Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. GERI DARBAI 1975/1 sausis; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Kai iš Vokietijos atvykau į šį kraštą, buvau niekas, taip sakant, buvau paprasta darbo žaliava: kai

27. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/2 vasaris; Autorius : K. Ostrauskas
(Tęsinys iš praeito numerio) Kiek žinau, profesoriau, esate praktiškas žmogus. Tad, tur būt, ne

28. K. Škirpos pasisakymas 1975/2 vasaris; Autorius : Administrator
Vasario 18 d. sulaukė 80 metų amžiaus gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa, buvęs Lietuvos pasiuntinys

29. 1974 METAI 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Tęsinys iš sausio numerioDailės pasaulyjePraeitais metais gyvenimas tekėjo ramiai. Vasario 16 tradicinės

30. JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI 1975/2 vasaris; Autorius : Girnius Saulius A.
Prel. dr. Juozas B. Končius mirė Romoje sausio 13. Ypač pasižymėjo kaip labdaros veikėjas — BALFui

31. Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? 1972/3 kovas; Autorius : Alaušius
Spalio numery (1971 nr. 8) jaunimo kongreso reikalu mūsų žurnale platėliau buvo pasisakęs Kęstutis

32. Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis 1972/3 kovas; Autorius : Jankauskas Stasys
Laikas tarytum greičiau bėga, kai daug čia mokslus išėjusiųjų įsigyja mokslo laipsnius ir eina

33. MANO GYVATA IR DARBAS 1974/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Esu gimęs 1899 m. kovo 26 d. Subačiaus miestelyje, Panevėžio (anksčiau Ukmergės) apskrityje. Pradinę

34. Dešimt metų be dr. Antano Trimako 1974/3 kovas; Autorius : DOMAS JASAITIS
VLIKas 1973 lapkričio mėn. minėjo savo veikloS trisdešimtmetį. Jo visi buvusieji pirmininkai —

35. TASAI NEPAŽĮSTAMASIS IVINSKIS 1972/balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Tikslas ir šaltiniaiAtidesnis skaitytojas tuoj pat, be abejo, pastebės, kad šio straipsnio antraštė

36. DEŠIMTMETIS BE PROF. STEPONO KOLUPAILOS 1974/4 balandis; Autorius : JUOZAS RIMKEVIČIUS
Kultūrinės vertybės ir civilizaciniai laimėjimai yra sukurti atskiru individų. Kiekviena epocha

Sveikiname Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresą ir jo metu įvykstančią Tautinių šokių IV šventę.

38. ŽVILGSNIS Į BRAZILIJOS LIETUVIUS 1972/4 geguze; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
Lietuvių Brazilijoje yra nuo seniau. Nėra ištirta buvusi lietuvių kolonija netoli pirmosios krašto

39. Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys 1973/5 geguze; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
ĮvadasBesiruošiant II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, Akademinės Programos Komisijos pirmininkas

40. LIETUVOS AKTORIUS 1973/5 geguze; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintPrologas: Apie talentą ir

41. MOTIEJUS VALANČIUS — IDEALUS VYSKUPAS 1975/5 geguze; Autorius : PAULIUS JATULIS
(Šimto metų sukaktis nuo jo mirties 1875.V.17(29) Šimto metų perspektyvoje, iš tolo, tarsi į didelį

42. JURGIS KRASNICKAS 1972/5 birzelis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Gimimo ir mirties sukakčių proga Šįmet sukanka 50 metų nuo Jurgio Krasnicko mirties ir 70 metų nuo jo

43. MYKOLAS VAITKUS 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Gustaitis
1883.X.27 - 1973.V.20Nesulėtinamai bėga laikas, nešdamas mus vis į naują rytojaus dieną, kuri gausina

44. Atsisveikinant su Jonu Aisčiu 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Birželio tryliktą dieną, trečiadienį, pakirstas ilgos ir sunkios ligos, George Washington universiteto

45. LIETUVOS AKTORIUS 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintTęsinys iš gegužės numerio

46. ALFONSO DARGIO DAILĖS KŪRYBA 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS JANKUS
Teisingai sako sena mūsų išmintis: iš akių ir iš minties. Taip atsitinka ne tik lietuviuose. Panašiai

47. LIETUVIS ARCHITEKTAS XX AMŽIUJE 1974/6 birzelis; Autorius : EDMUNDAS ARBAS
Dr. Stasys Rudokas            Jonas

48. Švietimo tarėjas dr. Pranas Germantas 1974/6 birzelis; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Pažintis su MeškauskuPraną Meškauską, mokiusį "Saulės" draugijos laikomose gimnazijose, pažinau per

49. Adolfas Vaičaitis 1975/6 birzelis; Autorius : Red.
Australijoj gyvenantis mūsų dailininkas Adolfas Vaičaitis š. m. birželio 16 sulaukė 60 metų amžiaus.

50. Žmonių santykiai Žemaičiuose 1972/6 rugsejis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Kita kartą, dar prieš Didįjį karą (1914) ir tuojau po jo žmogus praeidamas žmogų numaudavo kepurę ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai