Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva 1947/7 spalis; Autorius : P. Vilutis
AKADEMINIS GYVENIMAS„Les Somaines Etudiantes Internationales“ buvo suorganizuota pirmą kartą

177. Pax Romana konferencija 1947/7 spalis; Autorius : red.
Š. m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje

178. Mūsų buity 1947/7 spalis; Autorius : red.
    Spalio mėn. 9—10 dienomis Kaselyje įvyko demokratiniu būdu rinktų LTB atstovų

179. MŪSŲ BUITY 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* Liet. Žurnal. Sąjungos valdyba, be savišalpos fondo, įsteigė dar premijų fondą, iš kurio bus

180. ĮŽYMUSIS SIBIRO TYRINĖTOJAS JONAS ČERŠKIS (1845-1892) 1961/1 sausis; Autorius : DR. VL. VILIAMAS
Lietuvių tautos kalvarijų kelias Sibire turi jau seną istoriją. Kaip būtų įdomu, jei mūsų istorikai

181. PRELATAS PRANCIŠKUS M. JURAS 1961/5 gegužė; Autorius : JONAS AISTIS
JO AMŽIAUS SEPTYNIASDEŠIMT METŲ SUKAKČIAI ATMINTI1.Prelato Pranciškaus Mykolo Juro veikla yra taip plati

182. Vincas Ramonas 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" gavęs Montrealio Liet. Akademinio Sambūrio Vinco

183. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., centrinės vienuolijos vadovybes trejiems metams paskirtas lietuvių

184. DAILININKAS JUSTINAS VIENOŽINSKIS 1961/6 birželis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Pernai liepos 31 d. 15 vai. dailininkas Justinas Vienožinskis buvo palydėtas į Antakalnio kapines

185. VLADISLAVA GRIGAITIENĖ GYVENIME IR OPEROS TEATRE 1961/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Rūsti gyvenimo tikrovė, kaip saulėn bėgančius žiedus, vieną po kito skina iš mūsų tarpo garsius

186. ST. ŠALKAUSKIS KAIP "GYVAS ŽMOGUS" 1961/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KOKS ŠALKAUSKIS IŠKYLA IŠ ERETO PARENGTOSIOS MONOGRAFIJOS"Atvaizduosiu gyvą žmogų, o ne mirusį

187. ANTANO ŠKĖMOS ATSISVEIKINIMAS 1961/8 spalis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
"Tan tin tin tan — atkala čelesta.Aš išjungiu elektrą, ir tamsa sugeria mane. Guliu kaip užmūrytasis,

188. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1961/8 spalis; Autorius : A. BALTINIS
1. L.K. Mokslo Akademijos suvažiavimo tikslas.Jau penktą kartą įvyksta L.K. Mokslo Akademijos

189. JONAS K. KARYS AIDŲ PREMIJOS LAUREATAS 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Kaip jau pranešta šio žurnalo rugsėjo numeryje, "Aidų" mokslo premija šiemet paskirta J. K. Kariui už

190. DAIL. MINDAUGAS NASVYTIS 1961/8 spalis; Autorius : L. A.
Dail. Mindaugas Nasvytis, kurio aliejinės tapybos darbai spausdinami šiame "Aidų" numeryje, yra jaunosios

191. JUOZAS TYSLIAVA 1902.XI.1 - 1962.XI.11 1961/9 lapkritis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Juozas Tysliava dar žaliūkas pasirodė lietuviškajame akiratyje kaip poetas, kurio balsas nuskambėjo

192. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE POETĄ EDMUNDĄ STEPONAITĮ 1961/10 gruodis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Juozas MikuckisLietuvių spauda paminėjo poeto Juozo Mikuckio amžiaus septyniasdešimtinę sukaktį. Jis

193. Petras Rimša 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
Skulptorius Petras Rimša mirė Kaune š. m. spalio 2, sulaukęs 80 metų. Buvo gimęs 1881. Meno mokėsi

194. ŽVILGSNIS Į PERNYKŠTĘ MŪSŲ VEIKLĄ 1962/1 sausis; Autorius : A. R. - D.
Naujų metų angoje įprasta pažiūrėti atgal, pasverti, kas atlikta per prabėgusius metus, kuo galima

195. LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ PROBLEMA 1962/1 sausis; Autorius : J. ŠOLIŪNAS
Pagrindas, ant kurio ilgus metus rėmėsi lietuvių išeivijos veikla Š. Amerikoje, yra susvyravęs. Jam

196. JUOZAS KRALIKAUSKAS 1962/1 sausis; Autorius : red
JUOZAS KRALIKAUSKAS, laimėjęs "Draugo" romano premiją už veikalą "Titnago ugnis".Juozas Kralikauskas

197. Vysk. Kazimieras (charlea) Salatka 1962/3 kovas; Autorius : Red.
Pirmasis Amerikos lietuvis vyskupas, konsekruotas kovo 6 d.Naujasis vyskupas yra gimęs 1918 m. vasario 26 d.

198. LIETUVIAI STUDENTAI IR JŲ VYRESNIEJI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE 1962/3 kovas; Autorius : DR. J. GRINIUS
1961 m. "Aidų" Nr. 10 buvo išspausdintas Jūros Gailiušytės straipsnis "Lietuvis studentas Jungtinėse

199. Birutė Pūkelevičiūtė 1962/4 balandis; Autorius : Red.
Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi PLB Valdybos 1000 dol. premiją uš scenos veikalą "Aukso žąsis".

PULGIS ANDRIUŠIS — LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO KŪRĖJAMS IR MYLĖTOJAMSJau antras kartas, kai aš klebenu į

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai