Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 Letter: A
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/1 sausis; Autorius : Red.
NAUJIENOS APIE MILAŠIŲNantea (L.A.), France, einąs laikraštis "La Resistance de l'ouest" 1960.X.19 d.

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
R. SPALIS: ALMA MATER. Apysaka. 434 pusi. Išleido "Viltis" Cleve-lande 1960 m. Kaina 5 dol. Gaunama šiuo

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/3 kovas; Autorius : Red.
Henrikas Nagys: MĖLYNAS SNIEGAS. Poezija. Išleido Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, Bostonas, 1960 87 p.

4. ALĖS RŪTOS "MOTINOS RANKOS" 1961/4 balandis; Autorius : A. Tyruolis
Alė Rūta šiuo metu yra viena pro-duktingiausių mūsų rašytojų. Prieš 15 metų kukliai pradėjusi

5. ATSIUSTA PAMINĖTI 1961/4 balandis; Autorius : Red.
Balys Sruoga: MILŽINO PAUNKS-MĖ. Trys plokštelės. Montrealio Lietuvių Dramos Teatras, Įrašyta į

6. ATEITININKŲ VADOVAS 1961/5 gegužė; Autorius : A.S.
Pereitų metų rudenį, ateitininkų šeštojo kongreso išvakarėse, pasirodė nauja St. Ylos knyga. Spaudą

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Bernardas Brazdžionis: VIDUDIENIO SODAI. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m. 126 p. Kaina

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/6 birželis; Autorius : Red.
Antanas Rūkas: VIENO KIEMO GYVENTOJAS. 3 veiksmų komedija. Išleido LB Čikagos apygarda ir develando LB I

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vytautas Mačernis: POEZIJA. Redagavo Kazys Bradūnas. Pabaigoje Alfonso Nykos-Niliūno apybraiža apie

10. APIE ŽALGIRIO MŪŠĮ ANGLIŠKAI 1961/8 spalis; Autorius : V. Trumpa
Praeitais metais sukako 550 m. nuo Žalgirio mūšio. Tą sukaktį ypač iškilmingai paminėjo Lenkija,

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Jonas Aistis: POEZIJA. 420 p. Iš­leido Romuva (Jonas Galminas, 507 5th Ave., New York 17, N.Y.). Spau­dė

12. A. RADŽIAUS "PAUKŠČIŲ TAKAS" 1961/9 lapkritis; Autorius : A.G.
Mažos ir kuklios išvaizdos, bet stambiu vardu pasirodė A. Radžiaus poezijos knygele "Paukščių takas".

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/9 lapkritis; Autorius : Red.
Dr.  Pr. Gaidamavičius: DIDYSIS NERIMAS. Išleido Immaculata, Put-nam, Conn., 1961 m. 297 p. Kaina

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai