Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. KRIKŠČIONIS TARP KOLEKTYVIZMO IR INDIVIDUALIZMO 1972/4 geguze; Autorius : Pr. Gaida-Gaidamavičius
Kolektyvistinis ir individualistinis žmogus Žvelgiant į kolektyvizmo ir individualizmo apraiškas,

27. Dar dėl poterių kalbos 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Bemoderninant mūsų poterių ir aplamai liturginę kalbą, nemažai jau padiskutuota dviem poterių kalbos

28. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/5 geguze; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Jonas Kova - Kovalskis: Monstrancija (Čikagos Šv. Kryžiaus bažnyčioj), pagal projektą atlikta

29. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš balandžio numerio 6. Priekaištai Teilhard'o evoliucijos interpretacijai Nieko, žinoma,

30. Po 700 metų Šv. Tomo Akviniečio minties srovėje 1974/5 geguze; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Pradedant įspūdžiais iš Fossanovos abatijosKai pereitą rudenį lankėme Fossanovą, tai šis

31. MARKSISTINIS PROMETĖJAS IR PSICHOLOGINIS HEDONISTAS 1974/5 geguze; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (2)MARKSISTINIS PROMETĖJAS Sakoma, kad graikų mitologijos titanas pavogęs iš

32. Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų stilius 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
"Visi didieji mūsų literatūros stilistai — Donelaitis, Valančius ir iš dalies Vaižgantas su Krėve

33. Praeities stagnacija — dabarties krizė 1972/5 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios dabarties konfliktų priežastys katalikų dvasiškijojeDabarties krizė nėra išimtinė

34. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/6 birzelis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš gegužės numerio ir pabaiga f) Peikiamas Teilhard'as ir už tai, kad jis nuvertinęs asmenį,

35. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/6 birzelis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Kai sekame meno raidą, susiduriame ne tik su įvairiais meno kūriniais, bet ir su skirtingomis meno

36. PSICHODELINIS MISTIKAS 1974/6 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (3)Psichodelika visų pirma reiškia narkotikų sukeltą sąmonės pakitėjimą.

37. Kompiuteris — lietuviškosios veiklos naujas talkininkas 1974/6 birzelis; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
II Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Vytautas Strolia skaitė pranešimą apie kompiuterio naudojimą sudaryti

38. Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją 1974/6 birzelis; Autorius : KAZIMIERAS SIDERAVIČIUS
šio straipsnio autorius yra pokoleginių studijų studentas, veikliai besireiškiantis studentuose

39. KUNIGYSTĖS IR KLERIKALIZMO KLAUSIMU 1975/6 birzelis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
A. Maceinos knygą skaitantPaskutinėj savo knygoj A. Maceina svarsto eilę labai aktualių, modernių

40. AUKOTOJAS AR SENIŪNAS? 1975/6 birzelis; Autorius : ANTANAS MACEINA
(Atsakymas kun. A. Rubikui)1. Kritikos pobūdis Savo knygą "Krikščionis pasaulyje" (Chicago 1973), kurios

41. ŠVIESA IŠ KUMRANO 1975/6 birzelis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
(Tęsinys iš balandžio numerio)4. Ritiniai ir Šventraštis Kumrano ritiniai (ir jų skiautės bei

42. PILNI PILVAI, TUŠČIOS SIELOS 1973/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios maišto priežastys Amerikoje "Be tvirto savęs suvokimo ir savo gyvenimo tikslo žmogus negali

43. KRIKŠČIONIŠKAS HUMANISTAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Antanas Paškus
Dabarties žmogaus dilemos (4)Tęsinys iš birželio numerio. Tai šio straipsnio paskutinė dalis.Nė viena

44. NUO NIHILIZMO Į KRISTŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS MACEINA
VI. Solovjovo 75-sioms mirties metinėms Įvadas: Solovjovo amžiaus dialektika Senieji rusų rašytojai

45. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant 1972/7 spalis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
A. Saulaičio paskaita, skaityta kongreso atidarymo posėdy Čikagoj birželio 30, yra paskelbta "Drauge"

46. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Marija Papaurelienė
Rimantas Žukas: Jaunos šeimos portretas (nuotrauka, jaunimo kongreso foto parodoj lai­mėjusi I premiją).

47. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Zina Piečaitienė
Jaunimo kongreso atstovų grupė diskusiniame būrelyje. Nuotr. V. KauliausŠiais metais devynių skyrių

48. BENDRINĖ IR LITERATURl N Ė KALBA 1974/8 spalis; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Prieš paskutinį karą nepriklausomoje Lietuvoje bendrinė kalba kaip terminas buvo jau plačiai

49. PSICHOLOGINIS ŽVILGSNIS Į TIKĖJIMĄ 1974/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Psichologija yra mokslas apie žmogaus elgesį, ypač jo vidų. Religija priklauso žmogaus elgesiui. Todėl

50. IR VIS DĖLTO NE TAIP 1972/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS SALYS
Kolega L. Dambriūnas į mano straipsnį Laiškuose Lietuviams čia atsiliepia dvigubai ilgesniu ir gana

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai