Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. PLIAS - ALIAS XII SUVAŽIAVIMAS 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Vincas Ramonas šių metų sausio 14 sulaukė 70 metų amžiaus. Šešiasdešimtmečio proga jo kūrybą buvo

77. JAUNIMO ANSAMBLIS PRIE PACIFIKO 1975/1 sausis; Autorius : Kj.J.
Prieš II-jį Pasaulinį karą lietuviai Kalifornijoje buvo negausūs ir Vidurio bei Rytų Amerikos

78. LIBERALIŲJŲ KATALIKŲ PROBLEMOS 1975/1 sausis; Autorius : S.A.
The Critic žurnale, 1974 liepos-rugsėjo mėn. laidoje, James Hitch-cock, knygų ir straipsnių religinėmis

79. TRISDESIMTTRECIOJO JAV PREZIDENTO VIETA ISTORIJOJE 1973/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
1972 gruodžio 26 miręs Harry S. Trumanas, trisdešimttrečiasis JAV prezidentas, dar per arti istorijos

80. NEVV YORKO DAILININKŲ SĄJUNGOS PARODA 1973/2 vasaris; Autorius : Dgv.
1972 lapkričio 25 - gruodžio 3 New Yorke, Kultūros Židinyje, buvo surengta New Yorko Lietuvių

81. Mūsų buityje 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
— Australijos Lietuvių Dienos (jau septintosios), rengiamos kas antri metai, įvyko gruodžio 26 - 31

82. POLITIKA 1973 METAIS 1974/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
AMERIKOJE buvo toliau ieškoma patvarios atramos tarptautinio atlydžio politikai. Pasak buv. valstybės

83. Baltijos valstybės ilgamečio Amerikos diplomato 1974/2 vasaris; Autorius : Juozas B. Laučka
Šių metų pradžioje miręs amerikiečių žymus diplomatas Charles E. Bohlen pernai išleido savo memuarus

84. PRŪSŲ AKMENS PAMINKLAI BARŠTYNE 1974/2 vasaris; Autorius : A. Malijauskas
Senojoje prūsų Bartos srityje, po II pasaulinio karo prie Lenkijos prijungto Barštyno (vok. Barten-steino,

85. SVEIKINANT "KONTINENTĄ" 1975/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Praeitų metų pabaigoj Londone rusų kalba ir V. Vokietijoj vokiečių kalba pasirodė Kontinent. Šis

86. IŠ KOVOS SU NACIAIS DĖL LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 1975/2 vasaris; Autorius : Malėnas Ignas
1. Generalkomisariatas apiplėšia gabius - neturtingus mokiniusKai švietimo tarėją dr. Pr. Germantą

87. Dr. Jonui Griniui 70 metų 1972/3 kovas; Autorius : J.B.
Dr Jonas Grinius su žmona Alina MiliutyteDr. Jonui Griniui š. m. vasario 21 suėjo 70 metų. Galima

88. Stempužienės - Lapinsko koncertas 1972/3 kovas; Autorius : Matulionytė Daiva
Atėjau į Čikagos Jaunimo centrą sausio 15 apie penkias minutes prieš paskelbtą Aldonos Stempu-žienės

89. Čikagos jungtinė dailės paroda 1972/3 kovas; Autorius : Šileikis M.
Čiurlionio galerijoje Vasario 16 proga, buvo surengta jungtinė, jau tapusi kasmetine, lietuvių dailės

90. H. Šalkausko dailės kelias 1972/3 kovas; Autorius : L. Urv.
Australijos lietuviai dailininkai įsijungė į vietinį dailės gyvenimą daug intymiau negu kituose

91. Mūsų buityje 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr.

92. ANT KIENO MALŪNO VANDUO PILAMAS? 1973/3 kovas; Autorius : Al.
Apžvelgiant 1972 metus, teko konstatuoti: "Yra spaudos, kuri, atrodo, tam tik leidžiama, kad numeris iš

93. "BOHEMA" ČIKAGOJ 1973/3 kovas; Autorius : Vladas Jakubėnas
Naujo operinio sambūrio premjeraG. Puccinio opera "Bohema" vaizduojanti Paryžiaus menininkų gyvenimą —

94. V. SIMANKEVIČIAUS PIEŠINIŲ PASAULIS 1973/3 kovas; Autorius : Adolfas Vaičaitis
gausoko lietuvių dailininkų būrelio Australijoj yra ir grafikas Viktoras Simankevičius. Viešumoj jis

95. Mūsų buityje 1973/3 kovas; Autorius : Red.
— Vasario 16 iškilmingai minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai

96. IŠ GYVENIMO NEIŠDILDOMA RELIGIJA 1974/3 kovas; Autorius : A. ir A.
Kad religija ne tik nenyksta iš mūsų tarpo, bet kad ji savo esmėje nepasikeitusi nuo paskutinės ledynų

97. PENKTOJI DAILĖS PARODA NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : R. Viesulas
Paroda vyko 1974 vasario 9-17 Kultūros Židinyje, Bro-oklyn, N.Y. Vasario 16 šventės proga ir pažymint

98. MUZIKOLOGŲ IR LITERATŪROS ISTORIKŲ DĖMESIUI 1974/3 kovas; Autorius : V. Daugirdaitė Sruogienė
Algis Šimkus savo straipsnyje 'Lietuviškos operos istorijos paraštėje, Stasio Šimkaus

99. KULTŪROS ŽIDINYS NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : Alg. Š.
Šių metų vasario 10 New Yorke įvyko naujųjų Kultūros Židinio pastatų pašventinimas. Brooklyno

100. 'VISŲ" DIENRAŠTIS, BET — KOKIŲ? 1975/3 kovas; Autorius : A. L.
Nuo vasario 15 "Naujienos" pasiskelbė "visų lietuvių laikraštis už tautos laisvę". Tos dienos vedamasis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai