Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. KĘSTUČIO ZAPKAUS TAPYBA 1974/6 birzelis; Autorius : Vida Krištolaitytė
Prieš dvidešimt metų Čikagos lituanistinėj šeštadienio mokykloj išgirdau iš klasės draugų,

152. A.D. SACHAROVAS — MOKSLININKAS IR LAISVĖS KOVOTOJAS 1974/6 birzelis; Autorius : Ramūnas J. Girnius
Branduolinių ginklų išradimas yra iškėlęs naujų klausimų tautų santykių plotmėje. Pirma, yra

153. LAIŠKAS REDAKCIJAI 1974/6 birzelis; Autorius : Juozas Kralikauskas
(Dėl "Aidų" 1973 m. 3, 4 ir 5 nr. išspausdinto mano str. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA grubaus nuvertinimo

154. ŽVILGSNIS | JAV LB VEIKLĄ 1975/6 birzelis; Autorius : Balys Raugas
JAV LB krašto valdyba. Sėdi iš kairės: sekr. A. Gailiušis, pirm. J. Gaila, vykd. vicepirm.

155. AUDRONĖS SIMONAITYTĖS REČITALIS CHICAGOJE 1975/6 birzelis; Autorius : Algis Šimkus
Audronė Simonaitytė Chicagos ir kitų kolonijų lietuviams yra nesvetima jau keletą metų, nuo pat iš

156. AMERIKOS KATALIKAI DEŠIMTMEČIO PERSPEKTYVOJE 1975/6 birzelis; Autorius : A. S.
Andrew Greeley, kunigas sociologas, ir trys jo kolegos neseniai paskelbė rezultatus studijos, kurios tikslas

157. PO JAUNIMO ŠVENČIŲ 1972/6 rugsejis; Autorius : S. K. R.
Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresas praėjo sklandžiai: kaip planuota, taip įvykdyta. Kai pirmasis toks

158. SVEIKINAME NEUŽMIRŠTAMĄJĮ JUOZĄ KELIUOTĮ 1972/6 rugsejis; Autorius : Juozas Girnius
vasarą rugpiūčio 22 sulaukė 70 metų amžiaus Juozas Keliuotis. Daugumai tų, kurie Lietuvą paliko dar

159. ETNINIO PAVELDĖJIMO PROGRAMA 1972/6 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Lietuvių Bendruomenės centras ir vietiniai organai bei veikėjai yra dėję daug pastangų, kad JAV

160. Mūsų buityje 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
Romas Kalanta. Iš amerikiečių "Time" (VII.31) paskelbtos nuotraukos patyrėme jį buvus švelnų ir

161. "PERSIORGANIZAVIMAS" — RACIONALIOS ORGANIZACIJOS STOKA 1973/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
Šių metų vasara buvo baigta dviem išskirtiniais renginiais: PLB seimu Vašingtone ir Lietuvių Katalikų

162. IX LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1973/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Š. m. gegužės 26 - 27 Čikagoje įvyko Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos jau 9-tasis, kas

163. BALTISTŲ KONFERENCIJA ŠVEDIJOJ 1973/7 rugsejis; Autorius : Anatolius Matulis
Stockholmo Hasselby pilyje š. m. rželio 8-11 buvo sušaukta antroji baltistikos studijų konferencija

164. PAX ROMANĄ ŽURNALAS DEMOGRAFINĖS PUSIAUSVYROS KLAUSIMU 1973/7 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Jungtinės Tautos projektuoja 1974 metus skelbti Žmonijos Metais. Ta proga įvairios tarptautinės

165. Mūsų buityje 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Helsinky VII.3 - 7 vykusiai Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijai sekti Pasaulinė Baltų

166. VEIKSNIŲ KONFERENCIJĄ SUTINKANT 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
Spalio 26-27 įvyksta Lietuvos laisvinimo darbo konferencija, kurioj atstovaujami visi šio darbo

167. PABALTIJO STUDIJŲ PUOSELĖJIMO DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Algis Norvilas
Sutikti aprašyti Pabaltijo Studijų Puoselėjimo draugijos (toliau — AABS, Association for the

168. J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ 1974/7 rugsejis; Autorius : Zuzana Juškevičienė
Vasario 28 Chicagoje amžinai užmerkė akis rašytoja, skautų veikėja, mokytoja, tautinių šokių

169. DR. ANTANAS VASYS 1974/7 rugsejis; Autorius : S. Suž.
Netekome istoriko, kuris rūpinosi ateitimiPhiladelphijoje birželio 18 mirė dr. Antanas Vasys

170. DAR ŠIS TAS APIE PR. GERMANTĄ 1974/7 rugsejis; Autorius : Pr. Skardžias
I. Malėnas (Malinauskas) š. m. Aidų VI numeryje gana teisingai rašo apie švietimo tarėją Pr.

171. Dailininkas Telesforas Valius 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
Dailininkas Telesforas Valius šią vasarą, liepos 10, sulaukė 60 metų amžiaus. Jo kūrybos apžvalginė

172. PO HELSINKIO KONFERENCIJOS 1975/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Jau prieš dvidešimt metų prof. Juozas Brazaitis, analizuodamas santykių tarp Amerikos ir Rusijos

173. X-TASIS GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1975/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Dešimtasis Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimas įvyko 1975 gegužės 23-25 dienomis

174. MŪSŲ BUITYJE 1975/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Pirmoji Kanados Lietuvių dainų ir šokių šventė įvyks spalio 11-12 Hamiltone, Ont. Programoj

175. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1975/7 rugsejis; Autorius : Kazys Bradūnas
PATIKSLINIMAS DĖL REDAKCINIO DARBO "AIDŲ" LEIDIMO PRADŽIOJEŠių metų "Aidų" žurnalo penktame numeryje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai