Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. PREL. I. KELMELIS AIDŲ MECENATAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus. O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Newarko lietuvių Švč. Trejybės parapijos klebonas prel. Ignotas

202. MIRÉ LIETUVOS JOBAS 1962/8 spalis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
A. a. arkivyskupą T. Matulionį palydintJau antrą kartą pasklido žinios apie arkivyskupo Teofiliaus

203. JUOZO AKSTINO ATMINIMUI 1962/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Vasarvietė stovėjo kylančios kalvos atšlaitėj. Didžiulės, sumitusios eglės dengė ją nuo vėtrų ir

204. KUN. N. PAKALNIS — JUBILIATAS 1962/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Brooklyno Apreiškimo lietuvių parapijos klebonas kun. Norbertas Pakalnis šį pasavasarį susilaukė 50

205. PERNAI METŲ VEIKLOJE PASIDAIRIUS 1963/1 sausis; Autorius : A.R.-D.
1. Kultūrinėje srityjeĮ pernai metus lietuviai įžengė su Maironiu vėliava. Maironis buvo minimas ir

206. KULTŪROS POLITIKA AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ II KULTŪROS KONGRESE 1963/2 vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Kultūra ir politikaAr galima kalbėti apie politiką, kai susiduriame su tokiu nepolitiniu dalyku, kaip

207. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/7 rugsėjis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
4.Net ir mažiausiai politiškai išprusęs lietuvis išeivijoje supranta, kad jo tautos likimas yra

208. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI 1963/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Bendruomenės veiklaJAV Lietuvių Bendruomenė sudaro visos PLB daugumą, todėl jos veikla ir reiškia visos

209. ADOMAS GALDIKAS 1963/9 lapkritis; Autorius : ST. GOŠTAUTAS
Susitikau Galdiką. Buvo įdomu pamatyti žmogų, kuris nepardavė savo paveikslo dėl baldų dekoracijos.Jo

210. Premija prof. dr. Zenonui Ivinskiui 1963/10 gruodis; Autorius : Red.
Gruodžio 14 d. Brooklyne "Aidų" mokslo premija 500 dol. paskirta prof. dr. Zenonui Ivinskiui už veikalą

211. ANTANAS TU LYS 1963/10 gruodis; Autorius : Domas Jasaitis
Antanas Tulys P. Kiaulėno piešinysPirmieji kūrybiniai žingsniaiPrieš 60-50 metų Lietuva buvo ne tik

212. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1964/1 sausis; Autorius : A. R.-D.
1. Trumpas žvilgsnis į kultūrinę sritįLietuvius, kaip ir kitus, pernai sukrėtė popiežiaus Jono ir

PratarmėPoetas, kaip daina, gimsta tautoj ir gyvena tautoj. Kartais jis peržengia savo krašto ribas ir

(Tęsinys)Myk. Vaitkus nėra tik peisažistas ar realistinių vaizdų tapytojas. Gana dažnai gėlės

215. PROF. STEPONAS KOLUPAILA 1964/5 gegužė; Autorius : Vladas Viliamas
Su Stepono Kolupailos mirtimi lietuviai neteko žymaus mokslininko-profesoriaus, Lietuvos vandenų uolaus

216. MIRUS KAZIMIERUI VIKTORUI BANAIČIUI 1964/5 gegužė; Autorius : J. Žilevičius
Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 m. Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje. Jo tėvas buvo žinomas

217. MILŽINU PAUNKSMEJE BRENDĘS RAŠYTOJAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktis (Tęsinys) Nuošaliu taku Myk. Vaitkaus keturi poezijos

218. PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS — AUKSINIS SUKAKTUVININKAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Alšėnas
Laikas, tarytum vandens srovė, slenka ir dažnai praslenka nesuvoktas, neužčiuoptas, nusinešdamas su

(Tęsinys) Trečioji poemos dalis itin dramatiška. Pabėgėlius Burtininkas pradeda vytis. Nors

220. PROF. A. SENNO DVIGUBA SUKAKTIS 1964/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS KLIMAS
45 metai kalbotyros baruose Profesorius Alfredas Sennas (Alfred Senn) šiemet mini 6 5-j į gimtadienį,

221. JUOZAS MIKĖNAS 1965/1 Sausis; Autorius : V. VIZGIRDA
J. MIKĖNAS Vaikas su balandžiu (1935) Kai rudeniniai saulės spinduliai dar kaitino Vilniaus kalveles,

222. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1965/1 Sausis; Autorius : A. R. - D.
1. Kultūrinė apžvalga Šešiasdešimt ketvirtieji laisvojo pasaulio lietuvių darbuose buvo našesni,

223. VERDI "REQUIEM", BR. MARKAIČIO "VILNIAUS VARPAI" 1965/7 Rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
(Šio sezono Čikagos Lietuvių Operos pastatymas) Čikagos Lietuvių Opera yra kolektyvas, kuris

224. DARIAUS LAPINSKO KŪRYBA 1965/10 Gruodis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Spalio 10 New Yorke ir spalio 24 Čikagoje įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam

225. Laiškas Aidų redaktoriui JUOZUI GIRNIUI 1965/10 Gruodis; Autorius : A. Maceina
(50-ties metų amžiaus sukakties - proga) Mūnster, Kerssenbrockstrasse 12 1965 m. rugsėjo 20

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai