Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
526. DIALOGAS TARP ŽEMĖS IR DANGAUS MŪSŲ LITERATŪROJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Žmogus yra metafizinė būtybė. Ir eina jis per pasaulį erdvės ir laiko plotais, dramatiškai

527. ASMENYBISKUMAS IBSENO DRAMOSE II BRANDAS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
2. Rinkimasis Jau svarstant Peero Gynto asmenybiškumą, buvo matyti, kad gyvuliškasis — ar kipšiškasis

Jau beveik 2 000 metų krikščionybė reiškiasi žmonijoje kaip Dievo Karalystė žemėje, vykdanti

529. STRUKTŪRALISTINIS ŽVILGSNIS Į LITERATŪRA LIETUVOJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALINA STAKNIENĖ
RIMVYDO ŠILBAJORIO "ŽODŽIAI IR PRASMĖ" Literatūros kūrinys neturi formos ir turinio, tik

530. FILOSOFINIŲ DIMENSIJŲ POEZIJA 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Alfonsas Nyka - Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų leidimo

531. PRELATAS VLADAS BUTVILĄ ATSIMINIMŲ PYNĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : SUDARĖ VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos Iki šių dienų apie kun. Vladą Butvilą tebuvo parašyta tik keletas straipsnių.

532. TERAPINĖS KULTŪROS ĮTAKA KATALIKYBEI 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. PAŠKUS
Katalikiškasis krikščionis, kaip ir kiekvienas kitas žmogus, yra laiko ir erdvės ribojamas. Jis,

533. KRIKŠČIONYBĖS IR ATEIZMO GRUMTYNĖS MŪSŲ TAUTOJE 1986/1986 m. 1; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso

534. LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI ARTĖJANT 1986/1986 m. 2; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Jau beldžiasi j duris Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus. Kai Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija,

535. ASMENYBĖS SUBRENDIMO PROBLEMA 1986/1986 m. 2; Autorius : JUSTINAS PIKŪNAS
Iš teoretinės psichologijos perspektyvos žvelgiant, žmogus yra labai sudėtinga būtybė su daugeliu

536. ŽMOGUS KAIP DIEVO RŪPESTIS 1986/1986 m. 2; Autorius : ANTANAS MACEINA
Savo "Išpažinimų" pradžioje šv. Augustinas klausia: "Kas esi, mano Dieve? Ką taria kiekvienas,

537. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA 1986/1986 m. 3; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
JOS KILMĖ IR IŠTAKOS Tai yra tokia teologija, kuri neapsiriboja vien tik šio pasaulio įvykių

538. Iš kelionės Portugalijon 1986/1986 m. 3; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
(1982 m. spalio mėnesį) HENRIKAS NAVIGATORIUS Aukštai iškilęs ant Tago upės kranto stovi laivas —

539. NE KRIKŠTO KALTĖ 1986/1986 m. 4; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Prieš 1387 metus Krikšto, įvykusio 1387 m., artėjantis jubiliejus skatina smalsumą tiems rūkų

540. ISLAMAS IR JO VAIDMUO 1986/1986 m. 4; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Musulmonai tiki, kad Mahometas1 gavo apreiškimą iš Dievo, kuris ne tik visiškai pakeitė jo gyvenimo

541. KALBA IR ŽMOGUS 1990/1; Autorius : ANTANAS MACEINA
Ens rationale quia orationale 1 Šiandien beveik nuodėva yra tarti, kad žmogus esąs kalbanti

542. KALBA IR DAIKTAS 1990/2; Autorius : ANTANAS MACEINA
Nomina si neseis, perit et cognitio rerum. V e r g i 1 i u s 1 Platonas tarėsi galįs daiktuose

543. TAUTINES KULTŪROS SAMPRATA 1990/4; Autorius : ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
ŽELMENYS IR PASĖLIAI Kiekviena tauta kuria savo nacionalinę kultūrą, kuri yra unikali savo forma ir

Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai ir žodžiai yra surašyti evangelijų knygose. Jos yra pirmasis,

545. RUTOS KNYGA 1990/4; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Rūtos knygos turinys turi ryšį su žila Senojo Testamento senove — XII -XI a., Teisėjų laikotarpiu.

546. KARDINOLAS NEWMANAS IR OKSFORDO SĄJŪDIS 1990/4; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Kardinolas John Henry Newmanas, nuo kurio mirties (1801 -1890) šiemet sueina šimtmetis, buvo žymiausias

547. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/1 balandžio; Autorius : ANTANAS MACEINA
ĮVADAS K u l t ū r a   y r a   ž m o g a u s   k ū r y b a. Joks gyvulys

548. TRADICIJOS IR PAŽANGA 1947/1 balandžio; Autorius : JONAS GRINIUS
Gyvenantiems svetimame krašte brangi kiekviena smulkmena, kuri mums primena mūsų tėvynę. Be jos mes

549. MOKYKLOS IR MOKYTOJO UŽDAVINIAI TREMTYJE 1947/1 balandžio; Autorius : PROF. J. BRAZAITIS
1. Susimąstymas dėl auklėjimo idealų Iš tų negausingų žurnalų, kurie pakliūva į mūsų

550. KAI KURIE MEDICINOS IR RELIGIJOS SANTYKIO ASPEKTAI 1991/2; Autorius : DALIUS BANSEVIČIUS
Iš pradžių pasikeitė kvėpavimas —jis porą kartų giliai atsiduso, po to sekė keli paviršutiniai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai