Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. Stasio Šimkaus "Pagirėnai" 1973/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Stasys Šimkus (1939 - 40 m., viena paskutinių nuotraukų)Lietuviškos operos istorijos parašteiKiek

52. Palydimieji žodžiai apie J. Aputį 1973/7 rugsejis; Autorius : K. K.
Pokario metu subrendusių lietuvių rašytojų gretose vieną iš pirmųjų vietų užima beletristas Juozas

53. Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybinis kelias 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
(70 metų amžiaus ir 50 metų kūrybos sukakties proga)Vladas Jakubėnas gimė romantiškojo Biržų ežero

54. PETRAS KIAULĖNAS (1909 - 1955) 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS LAPĖ
In Memoriam Jaučiuos kaip automobilis. Kas savaitę mane veža ligoninėn, kaip į benzino stotį.

55. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES IV SEIMAS 1973/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas St. Barzdukas atidaro PLB IV seimą. Šiame seime St. Barzdukas

56. Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku 1973/8 spalis; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
1. Kaip iš dabartinės amžiaus perspektyvos atrodo jau nueitasis kelias?Į tą klausimą norėčiau

57. JONO NAUJALIO MUZIKINĖ VEIKLA IR KŪRYBA 1973/8 spalis; Autorius : KUN. LADAS BUDRECKAS
Muzika yra kažkas "dieviška" ir skirtinga nuo visų kitų meno rūšių. Figūrinio meno kūrėjai ima savo

58. Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve 1974/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Rugpiūčio 10 sukako šimtas metų nuo nepriklausomos Lietuvos pirmojo prezidento A. Smetonos gimimo. Visose

59. A. Gudaičio jubiliejus 1974/8 spalis; Autorius : Red.
Šių metų liepos 29 sulaukė 70 metų amžiaus tymus mūsų dailininkas Antanas Gudaitis. Su A. Samuoliu,

60. DANGUOLĖ STONČIŪTĖ. 1974/8 spalis; Autorius : Red.
DANGUOLĖ STONČI0TĖ, kurios darbais iliustruojame šį numerį, yra jauna dailininkė, Chicagos Mundelein

61. Istorikai 1975/8 spalis; Autorius : Red.
Šį rudenį trys mūsų istorikai šventė amžiaus sukaktis. Dr. Jonas Puzinas (pirmasis iš kairės)

62. ATSISVEIKINANT PROF. ANTANĄ SALI 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Mano didžiausias troškimas, linkėjimas yra, kad lietuviškoji šeima išlaikytų gyvą senutę mūsų

63. A. SALYS — PROFESORIUS AMERIKOJE 1972/8 lapkritis; Autorius : WILLIAM R. SCHMALSTIEG
Amerikiečių kalbininkų tarpe profesorius Antanas Salys yra labiau žinomas kaip mokslininkas-dėstytojas,

64. ANTANO SALIO MOKSLINĖ VEIKLA 1972/8 lapkritis; Autorius : PETRAS JONIKAS
(Čikagos Universitetas — U. of C.) Šiame straipsnyje autoriaus stengiamasi pateikti kelis svarbesnius

65. Kultūrinė laisvė ir ištikimybė 1972/8 lapkritis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dailininko Viktoro Vizgirdos meninis keliasDR. MINDAUGAS NASVYTISSio straipsnio autorius, 1947 baigęs

66. ROMUI KALANTAI PRISIMINTI 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
Kino scenarijus, gautas iš Lietuvos Ilgai ir tyliai teka vanduo, plaukia ledo lytys. Tolumoje, už santakos,

67. SIMUI SUŽIEDĖLIUI 70 METŲ 1973/9 lapkritis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Per 70 metų gyvenimo kelią žmogus jame įspaudžia žymes, liudijančias jo atliktus darbus, kūrybinius

68. DR. ALFREDAS SENNAS 1974/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MASIONIS
75 metų amžiaus progaŠiais metais (kovo 19) dr. Alfredui Sennui suėjo 75 metai amžiaus. Jis savo

69. KAPAS BE PAMINKLO 1975/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
JUOZO BRAZAIČIO MIRTIES METINĖMS (1974.XI.28)--------- Jau taip susiklostė aplinkybės, kad tam pačiam

70. Neišsipildžiusių troškimų POEZIJA 1975/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybąArthur Rimbaud, vienas didžiųjų prancūzų poetų, metė rašęs

71. "KAD NIEKAS MANĘS NEPASTEBĖTŲ" 1973/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Prof. Juozo Brazaičio 70 metų amžiaus sukaktis1Juozas Brazaitis yra dažnai ėmęsis apibūdinti nevieną

72. Vladas Pūtvis kaip tautos ideologas 1973/10 gruodis; Autorius : VAIDIEVUTIS A. MANTAUTAS
LKMA Suvažiavimo Darbų VII tome išspausdinta pro f. J. Ereto paskaita: "Dvi generacijos mūsų

73. JUOZAS BRAZAITIS 1974/10 gruodis; Autorius : Red.

74. PENKIOS DEŠIMTYS METŲ AKADEMINEI SKAUTIJAI 1974/10 gruodis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
1.Lietuvių išeivių akademinė skautija yra susibūrusi į Akademinį skautų sąjūdį (ASS), kurio yra

75. TAPYTOJAS JONAS RIMŠA 1975/10 gruodis; Autorius : MIKALOJUS IVANAUSKAS
Jonas Rimša gimė 1903 rugpiūčio 20 Svėdasuose, augo Rusijoj, o meno kūrybos viršūnių pasiekė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai