Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. WYSTAN HUGH AUDEN 1973/9 lapkritis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
Šių metų rugsėjo 29 d. Austrijoje, netoli Vienos, mirė poetas Wystan Hugh Auden, sulaukęs 66 metų

202. RACIONALUS SKAITYMO MOKYMO METODAS 1973/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Metodo nustatymasNustatyti skaitymo mokymo metodą nėra paprastas dalykas, kaip daugelis linkę manyti.

203. Mūsų buityje 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
— JAV LB VII Taryba pirmajai sesijai buvo susirinkusi Detroite X.6 - 7. Tarybos prezidiumas išrinktas

204. SOVIETINIS "STATYMAS" — KRYŽIŲ GRIOVIMU 1974/9 lapkritis; Autorius : Al.
"Negali būti leidžiami ir asmenybės teisių laužymai, piliečių orumo įžeidimai. Mums, komunistams,

205. ADOLFAS JUCYS 1974/9 lapkritis; Autorius : Romas Zalubas
Šių metų vasario 4 mirė profesorius Adolfas Jucys, pats žymiausias lietuvis fizikas, pagarsėjęs

206. LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ IR ŽYDAI 1974/9 lapkritis; Autorius : J. V. Balčiūnas
Sovietinė propaganda tebesinaudoja nacių talkaNors naciai ir jų planai bei darbai jau senokai yra nuėję

207. SOLŽENICYNAS IR PABALTIJO TAUTOS 1974/9 lapkritis; Autorius : Anatolijus C. Matulis
Nesiimsime nagrinėti Solženicyno politinių ir filosofinių pažiūrų. Tai skaitytojas gali rasti

208. 1975 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI 1975/9 lapkritis; Autorius : L. A.
Spalio mėnesį paskelbti 1975 metų Nobelio premijos laimėtojai. Šiais metais jų yra net 10 asmenų, nes

209. TREČIAS ŽVILGSNIS Į MERKURIJŲ 1975/9 lapkritis; Autorius : A. Radžius
Belėkdamas orbitoje aplink saule, amerikiečių erdvėlaivis Mariner 10-sis jau trečią kartą praskrido

210. JUBILIEJINĖ ATEITININKŲ STOVYKLA 1975/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Jubiliejus tai džiaugsmingas paminėjimas sukakties, tai susikaupimas ir žvilgsnis ateitin. Ateitininkai

211. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 1975/9 lapkritis; Autorius : A. Mažiulis
Lituanistikos Instituto taryba penktajame suvažiavime Cleveiande gegužės 16 d. Iš kairės: dr. B.

212. EMIGRANTOLOGO RIMBAS IR MENTALITETO SKURDUMAS 1975/9 lapkritis; Autorius : Pr.V.
Sunku praleisti negirdomis š.m. birž. mėnesio "Akiračiuose" įvykusį masochistinį pasiplakimą, kurio

213. MUSŲ BUITYJE 1975/9 lapkritis; Autorius : Red.
Iš visur. — Pavergtųjų Europos Tautų seimas išsirinko naują valdybą: pirmininkas Stefan Korbonski

214. MOMENTAS JĖGOMS SUGLAUDINTI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Praėjusiuose JAV-bių prezidento rinkimuose Amerikos lietuviams nebuvo kito pasirinkimo, kaip balsuoti už

215. ŠIMTAS METŲ LINDEI DOBILUI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Masilionis
Julijonas Lindė, literatūroje žinomas J. Dobilo slapyvardžiu, gimė 1872 lapkričio 17 Dovydų kaime,

216. NOBELIO LAUREATAS — HEINRICH BOELL 1972/9 gruodis; Autorius : Rimvydas Šliažas
1972 metų Nobelio literatūros premija pripažinta vokiečių rašytojui Heinrich Theodor Boll. Po ilgų

217. MIRĖ KONVERTITO ERNEST PSICHARI SESUO, RENANO ANŪKĖ 1972/9 gruodis; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Šių metų rugpiūčio 15 mirė žymaus prancūzų filologo Jean Psichari duktė ir Renano anūkė Henriette

218. Mūsų buityje 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
— VLIKO seimas posėdžiavo Cleve-lande X1.25 - 26. Išklausytos paskaitos dr. S. A. Bačkio apie

219. II MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1973/10 gruodis; Autorius : Alaušius
Po ketverių metų vėl sulaukėme Mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio toj pačioj Chicagoj ir tą pat

220. VLADO JAKUBĖNO KŪRINIŲ KONCERTAS 1973/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
Antrajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Chicagoje meninei kūrybai atstovavo vienas iškiliųjų dar

221. ANTANĄ VAIKSNORĄ ATSISVEIKINUS 1973/10 gruodis; Autorius : M. Nasvytis
Šių metų rugsėjo 28 vakarą Cle-velande staigiai mirė vos 55 metus sulaukęs dailininkas Antanas

222. GABRIEL MARCEL 1889-1973 1973/10 gruodis; Autorius : K. Skrupskelis
Gabriel Marcei, visuotinai pripažintas pagrindiniu krikščioniu egzistencialistu, mirė šių metų spalio

223. A. I. Solženicyno žodis žmonijai 1973/10 gruodis; Autorius : A. P. S.
Šis straipsnis parašytas dar prieš žinią, kad Paryžiuje rusų kalba išleistas naujas Solženicyno

224. Mūsų buityje 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
— Toronte XII. 1 - 2 posėdžiavo VLIKo seimas. VLIKo veiklą tarptautinėj politikoj apžvelgė pirm. dr.

225. VEIKSNIAI LIETUVIŲ BENDRAVIMO KLAUSIMU 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Šį rudenį vyko net trys veiksnių suvažiavimai. Chicagoj rugsėjo 28 -29 ALTa buvo sušaukusi Amerikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai