Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. Prof. gen. Stasys Dirmantas 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Aantanas
Šių metų sausio 26 Chicagoj mirė generolas profesorius Stasys Dirmantas, sulaukęs 87 metų amžiaus.

102. Prof. Erich Hofmann 1975/3 kovas; Autorius : Bammesberger ALFRED
Šio straipsnio autorius dr. Alfred Bammesberger gimė 1938 m. Muenche-ne. Ten pat baigė filologijos

103. Jaunimo kongresiniame rate 1975/3 kovas; Autorius : Alaušius
Pereitų metų jaunimo veiklos apžvalgaJaunimo klausimas vis įstrigęs į tą patį ratą: po kruopščios

104. 'ŠTAI JŪSŲ DIEVAS" ... — B. F. SKINNER 1972/balandis; Autorius : Antanas Paškus
Viename rinktiniame universitete pristatydamas kalbėtoją publikai, psichologijos departamento atstovas taip

105. MOTERIS BAŽNYČIOJE 1972/balandis; Autorius : A. Rubikas
Oficialūs tekstaiPraėjusių metų pabaigoje Zūriche. Šveicarijoje, įvyko studijinis susirinkimas tema:

106. A. BARONO KOVA SU LIETUVIŲ POEZIJA 1972/balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Jau seniai reikėjo lietuvių prozai gero gynėjo, ypač išeivinei. Pastaruoju laiku ji susilaukė karčios

107. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS EMALIO TAPYBA 1972/balandis; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
G. Žumbakienė Kezio, S. J.,nuotraukojGiedrė Žumbakienė - Jankonytė yra žinoma kaip emalio meistras.

108. Mūsų buityje 1972/balandis; Autorius : Red.
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų

109. PAVOJINGI NEGALAVIMAI 1973/4 balandis; Autorius : Vt. Vt.
Demokratija nėra žmogaus prigimtoji dovana. Ji yra ilgos kovos su žmogaus barbariškais instinktais

110. ŽEMAIČIO DAIL. JUOZO BAGDONO KŪRYBINĖ SUKAKTIS 1973/4 balandis; Autorius : Jonas Rūtenis
1972 metų pabaigoje kūrybinio darbo keturiasdešimt metų sukaktį atšventė Nevv Yorke gyvenąs

111. ŽMOGAUS CITOGENETIKOS PAŽANGA 1973/4 balandis; Autorius : Bronius Povilaitis
Augalų citologijos ir citogenetikos tyrinėtojai lengvai randa daugybę besidalijančių celių

112. Mūsų buityje 1973/4 balandis; Autorius : Red.
— VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo

113. IŠ MOTERŲ REVOLIUCINIO PASAULIO 1974/4 balandis; Autorius : S. A.
I šių dienų revoliucines nuotaikas įsijungė ir moterys, sudarydamos motėm išsilaisvinimo sąjūdį.

114. PIANISTO MANIGIRDO MOTEKAIČIO REČITALIS 1974/4 balandis; Autorius : Algis Šimkus
Fortepijonas yra vienas sunkiau techniškai apvaldomų instrumentų. Aukštesniam lygiui šiuo instrumentu

115. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PARODA ČIKAGOJE 1974/4 balandis; Autorius : Danguolė Stončiūtė
Vasario 16-tosios proga Čikagoje 6iemet buvo suruošta Čiurlionio galerijos kūrinių paroda, t.y. tų

116. FRANCIS PONGE 1974/4 balandis; Autorius : V. M. G.
Tarptautinės amerikiečių literatūros premijos laureatasFrancis Ponge tylumoje rašė eilėraščius virš

117. DVIPRASMIŠKA DETENTE 1975/4 balandis; Autorius : Žlt.
Viršuje: JAV viceprezidentas Gerald R. Ford 1974 vasario 11 priima JAV LB krašto valdybos narių

118. AMŽINĄ ATILSI PROF. IGNUI KONČIUI 1975/4 balandis; Autorius : Kostas Nenortas
"Kas gimė, tas turi mirti, kaip jis begyventų, kokias ištaigas beturėtų ar iš vargų galvos nepakeltų.

119. MIESTO ATEITIS PRAEITIES PERSPEKTYVOJE 1975/4 balandis; Autorius : Vytautas P. Zubas
Miesto žiburiai visada viliojo žmogų, bet iki šio šimtmečio dėl įvairių priežasčių miestai augo

120. JAUNIMO REVOLIUCIJA — IŠGANYMAS? 1972/4 geguze; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Charles A. Reich — jaunimo revoliucijos pranašasKas keli metai koks nors mokslininkas — pranašas

121. DAILININKO VYTO REMEIKOS KŪRYBA 1972/4 geguze; Autorius : Henrikas Nagys
Lėtai pavasarėjančio vėlyvo kovo popietę dar kartą važiavau senojo Montrealio priemiesčio Lachine

122. "ANTRAS KAIMAS" 1972/4 geguze; Autorius : Kazimieras Dagys
Su dideliu abejingumu ėjau į šių metų "Antro Kaimo" pastatymą, nes pereitų metų pastatymas buvo

123. Mūsų buityje 1972/4 geguze; Autorius : Red.
— Per viso pasaulio spaudą nuaidėjusi Lietuvos 17.000 tikinčiųjų peticija dėl religinio

124. ROMO KALANTOS AUKOS METINĖS 1973/5 geguze; Autorius : Red.
YLIKo paskelbtą gegužės 14 - 21 savaitę laisvajame pasaulyje minėjome Romo Kalantos ir kitų jį

125. KOPERNIKO JUBILIEJUS 1973/5 geguze; Autorius : Česlovas Masaitis
"... Sarmaticus Astronomus, qui movet terram et figit solem . . ."Phillip MelanchtonSakoma, kad originalius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai