Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. BALYS VITKUS 75 METŲ SUKAKTYJE 1973/5 geguze; Autorius : Bronius Povilaitis
Nuostabą ir pagarbą sukelia žmonės, kuriuos stebėdamas matai, jog jie visą savo gyvenimą tikslingai

127. VOKIEČIŲ LITERATŪRA 1972 M. 1973/5 geguze; Autorius : A. C. Matulis
Pats reikšmingiausias momentas 1972 m. V. Vokietijos literatūroje buvo Nobelio premija Heinrich The-odor

128. MŪSŲ TARPUSAVIO PAŠNEKOS 1973/5 geguze; Autorius : Petronėlė Orintaitė
Visai neblogas dėsnis, kad autoriui nepridera į recenzijas atsišaukti: sutaupai laiką kam nors

129. Mūsų buityje 1973/5 geguze; Autorius : Red.
— Gegužės 14 - 21 laisvojo pasaulio lietuviai minėjo Romo Kalantos ir kitų ugnies aukų metinę

130. BAŽNYČIA LIETUVOJE 1974/5 geguze; Autorius : Jokūbas Balčiūnas
Maždaug prieš dešimtmetį Vakaruose buvo dar galvojama, kad Katalikų Bažnyčia okupuotoje Lietuvoje

131. "KAUKIŲ BALIUS" 1974/5 geguze; Autorius : Vladas Jakubėnas
Chicagos Lietuvių Opera yra demokratiškai gyvybingas vienetas. Per keliolika savo gyvavimo metų ji

132. V. IGNO PUSAMŽIS 1974/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Vytautas Ignas (anksčiau Ignatavičius) gimė 1924 gegužės 16 Raseinių apskrityje. Vidurinį mokslą ėjo

133. JAUNIMO SĄJUNGOS UŽMOJAI 1974/5 geguze; Autorius : Vytas Maciūnas
Amerikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdyba: sėdi: J. Vaičiulaitytė, pirmininkas V. Maciūnas, R.

134. DR. B. SPOCK GALĖJO SUKLYSTI 1974/5 geguze; Autorius : A. S.
Per keliolika metų amerikiečiams tėvams neginčijamas autoritetas vaikų auklėjimo klausimais buvo dr.

135. "ELISIR D'AMORE" — MEILĖS ELIKSYRAS 1975/5 geguze; Autorius : Vladas Jakubėnas
G. Donizetti komiška opera Chicagos scenojeŠių metų Chicagos Lietuvių Operos premjera atidarė lietuvių

136. Leonardas Šimutis 1975/5 geguze; Autorius : Red.

137. KOMUNISTINĖS MORALĖS "PRANAŠUMAS" 1975/5 geguze; Autorius : J. Draugelis
Komunistai, atmetę krikščioniškąją moralę kaip antihumanišką, sukūrė savąją, kuri, remdamasi

138. DU ATSILIEPIMAI DĖL "AIDŲ" PRADŽIOS 1975/5 geguze; Autorius : Red.
Tolimąją "Aidų" praeitį prisimenant1975 metai lietuvių tautai atneša Aidų" žurnalo trisdešimties

139. TIES ISTORINIŲ LŪŽIŲ ANGA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Kojelis
1953 metais rudeniop į Los Angeles buvo atvykęs prof. Kazys Pakštas. Tais metais jam buvo sukakę 60

140. IR STASYS SANTVARAS PERKOPĖ 70 SLENKSTI 1972/5 birzelis; Autorius : J. B.
St. Santvaras (nuotr. K. Daugėlos, 1971)Tai įvyko šiemet gegužės 27 dieną. Tokia proga tenka žiūrėti

141. KRĖVĖS "SKIRGAILA" SCENOJE 1972/5 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Gegužės 21 Čikagoje buvo pastatyta Vinco Krėvės drama "Skirgaila". Pastatymą finansavo Neo-Lithuania

142. Kas darosi Olandijoje? 1972/5 birzelis; Autorius : A. Rubikas
Išsivadavimas iš getoHaarlemo (Olandijoje) vyskupas-pagalbininkas dr. Rigobert Koper (pranciškonas)

143. Mūsų buityje 1972/5 birzelis; Autorius : Red.
— Gegužės 21 amerikiečių radijas ir televizija pranešė, ką kitą dieną viso pasaulio

144. IŠRINKUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VII TARYBĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Gegužės 19-20 vyko JAV LB VII Tarybos rinkimai. Iš viso balsavo 10,440 asmenų. Apygardomis jie taip

145. ATNAUJINTOJI "CARMEN" 1973/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
"Carmen" Čikagos Lietuvių Operoje. Nuotr. A. Kezio Čikagos Lietuvių Operos pastatymas šiemet buvo

146. "ANTRO KAIMO" DEŠIMTMETIS 1973/6 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Šį pavasarį Čikagoje "Antras Kaimas" atšventė savo dešimtmečio sukaktį, ta proga pratęsdamas savo

147. V. JAKUBĖNO RELIGINĖ KANTATA 1973/6 birzelis; Autorius : J.V.
Neseniai pasirodė Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro plokštelė, pavadinta

148. Mūsų buityje 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
— Vašingtone VIII.30 - IX.3 šaukiamas PLB IV seimas. Tą patį savaitgalį ir tame pačiame Atlanto

149. ANTANAS PAPLAUSKAS-RAMŪNAS 1974/6 birzelis; Autorius : J. G.
Ottawoj gegužės 11 mirė vietinio universiteto pedagogikos profesorius dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas. Iš

150. JERONIMO KAČINSKO MIŠIOS 1974/6 birzelis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šių metų muzikinis sezonas Bostono lietuviams davė nemaža malonios progos keliais atvejais pasigėrėti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai