Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PO PIETŲ ŽVAIGŽDĖM 1949/22 balandis; Autorius : A. Džiugėnas
Venancijus Ališas PIETŲ KRYŽIUS, sonetai. San Paulo. Išleido „Mūsų Lietuva“ - 1948 metais.

2. IŠ GĘSTANČIO ŽIDINIO 1949/22 balandis; Autorius : A. Mažiulis
Dr. J. Balys, LIETUVIŲ TAUTOSAKOS SKAITYMAI, I ir II dalis, 248 + 272 psl. in 8°. „Patria“, 1948 m.

3. LIETUVIŲ DAILININKAI Į PASAULĮ 1949/22 balandis; Autorius : P. Jurkus
LITHUANIAN ART IN EXILE. Ma-naging Editor Paulius Anguius in collaboration with Viktorias Petravičius,

4. DVI KNYGOS JAUNIMUI 1949/22 balandis; Autorius : D. J.
Stasys Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS, Tuebingen, Patria, 1948 m. Piešiniai P. Osmolskio.Pulgis Andriušis,

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/22 balandis; Autorius : red.
* VILNIUS THE CAPITAL OF LITHUANIA. By T. J. Vizgirda, Architect. 105 Illustrations. Lithua-nia - Country

6. LIETUVIŲ LITERATŪRA 1949/23 birželis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų   V E R T I N I M A IPranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪRA. Patrijos leidinys 1948, 316

7. NELĖS MAZALAITĖS „LEGENDOS APIE ILGESĮ“ 1949/23 birželis; Autorius : D. M. Jesaitytė
Kalbant apie knygas, iš tiesų, norėtųsi nusikratyti bet kokiu gyvenamojo momento paviršutiniškumu ir

8. Lithuania Through the Ages 1949/23 birželis; Autorius : A. D.
By Dr. Adolfas Šapoka. 200 Illustrations. Editor T. J. Vizgirda, Architect. Lithuania. Country and Nation

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/23 birželis; Autorius : red.
* Vladas Šlaitas, ŽMOGIŠKOS PSALMĖS, eilėraščiai, Detmoldas, 1949, „Pradalgė“, 112 psl.,

10. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 1949/23 birželis; Autorius : Pr. Skardžius
Viktoras Gailius. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Išleido „Patria“ Tubingene. 1918 m. 1118 psl. Kaina

11. NAKTIS ANT MORŲ 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų    V E R T I N I M A IDienos nebe knygai. Naujas rūpestis kultūrinius reikalus tremtyje

12. ANTANO VAIČIULAIČIO „ITALIJOS VAIZDAI“ 1949/24 rugsėjis; Autorius : Leonas Miškinas
Jeigu paskutinių dvejų dešimtmečių lietuvių dailiosios prozos literatūrą palygintume su miestu, tai

13. POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Po Šv. Rašto Naujojo Testamento vertingiausias LUX leidinys yra „Paskutiniųjų popiežių enciklikų

14. DIDELĖS AUKOS DARBAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Mūsų Sielovados Tvarkytojo Įstaiga šiais metais išleido 4-jį „AUKOS“ (Sielovados žurnalas)

15. IŠ LIETUVIŠKŲJŲ LEIDYKLŲ VEIKLOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
VENTA. — Persikėlusi į Schw. Gmūndą, „Ventos“ leidykla baigia spausdinti šiuos veikalus:Prof. D

16. „ŽIBURIAI“ susijungė su „AIDAIS“ 1949/24 rugsėjis; Autorius : „Žiburių“ Leidėjas ir Redakcija
Vienas pirmųjų lietuvių tremtinių laikraščių Vokietijoje „Žiburiai“, kurie ypač buvo mėgiami

17. MŪSŲ KELIAS SUSIJUNGĖ SU MINTIMI 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Skubiu tempu išvažiuojant tremtiniams iš Vokietijos, likviduojasi stovyklos, išsisklaido chorai,

18. „Aidų“ straipsniai artimiausiems numeriams 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Nors „Aidai“ šiuo momentu kovoja su nemažais finansiniais sunkumais, tačiau yra vilties, kad jie bus

19. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai, Stuttgart, 1949, Lux, 93 psl.Psalmių knyga, lietuvių kalbon vertė

20. DRAUGAS, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
DRAUGASYra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis

21. NAUJASIS PSALMYNAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Maceina
K N Y G Ų   V E R T I N I M A I(Psalmių knyga. Vertimas lotynų kalbon iš pirmykščių tekstų,

22. K. BRADŪNO „APEIGŲ“ LYRIKA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. G. Miliušis
Gimtojoj žemėj vokiečių okupacijos metais išleistus du Kazio Bradūno lyrikos rinkinius — „Vilniaus

23. P. TARULIO „ŽIRGELIAI PADEBESIAIS“ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Gražumas
Petr. Tarulis, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. Apysakos. „Sudavijos“ leid. 1948 m. 148 psl. Viršelis A.

24. Kaip JAV platinti lietuvių spaudą? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. Gintautas
Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku, kad gera knyga, geras žurnalas ir geras laikraštis yra

25. KNYGŲ NAUJIENOS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
1. Neseniai latviškai išėjo Vinco Ramono „KRYŽIŲ“ romano I pusė. Ją išvertė Emil Skujenieks,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai