Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. PO TRISDEŠIMT METŲ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Šiemet sausio mėnesį suėjo 30 metų, kai jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiame AIDUS. Tokia

77. POKALBIS SU DAIL. V. VIZGIRDA 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Administrator
ŽVILGSNIS Į PRAGYVENTO LAIKOTARPIO DAILĘ Enciklopedija nurodo Jus gimus netoliese Kauno (Garliavos

78. NELAUKTA PADĖTIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Dr. Juozas Girnius, redagavęs Aidus nuo 1965 m. pradžios iki šios vasaros, dėl ligos iš redaktoriaus

79. DAILININKAS ADOLFAS VALEŠKA Gyvenimas, kūryba, idėjos 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Dail. Adolfui Valeškai šiemet suėjo 75 m. amžiaus. Toks jubiliejinis įvykis siūlo progą bent

80. PABAIGA IR TOLUMOS ČIURLIONIO ANSAMBLIO 40 METŲ SUKAKČIAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
* Čiurlionio ansamblis, 1940 sausio 15 suorganizuotas Vilniuje, šiemet mini savo veiklos 40 m. sukaktį, o

81. CZESLAW MILOSZ APIE SAVE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Czeslaw Milosz
CZESLAW MILOSZ, 1980 metų Nobelio literatūrinės premijos laureatasMalonu buvo išgirsti, kad šių metų

82. VYTAUTAS KAŠUBA — ISTORINIŲ SKULPTŪRŲ KŪRĖJAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Kaip pereitame amžiuje lenkai galėjo džiaugtis dailininko Mateikos darbais, vaizduojančiais Lenkijos

83. Jonas Puzinas apie save ir apie kitus 1979/4 balandis; Autorius : Jurgis Jankus
Juostelėn įkalbėtas žodis Šiuo Jurgio Jankaus juostelėn įrašytu prof. dr. Jono Puzino pasisakymu

84. Pirmieji lietuviai Bostone 1979/4 balandis; Autorius : Algirdas Budreckis
Minint Amerikos dviejų šimtų metų sukaktį, dažna tautybė kreipė ypatingą dėmesį į Bostoną, į

85. JONAS PUZINAS APIE SAVE IR APIE KITUS 1979/5 geguze; Autorius : JURGIS JANKUS
Jurgio Jankaus įrekorduoto autobiografinio pasisakymo tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4.Aplinkybės, kuriomis

86. Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje 1979/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
Informacinių nuotrupų žiupsnis Per dvidešimt penkerius metus (1953-78) iškeistos ir Lietuvių

87. KUN. K. GARUCKO LAIŠKAI VYSK. J. LABUKUI 1979/7 rugsėjis; Autorius : Administrator
Spausdiname porą kun. Karolio Ga-rucko laiškų vysk. Juozui Labukui, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų

88. ŽVILGSNIS Į JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ IR JOS ATEITĮ 1979/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Gailiušis
Žvelgiant iš laiko perspektyvos į ateitį, netenka ieškoti atliktų darbų, istorijos užfiksuotų

89. Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam) 1979/7 rugsėjis; Autorius : Romas Viesulas
Mano ryškiausias ir labiausiai įspūdį palikęs sąlytis su Telesforu Valiumi, kaip su kūrėju ir

90. KOMPOZITORIUS JULIUS GAIDELIS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kompozitorius Julius Gaidelis jau peržengė savo gyvenimo septyniasdešimtuosius metus. Šiuo metu jis

91. LIETUVIŠKOJI LUCIA DI LAMMERMOOR CHICAGOJE 1979/8 spalis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Gina Čapkauskienė - Lucia di Lammermoor ir Jonas Vaznelis - Raimondas (nuotr. J.

92. IGNAS SKRUPSKELIS 1948/10 sausis; Autorius : J. B.
Yra žmonių, apie kuriuos nuotykių ir anekdotų nepapasakosi. Ne dėl to, kad jų gyvenimas nebūtų

93. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA AMERIKOJE 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Š. m. vasario mėn. 7 d. Lietuvių Informacijos Centre New York'e (Broadway 233) įvyko J.A.V. Lietuvių

94. Vertinimai 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Meno srityje tremties gyvenime pastaruoju laiku pastebimas gyvesnis judėjimas. Apie mūsų dailininkus

95. APIE AMERIKOS LIETUVĮ POETĄ JULIŲ BANIULĮ 1948/12 kovas; Autorius : A. Vaičiulaitis
5 metų mirties sukaktį minint (1880—1943) Protarpiais Amerikos lietuvių laikraščiuose seniau, prieš

96. SUKRĖTIMAS VAKARUOSE 1948/14 gegužė; Autorius : Pr. G.
,,Vakarų fronte nieko naujo“... Ši M. Remarko antraštė tebetinka ir šiandien paženklinti Vakarų

97. PRIE ST. BARZDUKO STRAIPSNIO APIE KAZIMIERĄ JAUNIŲ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
M O K S L A S „Aidų“ 14-tame numeryje pateiktos St. Barzduko žinios apie K. Jaunių yra reikalingos

98. LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS AMERIKOJ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dr. J. Grinius
Kunigas Pr. Juras „Naujosios Aušros“ Nr. 2 ir 3 iškėlė archyvų svarbą tautos kultūrai ir

99. ATSAKYMAS PONUI J. GRINIUI 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S „Aidų“ 14-tame numeryje ponas J. Grinius

100. Naujienos 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
*Įvykusiame reikšmingame pasitarime tarp vadovaujančių organų buvo išaiškinti neaiškumai, pasiektas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai