Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. JAUNIMO KONGRESO PASKAITAS PALYDINT 1972/7 spalis; Autorius : J. G.
Šiame numery duodame visas tris pagrindines jaunimo kongreso paskaitas, skaitytas atidarymo ir uždarymo

177. DIDYSIS VISUOMENININKAS 1972/7 spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Jonui Balkūnui 70 m. sulaukus21 d. prel. Jonui Balkūnui sueina 70 m. amžiaus. Tai Įdomi ir

178. DAR TRUPUTĮ APIE POEZIJĄ IR KRITIKĄ 1972/7 spalis; Autorius : Al. Baronas
Prieš metus pasisakiau "Aiduose", kad mūsuose taip jau iškelta poezija neturi išskirtinio pranašumo,

179. Mūsų buityje 1972/7 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i m a i. — Lietuvos Vyčių 59-sis metinis seimas Clevelande VIII.23-27 vyko "krizės"

180. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS IX SUVAŽIAVIMAS 1973/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimai šaukiami kas treji metai. Šiemet devintasis (už

181. LIETUVIAI DAILININKAI CORCORAN DAILĖS GALERIJOJE 1973/8 spalis; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimu Washingtono Corcoran dailės galerijoj buvo surengta 12

182. LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJAI 15 METŲ 1973/8 spalis; Autorius : Alicija Rūgytė
Berengiant pirmąjį lietuvių kultūros kongresą 1956 m. Čikagoje, istorijos sekcijai suorganizuoti buvo

183. "REVOLIUCIJOS ANATOMIJOS" MINTYS 1973/8 spalis; Autorius : Saulius A. Girnius
RyŠium su įvairiais šio meto sąmyšiais ar sąjūdžiais "revoliucijos" žodis yra gan išpopuliarėjęs.

184. Mūsų buityje 1973/8 spalis; Autorius : Red.
— PLB IV Seimas aprašomas atskirai V. Vaitiekūno šiame pat numery. Šioj vietoj tik papildomi kai kurie

185. VILTIS —TAUTOJE 1974/8 spalis; Autorius : R.V.D.
Šią vasarą Australijos ir Naujosios Zelandijos vyriausybės pripažino Lietuvos įjungimą Sovietų

186. ETNINĖS GRUPĖS JAV 1974/8 spalis; Autorius : A. S.
Michael Novak, katalikas filosofas slovakų kilmės, dėstąs filosofiją ir religijų istoriją viename New

187. TARPTAUTINIS ŠV. TOMO MINTIES ĮVERTINIMAS 1974/8 spalis; Autorius : Kun. V. Rimšelis
(Iš tomistinio kongreso Romoje ir Neapolyje)Šie 1974 metai Vakarų ne tik krikščioniškajam, bet ir

188. KAZIMIERAS ČIBIRAS LIETUVOS GARSINTOJAS PIETŲ AMERIKOJ 1975/8 spalis; Autorius : Ceferino Iujnevich-Juknevičius
Prieš metus miręs Kazimieras Čibiras buvo įsijungęs į Lietuvos diplomatinę tarnybą tik nuo 1942 m.,

189. LIETUVA IR LIETUVIAI NAUJOJE ENCYCLOPEDIA BRITANNICA LAIDOJE 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
Anglosaksų kraštuose tokių drastiškų enciklopedinių "matavimų puslapių skaičiumi" neteko matyti.

190. RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
RAŠYTOJAS MARIUS KATILIŠKIS, kuriam šių metų rugsėjo 15 sukako 60 metų amžiaus. Turėdamas švytintį

191. GASTROLĖS PIETŲ AMERIKOJE 1975/8 spalis; Autorius : Romas Kasparas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės siųsti, šių metų visą rugpiūčio mėnesį Pietų Amerikoje gastroliavo

192. MŪSŲ BUITYJE 1975/8 spalis; Autorius : Red.
PAREIŠKIMAS"Aidų" 1974 m. Nr. 9, psl. 418, III skilty kalbama apie "liepos 25 d. įsakymą".Dėl to noriu

193. 'NEEILINĖ" TAMSUOMENĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Alaušius
Mūsų išeivinė bendruomenė negausi, nes vis daugiau faktiškai ji remiasi tik pokario ateiviais. Bet ir

194. LEONARDO ŠIMUČIO 80 METŲ SUKAKTĮ MININT 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Nelengva susigyventi su gyvenimi tikrove, kad Leonardas Šimutis, tai vienas šviesiausių, dinamiškiausių

195. Balys Dvarionas 1972/8 lapkritis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Lietuvių muzikų šeima vėl praretėjo: šių metų rugpiūčio 23 Vilniuje mirė Balys Dvarionas —

196. PRISIMENANT DU LIETUVOS DRAUGUS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. G.
Būdami maža tauta, mažai esame ir žinomi. Negalime nė daug draugų turėti. Todėl juo labiau turime

197. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas Masilionis
Šeštoji JAV ir Kanados mokytojų, trečioji jaunimo ir antroji tautinių šokių kursų studijų savaitė,

198. INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime Vašingtone spalio 7-8 pirmoj eilėj iš kairės centro

199. Mūsų buityje 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Vilniuje "aukščiausiasis teismas" IX.25-X.3 teisė 8 jaunuolius, dalyvavusius Kauno demonstracijose po Romo

200. KOMUNIZMAS 125 METŲ PERSPEKTYVOJE 1973/9 lapkritis; Autorius : A.P.S.
Iš šios perspektyvos komunizmą vertina žymus jugoslavų revoliucionierius, marksizmo teoretikas Milo van

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai