Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. LIETUVOS JAUNIMAS MOKYKLOJE 1972/4 geguze; Autorius : J. Vaškūnas
Mokykla visada stovėjo ir stovi didžiųjų tautos interesų centre. Lietuvių tautai ją reikėjo dar ir

27. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Tęsinys iš balandžio numerioTikresnės Lietuvos gyventojų pajamos 1971 Atsirėmę anksčiau

28. Pilėnų dvasia tebegyva 1972/5 birzelis; Autorius : Henrikas Nagys
XIV a. kryžiuočių kronikose aprašytasai Pilėnų pilies gynėjų ir jų vado Margirio herojiškas žygis

29. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/6 birzelis; Autorius : J.B. KADAITIS
Prieš kurį laiką į mano rankas pateko trys knygos, parašytos pagal Maskvos kurpalį pavergtiesiems

30. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/7 rugsejis; Autorius : J.B. RADAITIS
Tęsinys iš birželio numerio.Kaip Niunka žiūri į Pijaus XII įpėdinį — pop. Joną XXIII? Šios

31. LIETUVYBĖ 2000 METAIS 1972/7 spalis; Autorius : HENRIKAS ANTANAITIS
H. Antanaitis savo paskaitą skaitė kongreso uždaryme Toronte liepos 16. Čia jo paskaita pateikiama

32. IŠEIVIJOS JAUNIMAS IR PAVERGTA LIETUVA 1972/7 spalis; Autorius : VINCAS BARTUSEVIČIUS
V. Bartusevičiaus paskaita skaityta kongreso atidarymo baigiamajame posėdy Čikagoj liepos 3. Čia ji

33. LIETUVOS GYVENTOJAI PASAULIO GYVENTOJŲ METAIS 1974/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Priešingos problemos Jungtinės Tautos 1974 metus yra paskelbusios Pasaulio Gyventojų Metais (World

34. DĖL RYTPRŪSIŲ ATEITIES 1974/8 spalis; Autorius : ALGIMANTAS P. GURECKAS
Martyno Brako 1973 m. gruodžio 2 d. pranešimas Vliko seime Toronte iškėlė lietuvių tautos likimui labai

35. JAUNIEJI REVOLIUCIONIERIAI AMERIKOS UNIVERSITETUOSE 1975/8 spalis; Autorius : LINAS KOJELIS
Šeštos šio šimtmečio dekados masiniai studentų sąjūdžiai, nukreipti prieš Amerikos dalyvavimą

36. Nuo Kudirkos ligi Jurašo 1974/10 gruodis; Autorius : P. Prk.
Kaip prieš ketverius metus visus sukrėtė Simo Kudirkos brutalus grąžinimas sovietams, taip dabar visi

37. AR ĮMANOMA LIETUVIAIS NEBŪTI? 1974/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS JANAVIČIUS
Iš Australijos lietuvių studijinių diskusijųLietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kas antri metai

38. BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE 1975 M. 1975/10 gruodis; Autorius : JULIUS DRAUGELIS
Pastaruoju metu Lietuvoje labai išryškėjo trys dalykai:1. Sustiprintas Bažnyčios gyvenimo,

39. POLITIKA 1979 METAIS 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
I Kai kurie politiniai komentatoriai ryšium su I-ojo pasaulinio karo pradžios (1914.VIII.4) 65 metų

40. LIETUVOS MOKYKLŲ TRAGIZMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JERONIMAS KAZLAUSKAS
Šis straipsnis gautas iš Lietuvos. Tai ir reikia turėti mintyje autoriaus pozicijai deramai suprasti:

41. VALENTINAS MOROZAS — PORTRETO METMENYS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JONAS PAPARTIS
I "Sulysusi figūra, paliegusi ir pasibaisėtina dryžuotoje pakartotinai nuteisto politkalinio uniformoje

42. Religijos padėtis Sovietų Sąjungoje 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : J.Draugelis
Pastaruoju metu yra Vakaruose nemažai disidentų iš Sovietų Sąjungos. Vieni yra pabėgę, kiti

43. LIETUVOS LAISVES KOVOS 1940 -1980 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : JULIUS VIDZGIRIS
Atkurti savarankią valstybę yra dabartinis mūsųuždavinys, kuriam jungiasi visos mūsų pastan-gos. Tai

44. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1979/1 sausis; Autorius : ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija"Tęsinys iš 1978 m. gruodžio numerio.6.

45. VASARIO 16 IR OKUPANTŲ GRUODŽIO 16 1979/2 vasaris; Autorius : JULIUS RIMDŽIUS
1. Vasario 16 istorinė reikšmėVasario 16 šiemet šventėme šešiasdešimt vienerių metų sukaktį nuo

46. Nuo Helsinkio iki Madrido 1979/2 vasaris; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
ŽMOGAUS TEISĖS IR MADRIDO KONFERENCIJAProf. dr. Broniaus Nemicko paskaita, skaityta Vyriausio Lietuvos

47. Tarptautinė politika 1978 metais 1979/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
INe tik Jungtinių Valstybių užsienio politikos vykdytojus, bet ir jos teoretikus mokslininkus domina

48. Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma 1979/3 kovas; Autorius : Paul Goma
Paul Goma, rumunų rašytojas ir disidentas, 1977 m. pabaigoje buvo ištremtas iš tėvynės ir apsigyveno

49. Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje 1979/4 balandis; Autorius : Juozas Vaišnora
Šv. Sosto vizitatorius arkivysk. Achille Ratti — popiežius Pijus XI (1922.II.6 - 1939.11.10)Achille

50. SOLIDARISTINĖS SANTVARKOS BRUOŽAI 1979/5 geguze; Autorius : PETRAS DAUGINTIS
Dabar daugel sociališkai pažangių žmonių, net kunigų, tvirtina: "Reikia pasirinkti socialistinę

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai