Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. MĖGINIMAS NUVERTINTI V. MYKOLAIČIO-PUTINO KŪRYBĄ 1976/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Pirmiausia, kas yra tas arba tie, kurie mėgina nuvertinti vieno žymiausių lietuvių rašytojų darbus? —

102. JO KAPAS NEŽINOMAS 1976/4 balandis; Autorius : JUOZAS VITĖNAS
Tautos laisvė yra glaudžiai susijusi su auka. Visiems žinomos aukos, kurias lietuvių tauta sudėjo 1918

103. Vysk. Antanas Deksnys 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vysk. Antanas Deksnys,kuriam gegužės 9 d. suėjo 70 metų amžiaus. Gimė 1906 Rokiškio apskrity,

104. Korp. Gajos suvažiavimas 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S Šiemet sukanka 20 metų nuo „Gajos“ korporacijos įsikūrimo.

105. Studentų Ateitininkų žiemos stovykla 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S G Y V E N I M A SJau kuris laikas, kaip Studentų Ateitininkų Sąjunga rengia savo

106. PRANAS DIELININKAITIS NAUMIESTYJE 1976/9 lapkritis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Naumiestis — senas, Įspūdingas miestas, ilgokai buvęs plačiom apylinkėm kultūros židinys, o spaudos

107. JUOZAS LUKŠA 1976/10 gruodis; Autorius : P. VYTENIS
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai 1. Juozas Lukša —laisvės kovotojas Juozas Lukša

108. ANTANAS TAMOŠIUS BUKOTA — LIETUVIS FILOSOFAS, PARYŽIUJE MIRĘS PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 1976/10 gruodis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Suvalkija, arba Užnemunė, po paskutinio padalijimo 1795 m. atskirta nuo Lietuvos Didžiosios

109. RELIGINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : red.
Mūsų religinės kultūros darbo perspektyvos JAV.- Mūsų likimas po šio karo vis dėlto yra labai

110. SOCIALINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : red.
Grynųjų idėjų pavojus. - Kanauninkas C a r d i j n , JOC steigėjas ir vadas, yra sykį pasakęs, kad

111. AKADEMINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : Iz. Vasiliūnas
Studentija ir muzikinis išsilavinimas. - Matydamas studentijoje mūsų būsimąjį elitą, siaubingai

112. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/1 sausis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Kaip tie metai prabėgo! . . Taip, ant melsvo dangaus Ir nušvinta, ir gęsta žaibai!Maironis1976 balandžio

113. JUOZAS LUKŠA 1977/1 sausis; Autorius : P. Vytenis
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai(Pabaiga)6. Juozas Lukša Prancūzijoje Juozas Lukša 1948

114. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/2 vasaris; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys)Teisė ir krikščioniška etika turi rūpintis tiek individo, tiek visuomenės reikalais. Todėl

115. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/3 kovas; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys) O čia visai kita šalis!Motiejus GustaitisSudiev, Lietuva!Baigėme Alytaus gimnazijoj 1943-44

116. Nueita, kelia, apžvelgiant 1977/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Clevelando lituanistinėj mokykloj ir Kultūros FondeJAV Nepriklausomybės šventės išvakarėse, 1949

117. Universitetiniame pasaulyje 1948/21 gruodis; Autorius : red.
AKADEMINIS GYVENIMAS Jungtinėse Amerikos Valstybėse Columbijos universitetas 30 amerikiečių

118. LIETUVYBĖS KLAUSIMAS JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖSE 1949/24 rugsėjis; Autorius : J.Z-kas
Lietuvybės klausimas J.A.V nėra naujas. Neseniai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, 1926 metais prof.

119. STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. U.
Vasaros atostogų metu Studentų ir Moksleivių Ateitininkų Sąjungos surengė vasaros stovyklą prie

120. ECCE SACERDOS MAGNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. VAIŠNORA, MIC
J.E. Vyskupo Pr.Bučio 50 metų kunigystės proga Jo Ekscelencija vyskupas Pranciškus — Petras Bučys

121. TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto

122. Reikalauja lietuvių kalbos JAV mokyklose 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
„Keleivis paduoda šitokią vertą dėmesio žinią: „Worcesterio mokyklų superintendantas Power

123. LIETUVIŲ PARODA AUGUSTDORFE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Š. m. rugsėjo 8 d. tautinės šventės proga Augustdorfo stovykloj buvo suruošta dviejų dailininkų —

124. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statutas ir charta įvairių kraštų lietuvių apskritai sutinkami

125. LIETUVIŲ KONGRESAS 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 4—6 d. New Yorke įvykęs. Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai