Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" 25 METAI 1974/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
Didžioji karo pabėgėlių (DP) imigracijos banga vyko prieš 25 metus (1949). Tuojau pat, tais pačiais

227. KUN. PETRAS RAUDA 1974/10 gruodis; Autorius : J. G.
Nebuvo jo nekrologo Lietuvos spaudoje ir negalėjo būti, kaip visų, kurie sovietinės "demokratijos"

228. PEDAGOGAS PETRAS MALDEIKIS 1974/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
Šioje reklamos šalyje negali neklestėti ir žmonių reklama, neišskiriant nė autoreklamos. Nejučiomis,

229. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ MUZIKINIO GYVENIMO 1974/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
1. Solistės B. Aleksaitės debiutasSpalio 13 d. Chicagos Jaunimo Centre įvyko "Margučio" suruoštas

230. RIČARDAS VAITEKŪNAS 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
RIČARDAS VAITEKŪNAS, kurio kūrinių duodama šiame numery, yra vienas jaunųjų Lietuvos dailininkų (g.

231. Žemės Ūkio Akademijos... 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Žemės Ūkio Akademijos 50 metų sukaktis paminėta Chicagoj spalio 12. Iš kairės nuotraukoj matomi ŽŪA

232. KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS ETNINIAIS REIKALAIS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Sykiu su Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės suvažiavimu 1975 m. spalio 29-31 d.d., Commodore viešbuty New

233. AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA ATŠVENTĖ 25 METŲ SUKAKTĮ 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos prieš 25 metus įsikūrimas nebuvo atsitiktinis įvykis, bet

234. VYTAUTUI KAŠUBAI 60 METŲ 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Laimingi žmonės, kurie jau vaikystėj žino, kuo jie gyvenime nori būti. Vytautas Kašubą, gimęs 1915

235. VLADĄ BALTRUŠAITI PALAIDOJUS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Šią vasarą mūsų išeivinė bendruomenė pergyveno naują nuostolį: liepos 27 mirė Chicagos Marquette

236. HAMILTONO LIETUVIŲ MERGAIČIŲ CHORO "AIDAS" PENKMETI MININT 1975/10 gruodis; Autorius : J. Domeika
Daugelį metų gerai žinomas visuomenės veikėjas Jeronimas Pleinys džiugino hamiltoniečius,

237. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
A. Pakalniškytės ir V. Smetonos koncertasŠių metų lietuviškosios Chicagos muzikinį sezoną pradėjo du

238. Mūsų buityje 1975/10 gruodis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas vyko lapkričio 29 - 30 Brooklyn, N.Y.,

239. ŽVILGSNIS Į AMERIKOS PSICHOLOGIJĄ 1960 - 1980 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Kęstutis Trimakas
Kun. Kęstutis Trimakas, teologijos ir Filosofijos licenciatas, humanitarinių mokslų magistras,

240. RELIGIJA IR SVEIKATA, 1979 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Nežiūrint šių laikų polinkio atrasti sveikatai "kenkiančius dalykus". "Journal of Religion and Health"

241. LIETUVIAI BORISO PASTERNAKO GYVENIME 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1978 m. Amerikos knygų rinkoje pasirodė biografinio ir autobiografinio pobūdžio knyga apie Borisą

242. PAPRASTUMAS, SUJUNGTAS SU ESTETINE VIZIJA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. Žoromskis
Skulptorės Elenos Kepalaitės kūryba Elenos Kepalaitės skulptūrinės kūrybos lobis apima apie 20

243. MŪSŲ BUITYJE 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Vytautas Volertas, inžinierius - matematikas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, Aidų apžvalgų

244. KATALIKIŠKOJI LENKIJA IR ŽMOGAUS TEISĖS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Karaliūnas T.
Marksistas filosofas Kolakovskis apie teigiamą katalikų Bažnyčios vaidmenį komunistinėj Lenkijoj.

245. ŽVILGSNIS į AMERIKOS PSICHOLOGIJĄ 1960 - 1980 1980/2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
ANTROJI DALIS, 1970-1980Žmogui artimiausias ir jo gyvenimą plačiausiai liečiąs mokslas auga ir

246. IŠ LIETUVIŠKOJO GYVENIMO VLIKO SEIMAS 1979.XII.8-9 BALTIMORĖJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : P. Algis Raulinaitis
Į šio VLIKo seimo prezidiumą valdybos buvo pasiūlyti ir seimo priimti S. Lūšys, T. Blinstrubas ir

247. AKTORIUS JUOZAS PALUBINSKAS ATSIMINIMUOSE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Prisimenant kurį nors įžymų dramos aktorių, ne visada mūsų vaizduotėje pirmiausia iškyla jo

248. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO MENO PARODA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Š.m. vasario 22 d. Chicagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta paroda, suruošta

249. PEN KLUBO DELEGATŲ SUVAŽIAVIMAS LONDONE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A. L.
Praėjusių metų lapkričio 19-20 Londone įvyko tarptautinio PEN klubo delegatų suvažiavimas, kuriame

250. MŪSŲ BUITYJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
--JAV LB Vakarų apygardos valdyba,Lietuvių jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba ir Lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai