Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. BELGIJOS LIETUVIŲ SUNKI BŪKLĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Su 20.000 DP 1947 metais į Belgiją atvažiavo apie 2.500—3.000 lietuvių. Atidirbę dviejų metų

127. ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 6 d. New Yorko Aušros Vartų parapijos salėje įvyko ateitininkų suvažiavimas. Jo

128. KREIPIMASIS Į PASAULIO LIETUVIUS 1949/26 gruodis; Autorius : T. Justinas Vaškys, OFM Provincijolas
Nuo 1949 m. spalių 4 d. perėmę kultūros žurnalo AIDŲ leidimą, Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

129. VYSK VINCENTAS BRIZGYS 1977/8 spalis; Autorius : Red.
VYSK VINCENTAS BRIZGYS, šiemet minįs 50 metų kunigystės sukaktį. Jubiliatas įšventintas kunigu 1927

130. STASYS TIJŪNAITIS 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS J. VASAITIS
Tie du žodžiai, lyg magiška lazdelė, nukelia mane į anas tolimas dienas, kada vaikas, ilgais vakarais

131. DAIL. TELESFORAS VALIUS 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
DAIL. TELESFORAS VALIUS,šiemet gruodžio 1 d. miręs Toronte, Kanadoje. Velionis buvo vienas iš

132. ANTANUI MACEINAI 70 METŲ 1978/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Šių metų sausio 27 prof. dr. Antanas Maceina sulaukė septyniasdešimt metų amžiaus. Savo gausiais

Įvadinės pastabosRodos, dar netolima praeitis, o pernai balandžio 7 d. sukako 70 metų, kai Vilniuje buvo

134. JOSEPH W. GLUHMAN APIE KAZIMIERO ŽOROMSKIO KŪRYBĄ 1978/7 rugsėjis; Autorius : Joseph W. Gluhman
Kazimieras Žoromskis savo studijoje New YorkeKazimieras Žoromskis gerai pažinojo gamtą, ypač Naujosios

135. BALYS SRUOGA 1978/9 lapkritis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Gyvenimo ir kūrybos kelio bendrieji bruožaiIBalys Sruoga ateina iš vis augančio, vis labiau miglos

136. VYDŪNAS 1978/10 gruodis; Autorius : JONAS A. STIKLORIUS
IVydūnas — filosofas, rašytojas, moralistas, muzikas, pedagogas, iš viso įdomi asmenybė — gimė

137. Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo reikalai tremties mokykloje 1947/2 gegužė; Autorius : St. Barzdukas
Jau pats (šio straipsnio) antraštės suformulavimas rodo, kad jame turės būti keliami tie dalykai,

138. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Sustabdė studentams UNRRos globą UNRRA išleido potvarkį, kuriuo US zonoje sustabdyta bet kokia globa

139. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Intensyvėja kova už laisvę Lietuvių kova už savo krašto laisvę tarp tremtinių Europoje, JA

140. KITI APIE MUS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Amerikoje Shenandoah, Pa, laikraštis „Evening Herai d“ įsidėjo apie Lietuvos dabartiną padėtį

141. PRANAS KURAITIS 1970/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
5 mirties metų sukaktisPrelatas prof. Pranas Kuraitis yra vienas pirmųjų lietuviškosios filosofijos

142. PRANAS KURAITIS 1970/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
5 mirties metų sukaktis P r o f e s o r i u sKun. K. Balčys perteikia tokį paties Kuraičio duotą

143. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/3 birželis; Autorius : Ž.
Didelis įnašas tarptautiniam studentų bendradarbiavimuiŠ. m. gegužės 16 d. Miuncheno Rotušėje

144. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Mirties slėnyje sudeginti 2.480 lietuvių Netoli Veideno yra buv. Flossenburgo konc. stovykla, kur

145. Kiti apie mus 1947/3 birželis; Autorius : red.
Amerikos rašytojas William Mc Dermott, atsiliepdamas amerikiečių spaudoj apie Pabaltijo valstybes,

146. KARTŲ SKIRTUMAI MŪSŲ IŠEIVIJOJE 1970/5 gegužė; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
ANKETINIS SIMPOZIUMAS Šią anketą parengė ir jos simpoziumą moderavo redakcijos bendradarbis psichologas

147. KARTŲ SKIRTUMAI MŪSŲ IŠEIVIJOJE 1970/6 birželis; Autorius : R. Kriaučiūnas
ANKETINIS SIMPOZIUMAS 5. Kokiais atvejais matoma kartų darna arba kartų skirtumai mažiausiai jaučiami?S.

148. Su Telesforu Valiumi 1970/7 rugsėjis; Autorius : Algimantas Banelis
(Iš pasikalbėjimo įrašo magnetinėje juostoje, Toronto 1970.11.12)Dailės kūrinio negalima išaiškinti

149. Pranas Dovydaitis — "Saulės" gimnazijos direktorius 1970/7 rugsėjis; Autorius : SALIAMONAS ANTANAITIS
Iš atsiminimų apie pirmąją lietuvišką gimnaziją Prano Dovydaičio biografijose, aprašant jo labai

150. AITVARO BROLIO NEIŠDAVIAU 1970/9 lapkritis; Autorius : ALG. T. ANTANAITIS
(Gėlės poetui 50-ties metų ir LRD premijos proga)Pirmą kartą Henriką Nagį sutikau 1939 "Ateities"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai