Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1971 Letter: A
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. ATNAŠA LIETUVIŠKAJAM GENIJUI 1971/3 kovas; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Negalima, perdaug dirbtina būtų, palyginti knygą su kalėdiniu sveikinimu, nors ir kiek jame bebūtų

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Pranas Skardžius: ANKSTYVESNE IR DABARTINĖ LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA. Pedagoginio

3. ALANTO PAKRAIKAS SKAITYTOJAMS 1971/4 balandis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Naujoji V. Alanto prozos knyga pavadinta keistoku, jei ne pretenzingu pavadinimu — "Nemunas teka per

4. A. NORIMO APYSAKA JAUNIMUI 1971/4 balandis; Autorius : Vladas Kulbokas
Andriaus Norimo pernai Kultūros fondo Čikagoj išleista apysaka "Be namų" JAV LB švietimo tarybos

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/4 balandis; Autorius : Red.
METRAŠTIS V. Redagavo A. Liiiima, SJ. Spaustuvės išlaidas apmokėjo kun. V. Puidokas. Išleido LKMA

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Emilija Čekiene: KAD JI BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinkinys. Išleido Vilties d-ja Clevelande 1971. Aplankas

7. AKTUALIEJI BENDRINĖS KALBOS KLAUSIMAI 1971/6 birzelis; Autorius : P. Jonikas
Nevienas bent vyresniosios kartos šviesuolis, rašto žmogus mūsuose daugiau ar mažiau rodo susidomėjimo

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/7 rugsejis; Autorius : Red.
Marija Gimbutas: THE SLAVS. Ancient Peoples and Places serijos 74-tas leidinys. Išleido Praeger Pub-lishers,

9. APYSAKAITĖ SENIMUI 1971/8 spalis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Jaustis vienišu, nesuprastu, nepritampančiu yra būsena, kuri persekioja mus visus. Maždaug nuo lopšio

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1971/8 spalis; Autorius : Red.
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 1529 METŲ STATUTAS. Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė,

11. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Išleidęs 36 tomų Lietuvių Enciklopediją, Juozas Kapočius ėmėsi naujo žygio — išleisti 6 tomų

12. ANGLIŠKOJI LITUANISTINĖ ENCIKLOPEDIJA 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
(Tęsinys iš pereito numerio )Teisingas nusistatymas duoti mūsų angliškojoj enciklopedijoj ir tuos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai