Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. AKADEMIJA TAUTOS KRYŽKELĖSE 1974/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Pranešimas minint Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukaktį Akademijos suvažiavime Bostone

2. AR ĮMANOMA LIETUVIAIS NEBŪTI? 1974/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS JANAVIČIUS
Iš Australijos lietuvių studijinių diskusijųLietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kas antri metai

3. AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : P. JURGĖLA
  Autorius yra Amerikos lietuvis, Lietuviu. Skautų Sąjungos kūrėjas, buvęs Lietuvos

4. ATSIMINIMAI IŠ 1918-1925 METŲ 1948/18 rugsėjis; Autorius : ERDMONAS SIMONAITIS
1. Tilžė, Mažosios Lietuvos atgimimo lopšys. Senasis Mažosios Lietuvos kultūrinis ir politinis

5. ATEIZMO SAVAITĖ LIETUVOS MOKYKLOJE 1977/1 sausis; Autorius : J. Pušis
Iš atsiminimų Prieš kelias dienas mokykloje buvo paskelbta ateizmo savaitė. Ką tai reiškia? Vadinasi,

6. A. D. SACHAROVO ĮSPĖJIMAS LAISVAJAM PASAULIUI 1977/3 kovas; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
A. D. Sacharovas skaito JAV prezidento J. Carterio laiškąAndrėj Dimitrijevič Sacharov, vienas sovietų

7. ANTRAS VEIKSMAS PRASIDĖJO 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. BRAZAITIS, VOKIETIJA
1. Emigracijos drama. Tremtiniai sparčiai virsta emigrantais. Kurie iš Vokietijos jau išvyko, ne vienam

8. ATEITININKAI IR LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCIJA 1960/8 spalis; Autorius : Antanas Sužiedėlis
Kalbėdami*) lietuvių tautos egzistencijos tema, visų pirma turime temą apibrėžti. Egzistencija turi

9. A. JAKŠTAS DABARTIES LIETUVOJE 1960/9 lapkritis; Autorius : A. BALTARAGIS
Atsivertę šių metų Literatūros ir meno metrašty — jo kalendorių bei "Žmonės ir datos" skyrių, kur

10. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/3 kovas; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
PASKAITA ISTORIJOS SEKCIJOJE(tąsa iš praeito numerio)II. RŪPINASI LIETUVOS KULTŪROS KĖLIMU1. Rėmė

11. Antrojo JAV ir Kanados Lietuviu Kultūros Kongreso REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Administrator
Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijasI.Antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas, peržvelgęs

12. ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1965/2 Vasaris; Autorius : MYKOLAS KRUPAVIČIUS
80 metų amžiaus sukaktis 1. Bendras biografinis žvilgsnis Šio (vasario) mėn. 26 d. Aleksandrui

13. Atsišaukimai 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Naudodamies laisve ir turėdami pareigą byloti ir veikti už pavergtą savo tautą, privalome Laisvės Kovos

14. ANTIKOMUNIZMO PRASMĖS KLAUSIMU 1966/4 Balandis; Autorius : Juozas Girnius
Visi esame antikomunistai, kurie rinkomės verčiau palikti savo tėvynę, negu vėl patekti Sovietų

15. ADMINISTRACINIO TEISMO PROBLEMOS 1954/3 kovas; Autorius : DK. KAZYS ŠIDLAUSKAS
1. Bendros pastabos. Europo kraštų teises sistemos turi charakteringą bruožą, — atskirti civilinių

16. ATEITININKAI LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCINĖJE KOVOJE 1954/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Ateitininkų kongresai  nėra paprasti ir eiliniai suvažiavimai. Dar Nepriklausomybės laikais, nuo

17. ANTIKRISTO ŠĖLSMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1956/5 gegužė; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
ZENONAS KOLBA - KANČIA (detalė) DIALEKTINIO MATERIALIZMO KOVA SU DIEVU Kiekvienas fatalizmas yra

18. ALRK FEDERACIJOS KONGRESAS 1956/9 lapkritis; Autorius : K. Mockus
1956 m. spalio 12, 13, 14 d.d. Bostone įvyko Amerikos lietuvių gyvenime labai reikšmingos organizacijos

19. AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS KELIAS 1956/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
1931 m. Bostone minėjome Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos sidabrinį jubiliejų, o

20. AMERIKOS OFICIALIOJI NUOMONE LIETUVOS RIBU KLAUSIMU 1919 M. 1959/5 gegužė; Autorius : DR. KAZYS PAKŠTAS
"Aiduose" 1950 m. 1-4 numeriuose padariau apžvalgą Lietuvos ribų klausimo ir pateikiau mūsų kaimynų

21. APIE KATALIKYBĖS IR TAUTIŠKUMO RYŠIUS LIETUVOJE 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Lietuvoje tautiškumas ir katalikybė yra glaudžiai susieti. Kartais net teigiama, kad katalikybės ir

22. AR POKARIO METAIS LIETUVOJE VYKO KLASIŲ KOVA AR PILIETINIS KARAS? 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Pokario metais Lietuvoje vyko vidaus karas. Bet galima klausti kokios rūšies jis buvo. Iš esmės yra

23. APSISPRENDIMAS KRYŽKELĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
PASKAITA, SKAITYTA JUBILIEJINIAME ATEITININKUOS KONGRESE CHICAGOJE 1985 M. RUGPJŪČIO 31 D. "Kilnusis

24. ATMESTI NEAPYKANTĄ 1991/2; Autorius : VYTAUTAS LANDSBERGIS
Kažin, ar kas nors bus geriau pajutęs geografiškai ir istoriškai besikartojančią Rytų Europos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai