Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. GAMTOS MOKSLŲ ŽVILGSNIS Į PASAULĮ 1948/10 sausis; Autorius : Br. STOČKUS
Vienas iš didžiausių moderniojo gamtos mokslo tyrinėjimų buvo atomo mokslas. Atominiai tyrinėjimai

77. TAUTINIO AUKLĖJIMO PROBLEMA TREMTIES MOKYKLOJE 1948/11 vasaris; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Tautinio auklėjimo uždavinys mokyklai yra visada aktualus. Kada kalbama apie mokyklos pareigą

78. PASAULĖŽIŪRA IR TAUTIŠKUMAS LITERATŪROJE 1948/11 vasaris; Autorius : JONAS GRINIUS
(V. RAMONO „KRYŽIŲ“ PROGA)* *) Straipsnis diskusinis Būtų pageidaujama, kad kas pozityviai

79. VOKIEČIŲ DABARTINĖ FILOSOFIJA 1948/11 vasaris; Autorius : Vincas Vyčinas
Dabarties filosofija nėra koks pereinamas laikotarpis, kurs reikštų vienos filosofinės epochos

80. Visuomeniniai tipai 1948/13 balandis; Autorius : STASYS YLA
Vienas pagrindinių visuomeninių uždavinių yra pažinti ir suprasti žmogų. Juo labiau svarbu

81. ŽMOGUS IR KULTŪRA 1948/13 balandis; Autorius : P. GAUČYS
Žmogus, sako Aristotelis, yra savo darbų pradžia ir išpildytojas, kaip kad sūnaus tėvas. Nuo mūsų

82. MOTERYS PO ISTORIJOS DULKĖMIS 1948/13 balandis; Autorius : S. SUŽIEDĖLIS
Kas istorijos ir nemėgsta, kas apdulkėjusių jos lapų ir nesklaisto, negali išsivaduoti iš suspausto

83. ŽMONA IR MOTINA 1948/14 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
    1. MOTINOS DIENOS PRASMĖ Jau keliolika metų visame pasaulyje švenčiama Motinos

84. Visuomeniniai tipai 1948/14 gegužė; Autorius : STASYS YLA
3. IDEALISTASIdealistu vadiname tokį žmogų, kuriam aukščiausia gyvenimo vertybė yra idėja. Idėjai jis

85. Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms 1948/15 birželis; Autorius : GIOVANNI PAPINI
Kunigams! Mano broliai, mano vaikeliai, į jus, Kristaus kunigai, pirmiau negu į kitus, kreipiu savo

86. KOLEGOS, SUSIMĄSTYKIM 1948/15 birželis; Autorius : DM. Jesaitytė
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S Dažniausiai jau pirmasis vaizdas, kuris mus sutinka, kai mes

87. GYVOJI DVASIA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : KUN. V. BALČIŪNAS
ĮŽANGA Štai šių dienų dilema: gyventi ar mirti. Tokiais atvejais visa metama į šalį ir iš

88. MALDOS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : STASYS YLA
aženklinta pradžia Tavim, o Varde mūsų Viešpaties! Ir pabaiga laikų atliepia į Tave — vienintelį,

89. GAMTOS PRARADIMAS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Mūsų santykis su gamta yra dvejopas. Viena prasme gamta mums yra visiškai svetima. Mes esame

90. Maxo Plancko žodžiai 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Štai kaip byloja apie mokslo ir religijos santykį

91. BAŽNYČIA IR ASTROLOGIJA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
  M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Neseniai Šveicarijoj pasirodė Louis de

92. RELIGIJOS VAIDMUO MAŽOJOJE LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : JONAS PAUPERAS
Mažosios Lietuvos lietuviai yra pamaldūs. Tai parodė ne tik parapijų gyvenimo statistika, bet tą faktą

93. TAUTA IR NACIJA 1976/2 vasaris; Autorius : ANTANAS KLIMAS
1954 metais Vilniuje išleistame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne skaitome:tauta (4) 1. istoriškai

94. MEILĖS FILOSOFAS MAX SCHELER (1874 - 1928) 1976/3 kovas; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
1. Kelios įvadinės pastabos Užpraeitais metais (1974.VIII.22) beveik nepastebėta praėjo vokiečių

95. Kryžkelėje tarp Romos ir Kremliaus. Laiškas Dr. Antanui Maceinai 1948/19 spalis; Autorius : JULIUS KAUPAS
Su dideliu susidomėjimu perskaičiau dviejuose (13 ir 15) „Aidų“ numeriuose išspausdintus Jūsų

96. MŪSŲ FIZINĖ APLINKA 1976/4 balandis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Žmogaus įgimtas instinktas verčia jį ieškoti saugumo nuo jį supančios gamtos kaprizų. Ne taip dar

97. ŽVILGSNIS Į LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮKŪRIMO VERTĘ 1976/5 gegužė; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Lietuvos vyskupai Romoje 1928 m. balandžio 24 d. atvažiavę pas Šv. Tėvą "ad limina". Iš k. į d. vysk.

98. "POPRAMONINĖS VISUOMENĖS" D. BELLIO ANALIZĖ 1976/5 gegužė; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Sociologijos prof. Daniel Bell apie popramo-ninę visuomenę kalba bene per 10 metų, o ir šis terminas jo

99. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA IR JOS KRITIKAI 1976/5 gegužė; Autorius : DONATAS ŠATAS
Encyclopaedia Britannica konfrontacija su kritikais, kurių tarpe aktyviai dalyvavo ir lietuviškoji

100. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
"Prisiartino dangaus1 karalystė" (Mt 3:2) ir "dangaus karalystė čia pat" (Mt 4:17) yra Jono Krikštytojo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai