Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. DINAMIŠKO SUBJEKTYVIZMO FILOSOFIJA 1970/10 gruodis; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
Hėgelis dvišimtmetinės sukakties perspektyvoje 1. Hėgelio minties aktualumasPrieš du metus marksistai,

177. SOCIALINĖ KRISTAUS MISIJA 1947/6 rugsėjis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. SOCIALINIS IR RELIGINIS KRISTUS Sukakus laiko pilnybei, Viešpats siuntė savo Sūnų Jėzų

178. FIZINĖS APLINKOS TIKROVĖ 1947/6 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS JURSKI
Vienas žymiausių šių dienų anglų fizikų ir astronomų Sir Arthur Stanly Eddingon, savo veikalą

179. LIETUVIŠKŲ IR INDIŠKŲ PASAKŲ PANAŠUMAI 1960/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Indija yra pasakų kraštas. Daugelis pasakų, žinomų beveik visame pasaulyje, gavo savo pradžią

180. KATALIKŲ POLITINIS SUSITARIMAS MARITAINO MOKSLO ŠVIESOJE 1960/1 sausis; Autorius : V. Viliamas
Veiklus mūsų lituanistas L. Dam-briūnas, nesenai "Aiduose" (1959 m. nr. 10), recenzuodamas A. Tamošaičio

181. POPIEŽIAUS ]ONO XXIII RAŠTAS LIETUVOS VYSKUPAMS 1960/2 vasaris; Autorius : Poniežius Jonas XXIII
Garbingieji Broliai, sveikiname jus ir siunčiame apaštališkąjį palaiminimą.Kaip vaikai su dideliu

182. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS KILIMAS IR SMUKIMAS IŠEIVIJOS GYVENIMO SĄLYGOSE 1960/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
(Pabaiga) 3. Tauta—augštosios kultūros -pagrindas išeivijos sąlygose.Iki šiol esame išaiškinę

183. MARIJA IR BAŽNYČIA 1960/5 gegužė; Autorius : KUN. STASYS ŽILYS
Šiandieninė marijologija ypatingu būdu stengiasi išgvildenti klausimą, kokią vietą Dievo plane užima

184. AR LIETUVIS MENININKAS TURI LIKTIS IŠTIKIMAS 1960/6 birželis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
STUDENTŲ vienos stovyklos organizatoriai parodė gražaus susidomėjimo literatūros ir apskritai tautinės

185. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS SUSITIKIMAS SU AMERIKIETIŠKĄJA 1960/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS MUSTEIKIS
Amerikiečių "gyvenimo būdas", arba kultūra plačiąja prasme, yra susilaukęs daugelio pastabų, kritikos

186. RELIGINIO GYVENIMO TIPAI 1947/7 spalis; Autorius : STASYS YLA
Religija suprantama kaip žmogaus ryšys su Dievu. Šį ryšį apsprendžia Dievas ir žmogus. Dievas save

187. KULTŪRINĖ DEMOKRATIJA 1947/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Turinys: Įvadas. — 1. Kultūrinis totalizmas. — 2. Kultūros vadavimasis iš politikos. — 3.

188. Katalikybės ateitis Indijoje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
RELIGINIS GYVENIMASKą būtų galima pasakyti apie katalikybės ateitį Indijoje? Ir ką apie tai byloja

189. MODERNIEJI GAMTOS MOKSLAI IR RELIGIJA 1961/1 sausis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.l.C.
I. AKTUALUS KLAUSIMASAr mokslas yra suderinamas su religija?Prieš pusantro šimto metų šitą klausimą

190. LIETUVIŲ CHARAKTERIO VERTYBES 1961/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
I. Ką charakteriu vadiname ir iš ko apie jį sprendžiame1. Sakome: lietuvių charakteris, tautos

191. ŠVENTAS POVILAS 1961/3 kovas; Autorius : PREL. DR. LADAS TULABA
1900 M. NUO JO ATVYKIMO ROMON PROGA1. Asmuo.Šv. Povilas gimė Tarse, Kilikijos provincijos sostinėje, M.

192. VIEŠPATIJOS NAUJOS EPOCHOS BRĖKŠMEj 1961/4 balandis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Iš įsibėgėjimo didžiuojamės moderniąja epocha, jos nuostabiais techniniais laimėjimais bei išaugusia

193. DAIKTAVARDŽIŲ LAIPSNIAVIMAS 1961/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Mūsų kalboj daugiausia yra laipsniuojami būdvardžiai ir būdvardiniai prieveiksmiai: gražus, gražesnis,

194. DEKARTO FILOSOFINES MINTIES ODISĖJA 1961/5 gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Dekartas—spalvinga klasikinio amžiaus asmenybė. Tai žmogus, kuri domina nematyti kraštai, samdyto

195. ENCIKLIKOS "MATER ET MAGISTRĄ" MINTYS IR BRUOŽAI 1961/8 spalis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Proga ir turinysNaujoji popiežiaus Jono XXIII socialinė enciklika "Mater et Magistrą", datuota šių metų

196. MEDŽIAGOS SĄVOKA MODERNIOJO MOKSLO ŠVIESOJE 1961/8 spalis; Autorius : JONAS RUGIS
Šiek tiek istorijos.Žiloje senovėje, maždaug 2500 m. prieš Kristų, mokyti indai, o kiek vėliau graikai

197. LIETUVIŠKASIS ELEMENTAS AGNES MIEGEL KŪRYBOJE 1961/8 spalis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Viena iš žymiųjų mūsų laikų Rytprūsių rašytojų yra Agnės Miegel, gimusi ir augusi Karaliaučiuje,

198. DVASINIS PRADAS ETINĖJ PLOTMĖJ 1961/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. P. CELIEŠIUS
Ontinėj, arba būties, plotmėj mes siekiame atskleisti bet kokio daikto, plačiausia to žodžio prasme,

199. MATER ET MAGISTRĄ" UŽMOJIS IR GAIRĖS 1961/9 lapkritis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Socialinino užmojo platumasSisteminio darnumo atžvilgiu naujoji Jono XXIII enciklika "Mater et Magistrą"

200. "MATER ET MAGISTRĄ" UŽMOJIS IR GAIRES 1961/10 gruodis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
(Tęsinys) II. GAIRĖS SOCIALINEI PUSIAUSVYRAI ATSTATYTI1. Pusiausvyra tarp darbo ir kapitaloKaip minėjome,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai