Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. Vitražu menas grįžta gyveniman 1970/10 gruodis; Autorius : JONAS DAINAUSKAS
Dailininkė Bronė Jameikiene, garsių meno profesorių Gustav Ecke ir Jean Charlot mokinė, atkreipia

152. Lietuvio ateitis Australijoj 1970/10 gruodis; Autorius : DR. A. V. STEPANAS
Jaunimo žodis iš AustralijosIndividualaus lietuvio ateitis svetur priklauso grynai nuo jo subjektyvaus,

153. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Italijoje mokslinis ir tyrinėjamasis darbas yra sukoncentruotas beveik išimtinai aukštosiose

154. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Lietuvių planinga emigracija į JAV, sutinka daug kliūčių. Projektas įsileisti į JAV 400.000 DP, iš

155. LITERATŪRA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Amerikoj išleista kun. Dr. Gečo knyga „Katalikiška Lietuva“, turinti 575 psl. Joje vaizduojama

156. Pagrindiniai mokymo reikalavimai tremties mokykloje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : P. Maldeikis
MOKSLASPagrindinė mūsų mokymo prielaida yra ta, kad kiekvienas mokymas yra jaunimo ruošimas ateičiai,

157. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus Birželio mėn. 13-15 dienomis Titisee prie Freiburgo

158. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Amerikos kat. organizacija ,,War Relief Service“ pasiuntė į Europą rūpintis įvairių tremtinių

159. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Anglijoje Londono universitetas stengiasi visomis jėgomis atgauti prieškarinį lygmenį, juo labiau,

160. Mūsų buity 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Rugsėjo 10-11 d. Augsburge įvyko Lietuvos Raudonoje Kryžiaus Vokietijos ir Austrijos skyrių atstovų

161. PETRO VAIČIŪNO ĮNAŠAS 1960/1 sausis; Autorius : BENYS BABRAUSKAS
Lietuvoje griūva paskutiniai nepriklausomos mūsų literatūros stulpai. Artinasi metas, kada vyriausiųjų

1. Kultūros ir kultūringo žmogaus samprata.Kultūros esmei ir laipsniams suprasti pasinaudosime

163. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1960/5 gegužė; Autorius : K. MOCKUS
Ateitininkai šiemet mini savo gyvavimo penkiasdešimtmetę sukaktį. "Šiuo atžvilgiu jie yra pirmieji iš

164. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960Gegužės 6 d. Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Jo

165. PREL J. LAUKAITIS KALBININKAS 1960/5 gegužė; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Prel. Juozas Laukaitis yra vienas iš mūsų negausių dvasininkų, kuris per visą savo gyvenimą yra daug

166. PASKUTINES PROF. STASIO ŠALKAUSKIO DIENOS 1960/5 gegužė; Autorius : DR. D. JASAITIS
Mano bičiulis dr. Juozas Eretas įsakmiai prašė parašyti prisiminimų žiupsnelį apie neužmirštamą

167. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : PREL. F. BARTKUS
Neapsakomai dideLis ir skaudus smūgis ištiko vargšę mūsų tautą paskutiniu metu. Per palyginti

168. NUOSTABUSIS PRANAS DOMŠAITIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽMUIDZIN A S
Šiemet rugsėjo 15 suėjo 80 metų, kai už Klaipėdos, Kuršių kopose, Vilukiemyje gimė— šimtmetis po

169. KELIONĖ Į KINGSTONĄ 1960/8 spalis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Beveik tiksliai pusiaukelėje tarp Mcntrealio ir Toronto, šalia gražiai žslluojančio, pakalnėn

170. PREL. A. DAMBRAUSKAS - ADOMAS 1960/9 lapkritis; Autorius : A.V.
Šių metų rugsėjo aštuntą dieną suėjo šimtas metų, kai gimė Aleksandras Dambrauskas - Adomas

171. ADOMAS JAKŠTAS — PUBLICISTAS 1960/9 lapkritis; Autorius : L. Dambriūnas
1. Publicisto reikšmėKalbant apie Adomą Dambrauską - Jakštą, nelengva pasakyti, kuriuo atžvilgiu jis

172. PRANAS GAILIUS 1960/10 gruodis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
. . . "le nom du peintre est PRANAS. Un nom d'avenir, certainement."Mag-Vincenlot (1957)Nuo 1955 metų

173. KAZIMIERAS PAKŠTAS 1960/10 gruodis; Autorius : A. BENDORIUS
Amžinos atminties prof. dr. K. Pakštas yra toks žymus asmuo ir tiek daug veikęs įvairiose mokslo,

174. ANTROSIOS TĖVYNĖS REIKALINGUMAS 1947/7 spalis; Autorius : DR. K. PAKŠTAS
1. Argi ne keistas klausimas? Negausingai tautai, gyvenančiai siauroje teritorijoj ir vos pakilusiai iš

175. Naujienos 1947/7 spalis; Autorius : red.
* Pro f. E r n s t a s Frankelis laikomas geriausiu šiuo metu iš užsieniečių lituanistų, šiemet

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai