŠLAIKYTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : IZABELĖ MATUSEVIČIŪTĖ
Vyriausiojo Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto pastangos suburti visus lietuvius į vieną bendruomenę yra

219. BŪDAI IR PRIEMONĖS LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI SUSTIPRINTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : KAZYS MOCKUS
Organizacinis požiūris šio posėdžio rengėjų man duotoji tema gali būti nagrinėjama dviem

JAV LB centro valdyba laiko kultūros kongresą pavykus. Tai rodo toks didelis jo dalyvių skaičius. Tai

221. LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESO REZOLIUCIJOS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Red
I. Bendroji: JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongresas, susirinkęs lietuvių tautai žūtbūtinio

222. POLITIKA IR REZISTENCIJA 1956/9 lapkritis; Autorius : ST. ALŠĖNAS
Politikos ir rezistencijos aptarimas. — Politikos ir rezistencijos santykis. — Rezistencija Lietuvoje.

223. ALRK FEDERACIJOS KONGRESAS 1956/9 lapkritis; Autorius : K. Mockus
1956 m. spalio 12, 13, 14 d.d. Bostone įvyko Amerikos lietuvių gyvenime labai reikšmingos organizacijos

224. AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS KELIAS 1956/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
1931 m. Bostone minėjome Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos sidabrinį jubiliejų, o

225. PROTESTANTIZMO KRIZĖ LIETUVOJE 1956/10 gruodis; Autorius : Z. IVINSKIS
Protestantizmo kritimo priežasčių yra priskaičiuojama visa eile. Paprastai pirmiausia pradedama jų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai