Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 1971/2 vasaris; Autorius : A. Zubras
Australijos Lietuvių Bendruomenė pradžioje kas metai, o po 1952 kas dveji išrenka apylinkėmis krašto

2. ALVUDAS 1971/5 geguze; Autorius : Konstantinas Petrauskas
Bręsdami ir brandindami, ugdykime pilnutinį žmogų!Alvudo šūkisVisame gyvenime vykstančios

3. APIE L.B., IŠEIVIŲ PARTIJAS IR KITUS DALYKUS 1971/9 lapkritis; Autorius : A. Gailiušis
"Naujienose" (nr. 172-174) nežinomas Vyt. Vaičiulis (toliau žymėsiu V. V.) atsiliepė į mano straipsnį,

4. Ateitininkų Federacijos naujas vadas 1974/1 sausis; Autorius : J. G.
Išeivinės mūsų bendruomenės gyvavimas lemiamai priklauso nuo atskirų jos organizacijų. Viena iš

5. ANT KIENO MALŪNO VANDUO PILAMAS? 1973/3 kovas; Autorius : Al.
Apžvelgiant 1972 metus, teko konstatuoti: "Yra spaudos, kuri, atrodo, tam tik leidžiama, kad numeris iš

6. A. BARONO KOVA SU LIETUVIŲ POEZIJA 1972/balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Jau seniai reikėjo lietuvių prozai gero gynėjo, ypač išeivinei. Pastaruoju laiku ji susilaukė karčios

7. AMŽINĄ ATILSI PROF. IGNUI KONČIUI 1975/4 balandis; Autorius : Kostas Nenortas
"Kas gimė, tas turi mirti, kaip jis begyventų, kokias ištaigas beturėtų ar iš vargų galvos nepakeltų.

8. ATNAUJINTOJI "CARMEN" 1973/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
"Carmen" Čikagos Lietuvių Operoje. Nuotr. A. Kezio Čikagos Lietuvių Operos pastatymas šiemet buvo

9. ANTANAS PAPLAUSKAS-RAMŪNAS 1974/6 birzelis; Autorius : J. G.
Ottawoj gegužės 11 mirė vietinio universiteto pedagogikos profesorius dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas. Iš

10. A.D. SACHAROVAS — MOKSLININKAS IR LAISVĖS KOVOTOJAS 1974/6 birzelis; Autorius : Ramūnas J. Girnius
Branduolinių ginklų išradimas yra iškėlęs naujų klausimų tautų santykių plotmėje. Pirma, yra

11. AUDRONĖS SIMONAITYTĖS REČITALIS CHICAGOJE 1975/6 birzelis; Autorius : Algis Šimkus
Audronė Simonaitytė Chicagos ir kitų kolonijų lietuviams yra nesvetima jau keletą metų, nuo pat iš

12. AMERIKOS KATALIKAI DEŠIMTMEČIO PERSPEKTYVOJE 1975/6 birzelis; Autorius : A. S.
Andrew Greeley, kunigas sociologas, ir trys jo kolegos neseniai paskelbė rezultatus studijos, kurios tikslas

13. ADOLFAS JUCYS 1974/9 lapkritis; Autorius : Romas Zalubas
Šių metų vasario 4 mirė profesorius Adolfas Jucys, pats žymiausias lietuvis fizikas, pagarsėjęs

14. ANTANĄ VAIKSNORĄ ATSISVEIKINUS 1973/10 gruodis; Autorius : M. Nasvytis
Šių metų rugsėjo 28 vakarą Cle-velande staigiai mirė vos 55 metus sulaukęs dailininkas Antanas

15. A. I. Solženicyno žodis žmonijai 1973/10 gruodis; Autorius : A. P. S.
Šis straipsnis parašytas dar prieš žinią, kad Paryžiuje rusų kalba išleistas naujas Solženicyno

16. AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA ATŠVENTĖ 25 METŲ SUKAKTĮ 1975/10 gruodis; Autorius : Administrator
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos prieš 25 metus įsikūrimas nebuvo atsitiktinis įvykis, bet

17. AKTORIUS JUOZAS PALUBINSKAS ATSIMINIMUOSE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Prisimenant kurį nors įžymų dramos aktorių, ne visada mūsų vaizduotėje pirmiausia iškyla jo

18. AUGSBURGO IŠPAŽINIMAS — XVI AMŽIAUS EKUMENINIS LIUDIJIMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Dilys
Prieš 450 metų parašytas Augsburgo Išpažinimas liudija pastangas išlaikyti ir kartu reformuoti vieną

19. APIE PSICHOLOGIJĄ, JOS DĖMESĮ RELIGIJAI IR JOS ĮNAŠĄ KULTŪRAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : VYTAUTAS T. BIELIAUSKAS
POKALBIS SU Dr. VYTAUTU BIELIAUSKU Aidai yra tiltas, kuriuo palaikomi ryšiai tarp mokslinį darbą

20. ADOMUI VARNUI 100 METŲ 1979/1 sausis; Autorius : Mikas Šileikis
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda

21. AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE 1979/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:,

22. ANTHONY BURGESS IR JOHN GARDNER: ROMANAS — MUZIKA AR MORALĖ? 1979/5 geguze; Autorius : ANTHONY BURGESS
(Kontrapunktas iš PEN kongreso Stockholme)Praėjusių metų tarptautinio PEN kongreso (1978.V.21-26)

23. Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą 1979/7 rugsėjis; Autorius : O. J. G.
Praeitų metų lapkričio mėn. žurnalo East European Cuarterly leidžiamoj knygų serijoj, pavadintoj "East

24. Apie viska... 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Dr. Trochas, Pyrmonto klinikųvedėjas, pasigaudamas atominės energijos, panaudotos mokslo tikslams,

25. Adomo Varno jubiliejus ir .... 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Nešdamas sunkią tremties dienų naštą, kūrybiniai nepalūžęs, dailininkas Adomas Varnas švenčia

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai