Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SKAISTI KERTĖ 1947/2 gegužė; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
Kiek laiko prasėdėjau ant šitų akmenų? Aplinkui visa šičia tyla ir ilgesys... Aušra ar atmininių

2. GEGUŽINĖS 1947/2 gegužė; Autorius : J.Aistis
Raškydami žiedelį aliai vieną Ir stengdamies pralenkt vieni kitus, Bėgiodavom žibuoklių po

3. Ožio balsas 1947/2 gegužė; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Teta Tutkuvienė turėjo triobelę su dviem langais, sena otelį, kuri jau vaisių nevedė, šuniuką

4. Yra dėdė Amerikoj 1947/2 gegužė; Autorius : Liudas Dovydėnas
Kaip tu, Tomai, manai, rašyt visą tiesą, ar, taip sakyt, puse lūpų? —Dėdei rašyk nuogą

5. POKARINIAI NOBELIO LITERATŪROS PREMIJOS LAUREATAI 1947/2 gegužė; Autorius : A. P-nis
Tuo metu, kai pasaulis draskėsi neapykantos beprotybėje, buvo žmonių,. kurie, įsiklausę j save ir į

6. BUBULIS IR DUNDULIS 1947/2 gegužė; Autorius : J. Kiznis
VERTINIMAI Ant. Rūko Bubulis ir Dundulis lietuviško kaimo koloroto tikrumu ir kai kurių

7. LITERATŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Visuotinis rašytojų suvažiavimas KirchheimeŠ. m. birželio 13—14 d. d. šaukiamas Lietuvių

8. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Taut. Ansamblio koncertai Liet. Tautinis Ansamblis savo ga-strolinėj kelionėj aplankė net kai kurias

9. LITERATŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Reta knyga apie Tibetą A. David Noel, prancūzė Tibeto tyrinėtoja, išleidžia sensacinę

10. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Austrų kompozitoriui premija AmerikojeAmerikoj nuo - 1934 m. gyvenęs austrų kompozitoriaus Arnoldas

11. MAIRONIO DIDYBĖ POETO 15 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT 1947/3 birželis; Autorius : A. Gražiūnas
1. Nenykstančio populiarumo poetas Maironis neabejotinai ligi šios dienos populiariausias

12. Žodžiai nežinomiems prometėjiškos kovos draugams 1947/3 birželis; Autorius : A.Nyka-Niliūnas
AŠTUNTOJI ELEGIJA Baisus yra pasaulyje likimas tų kelių ištikimų kovotojų, Kurie apsisprendė

13. „TARP SKAUSMŲ Į GARBĘ“ PASKAIČIUS (Iš DIENINIO) 1947/3 birželis; Autorius : Vaižgantas
I.1895, Mintaujoje. (Iš Vaižganto raštų IV tomo persispausdiname rašytojo įspūdžius, jam pirmą

14. BURLAIVIAI 1947/3 birželis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
ai pavasario drumsti upeliai blaškė mano burlaivius mažus. Mano juoką supo vėjas žalias,

15. LYJANČIĄ NAKTĮ 1947/3 birželis; Autorius : Antanas Rūkas
    ro atdarą langą lengvutis šniokštimas įeina ir vaikšto aplinkui, kaip miegas,

16. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/3 birželis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo pirmas paveikslas iš to pat vardo dramos veikalo (Šventadienio rytą tolumoje skamba

17. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORNETO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/3 birželis; Autorius : RAINER MARIA RILKE
Telesforas Valius R.M.Rilke's išliustracijos (medžio raižinys) Jojame,

18. Studentas iš Rudosios vaistinės 1947/3 birželis; Autorius : Julius Kaupas
Didžiojoj Vilniaus gatvėj, išdidžiai vingiavusioj per pačią Kauno senamiesčio širdį, stovėjo

19. LITERATŪRA 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Prancūzai turi jau išleidę keturis mūsų poeto Milašiaus raštų tomus. Išeis dar kiti šeši.

20. MENAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Muzika ir teatras * Lietuvių baletas, prieš karą užsirekomendavęs ne tik savo krašte, bet ir

LITERATŪRATuojau po išlaisvinimo Prancūzų Akademija, nuo pat kardinolo Richelieu laikų spietusi aplink

22. Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1947/3 birželis; Autorius : red.
Daug kas galvoja, kad V. Europoje vyrauja šūkis menas menui, o Amerikoje menas yra pajungtas bizniui.

23. Charles Despiau 1947/3 birželis; Autorius : N.
MENASAristide Maillol mirtis vokiečių okupacijos metais smarkiai sukrėtė plastinio meno rūmą. Buvo

24. Muzika ir filma 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Roberto Schumanno koncervatorija Dūsseldorfe įsivedė kat. bažnytinės muzikos skyrių, kuriam

25. Naujienos 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Prancūzai neteko pasižymėjusio mokslo vyro, jų Mokslų Akademijos nario P. L e n g e v i n o. Jis buvo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai