Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. ISPANIŠKOS AMERIKOS POEZIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Pov. Gaučys
Žvilgsnis į Pietų Amerikos žemynąIspaniškos Pietų Amerikos kontinentą sudaro įvairios etninės

52. MŪSŲ BUITYJE 1971/9 lapkritis; Autorius : Red.
XVII Kanados lietuvių diena vyko St. Catharines X.9-10. Buvo jon suvažiavę lig-į 1000 žmonių: tiek buvo

53. "PUSINIS" JAUNIMO LIETUVIŠKUMAS 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
"Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis". Toks šūkis parinktas kitų metų jaunimo

54. LSS — SNAUDŽIANTIS MILŽINAS 1971/10 gruodis; Autorius : Almis Kuolas
Jau susidariusi tradicija kiekvienais metais, mokslams prasidėjus ir įsibėgėjus, suruošti Šiaurės

55. VLADAS MOTIEKAITIS 1971/10 gruodis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šias eilutes skiriu pagarbiam savo ilgamečio smuiko mokytojo atminimui, apie jo tragišką mirtį

56. BANDYMAS PAGERBTI RAŠYTOJUS 1971/10 gruodis; Autorius : Alfonsas Nakas
Detroite rašytojo pagerbimo akademija: viršuje — garbės prezidiumas (iš kairės — paskaitininkas St.

57. TAMOŠAIČIŲ KŪRYBOS PARODA BOSTONE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
Galime prileisti, kad Antano ir Anastazijos Tamošaičių dailės paroda Bostone (XI. 1-13) buvo meninės

58. UKRAINIEČIŲ SINODAS 1971/10 gruodis; Autorius : S. Z
Visuotiniam Bažnyčios sinodui (apie jį bus kitame numery plačiau — red.) besibaigiant, kardinolas J.

59. LIETUVA CORDELL HULL MEMUARUOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Lišva
Šių metų spalio mėnesį suėjo šimtas metų, kai gimė Cordell Hull (1871 - 1955), ilgiausiai ėjęs

60. MŪSŲ BUITYJE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
— Jungtinių Tautų Trečiojo komiteto posėdžiuose XI.15-16 JAV atstovas kongresmanas E. J. Derwinski

61. Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
Paminėti šio krašto Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukakčiai centro valdyba parūpino šiam numeriui 5

62. Trečiasis Bažnyčios sinodas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Rimšelis V.
Bažnyčios ir kunigų problemosTrečiasis Bažnyčios sinodas vyko nuo 1971 rugsėjo 30 iki lapkričio 6.

63. Mūsų buityje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam

64. V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
LAIŠKAS REDAKCIJAIDidžiai Gerbiamas Redaktoriau!Juozo Girniaus straipsnyje "Patriotinio ekstremizmo

65. Dr. A. Razma — Lietuvių Fondą išugdžius 1973/1 sausis; Autorius : Razma Antanas
Lietuvybę suprantant plačiausia prasme, į jos išlaikymą ir ugdymą įsijungia visi kultūriniai

66. Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas 1973/1 sausis; Autorius : Matulis A. C.
A. Solženicynas su savo romanu August 1914 (anglų kalbos vertimas) vėl pasiekė literatūrinę viršūnę.

67. M. Šileikis — Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda 1973/1 sausis; Autorius : Šileikis Mikas
DAIL. A. PETRIKONIO SUKAKTUVINĖ PARODA Praeitą pavasarį įvyko dail. Antano Petrikonio 25 metų kūrybos

68. Z. — Kiek dr. Budreckio ir kiek dr. Vardžio? 1973/1 sausis; Autorius : Z.
"Lithuania 700 Years" III leidimą ruošiant Dr. A. Geručio redaguota ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondo

69. Mūsų buityje 1973/1 sausis; Autorius : Red.
— Lietuvių Fondas iš savo 1972 m. pelno numato skirti 50,000 dol. Iš tos sumos 45,000 dol. jau

70. Ateitininkų Federacijos naujas vadas 1974/1 sausis; Autorius : J. G.
Išeivinės mūsų bendruomenės gyvavimas lemiamai priklauso nuo atskirų jos organizacijų. Viena iš

71. Viktoras Vizgirda 1974/1 sausis; Autorius : ANDRIEKUS LEONARDAS
Žodis Bostono LB Kultūros Klube 1974 sausio 26 tiesąSausio 14-tą dail. Viktorui Vizgirdai suėjo 70 metų

72. Lituanistikos Instituto suvažiavimas 1974/1 sausis; Autorius : Gaučys P.
Ketvirtasis visuotinis Lituanistikos Instituto suvažiavimas įvyko Čikagoje 1973 lapkričio 22 Jaunimo

73. Jaunimo peticija 1974/1 sausis; Autorius : Kasparas R.
Jaunimo Peticija generaliniam Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheimui buvo vienas iš II Pasaulio

74. NOBELIO LAUREATAS PATRICK WHITE 1974/1 sausis; Autorius : Liulevičienė A.
Nobelio literatūros premija 1973 metais buvo suteikta australų rašytojui Patrick White, kuris premijos

75. WATERGATE KLAMPYNĖ: JOS PADARINIAI IR ATGARSIAI 1975/1 sausis; Autorius : Lišva Juozas
Watergate vardas iki 1972 birželio 17 dienos buvo žinomas palyginti mažam skaičiui asmenų, dauginusia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai