Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. IŠSAMI IR OBJEKTYVI VARDŽIO KNYGA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Tomas Venclova
Prof. dr. V. S. Vardys V. STANLEY VARDYS. The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
    Jurgis Jankus: KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1979. Viršelis

3. LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A.R.G.
Ilgus metus Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija atlikdavo svarbų lietuvišką darbą, išleisdama savo

4. PRAVERTOS DURYS Į ŠV. RAŠTO LOBYNĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Kiekviena nauja knyga mūsuose įtinkama lyg brangus svečias. O tokių svečių lietuvių skaitančioji

5. IŠEIVIJOS RAŠYTOJŲ ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : S/c.
Red. ALINA SKRUPSKELIENĖ: Lithuanian Writers in the West. Išleido Lithuanian Library Press ir Loyola

6. ANTRASIS ILGESYS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Isolda Poželaitė-Davis
LIDIJA ŠIMKUTĖ: Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondo leidinys. Chicago, 1978. Kaina 5

7. MARKSIZMO "DIDŽIOJI ILIUZIJA" 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Rimutė Mažylytė
Antrasis a.a. prof. Vlado Juodeikos veikalo "Didžioji iliuzija" (1979) tomas nagrinėja marksizmo

8. ČEKŲ - LIETUVIŲ SANTYKIAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : J. Marvan
Prof. J. Marvano žodis jo veikalo "Modern Lithuanian Declen-sion" pristatyme Australijos lietuviams

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Algirdas Greimas: APIE DIEVUS IR ŽMONES. Lietuvių mitologijos studijos. Išleido Algimanto Mackaus

10. PABALTIJO VALSTYBES 1916-1945 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : K. K. G.
Profesoriaus Vytauto Vardžio ir istoriko Romualdo Misiūno redaguotą straipsnių rinkinį The Baltic

11. ŠVELNUS UŽSISPYRĖLIS ĮKAITUSIOJE APLINKOJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Įkaitę Vilniaus akmenys. Premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys.

12. NEORIGINALUS LEIDINYS LIETUVIŠKAI APIE BUVUSIUS RYTPRŪSIUS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Chicagoje 1979 m. miškininkas Vincas Žemaitis (gim. 1896) išleido jo kolegos Aleksandro Tenisono (gim.

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vincas Liulevičius: AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 1870 -1977. Išleido Pedagogonis lituanistikos

14. ALGIRDAS LANDSBERGIS- KOMPOZITORIUS ŽODŽIAIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Violeta Kelertienė
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Muzika įžengiant į neregėtus miestus. Ateitis, 1979, 127 p.Lietuvių Rašytojų

15. Širdis iš granito (R. Spalis) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Arv. R.
R. SPALIS: Širdis iš granito. Romanas. Išleido Viltis. Cleveland. 1979 m. 380 psl. Kaina 10 dol.Šiuo

16. AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Masionis
Ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose, kur veikia bent kokia lietuviška mokykla, paskutiniame

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
    LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Penktas tomas. (1978-1979). Leidinys skiriamas Vilniaus

18. Laivai ir uostai (Aloyzas Baronas) 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. K.
rašytojas, poetas, humoristas, žurnalistas. Draugo redaktorius, rugsėjo 7 d. miręs Chicagoje. Velionis

19. VASAROS VIDUDIENIS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
LIUDAS DOVYDĖNAS. Vasaros vidudienis. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1979 m.

20. KORSAKIENĖS IR BŪTĖNO ATSIMINIMAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Audrius T.
Prieš kokį dvidešimt metų Lietuvoje paplito atsiminimų rašymas. Tada daugiausia rašė seni

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, I t (Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas,

22. GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Aug. Raginis
BALYS AUGINAS: Giesmės žydėjimo metas. Lyrika. Cleveland, Ohio, 1979 m. Išleido Clevelando lietuvių

23. OSKARO MILAŠIAUS LYRIKA LIETUVIŠKAI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS
.V. MILAŠIUS, Septynios vienatvės, vertė ANTANAS VAIČIULAITIS, Chicago 1979, Lietuviškos knygos klubas,

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ Volungė. Eilių knyga. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga 1980.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai