Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
251. Adomas Galdikas {1893.X. 18 — I969.XII.7) 1969/10 gruodis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Siautė audra. Lingavo vėjo blaškomi medžiai. Toks buvo ir Galdiko gyvenimas bei kūryba. Degdamas

252. JAUNIMO PROBLEMA LIETUVIŠKOJE IŠEIVIJOJE 1966/1 Sausis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
1. Lietuviškojo jaunimo problema yra visos lietuvių išeivijos problema. Jos branduolį sudaro

253. VYTAUTAS BACEVIČIUS 1966/1 Sausis; Autorius : JERONIMAS KAČINSKAS
Lietuvių visuomenėje Vytauto Bacevičiaus vardas lyg ir netekęs buvusio populiarumo. Ir to yra dvi

254. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/2 Vasaris; Autorius : Mykolas Vaitkus
1. Jau daug apie ją rašyta, daug ginčytasi. Ar beverta man į tą širšyną dar savo pirštą

255. PRANAS DOMŠAITIS 1966/2 Vasaris; Autorius : Antanas Montvydas
Iškarpa iš Pietų Afrikos laikraščio "Cape Times" (1964. VI. 15), Pranui Domšaičiui laimėjus

256. ŠOLOCHOVAS —NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1966/2 Vasaris; Autorius : K. R.
Pereitą rudenį švedų akademija tretį kartą Nobelio literatūros premiją paskyrė rusų tautybės

257. VITAS MANELIS 1966/3 Kovas; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Pernai vasarą, 1965 rugpiūčio 2, staiga širdies priepuoliu mirė Vitas Manelis, buvęs Žemės Ūkio

258. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/3 Kovas; Autorius : Mykolas Vaitkus
7. Kaip ir tikėjaus, beversdama "Dovydo Sūnų", Saliute dar arčiau priartėjo prie Kristaus. Ji pati man

259. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/3 Kovas; Autorius : JUOZAS TININIS
Madeleine Chapsal 1960 m. Paryžiuje išleido Les écrivains en personne, kur surinkti jos pasikalbėjimai su

260. L. DAMBRIUNAS 1966/3 Kovas; Autorius : V. Vardys
Šių metų kalendorius kreipia mūsų dėmesį į vieną iškilią lietuviškojo gyvenimo asmenybę: 60

261. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NERĮ 1966/4 Balandis; Autorius : Mykolas Vaitkus
12 Pasirodė, jog Saliute beturinti ir daugiau rūpintojėlių, didesnių ir mažesnių,- šalia mano jau

262. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/4 Balandis; Autorius : JUOZAS TININIS
Prévert Jacques Prévert, prancūzų poetas, pasiskolinęs iš siurrealizmo įvaizdžio ir staigmenos

263. III DAINŲ ŠVENTE 1966/8 Spalis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
III JAV ir Kanados lietuvių Dainų Šventės 1966 m. paruošiamieji darbai vyko žymiai sklandžiau, negu

264. F. W. Foersteriui mirus 1966/8 Spalis; Autorius : ANTANAS RAMŪNAS
Nors F. W. Fooersteriui ir nebuvo lemta pasiekti tikro pasaulinio poveikio, tačiau lietuviuose jo įtaka

265. MŪSŲ SAVASIS ERETAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai ir netrukus (1922) įsteigus Lietuvos universitetą, šion aukštojo

266. DR. KAZYS GRINIUS 1966/10 Gruodis; Autorius : ANTANAS KUČYS
Gimimo šimtmečio sukaktis DR. KAZYS GRINIUS Dail. A. Staneika (aliejus) 1866 gruodžio 17, tai yra

267. PASIŽVALGIUS ŠIU DIENU MUZIKOS PASAULYJE (Pašnekesys su savim) 1966/10 Gruodis; Autorius : DARIUS LAPINSKAS
Prieš pradėdami kalbėti apie šių dienų muziką, susitarkime, kad šiame rašinyje mes ją vadinsime

268. A. VAIČIULAIČIO "VALENTINAI" TRISDEŠIMT METŲ 1966/10 Gruodis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Vienos knygos sensta kaip žmonės, antros pasilieka laiko tėkmės beveik nepaliestos: jos tik kažin kaip

269. KUNIGAS JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA 1950/2 vasaris; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
I. Tyliai praėjo kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos šimto metų mirties sukaktis, lygiai kaip tyliai ir

270. TREMTINIAI IR LIETUVIŠKŲJŲ PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PALAIKYMAS 1950/6 birželis; Autorius : KUN. DR. K. ŠIRVAITIS
Amerikos lietuvių laikraščiuose labai dažnai pasirodo straipsniai apie lietuviškumo palaikymą,

271. KUNIGAS DIEVŲ MIŠKE 1950/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
KACETINIAI ATSIMINIMAI Mes buvome tik du kunigai iš 46-ių lietuvių, atvežtų į Stutthofą1) 1943 m.

272. MYKOLAS KRUPAVIČIUS 1950/8 spalis; Autorius : K. MOCKUS
65   METŲ   AMŽIAUS   SUKAKTIES   PROGA 1. Nedaugei mūsų . . . Vienuoliktuosius metus trunkanti

273. TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IR IŠLAIKYMAS EMIGRACIJOJE 1950/10 gruodis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(PABAIGA) Bažnyčia yra iš esmės internacionalinė organizacija, siekianti perteikti žmonijai ir

274. APIE L AIKĄ IR ŽMONES 1951/1 sausis; Autorius : J. AISTIS
ANT.   MIŠKINIS Dažnai sakydavau Antanui Miškiniui, kad mudu esame du vienos gūžtos sakalėliu. Mudu

275. DIDYSIS AITVARAS 1951/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
PABIROS APIE BALĮ SRUOGĄ STUTTHOFE' Gadynę smurto ir kančios Gaivink, žemele Lietuvos, Galia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai