Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. KAZYS BIINKIS GYVENIME (5-rių metų mirties sukakčiai praėjus) 1947/6 rugsėjis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Yra kūrėjų, lygintinų žemės riešutui, — auga pasislėpęs žemėje, dargi atkastas būtina

52. IŠ PARNASO ANAPUS ATLANTO 1947/6 rugsėjis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Jeigu nebegalime vienu žvilgsniu apmesti mūsų pačių nūdieninės poezijos, tai ką jau bekalbėti apie

53. Elėraščiai 1947/6 rugsėjis; Autorius : W.WHITMAN, W.BLAKE, H.W.LONGFELLOW, E.DICKINSON, R. LEE FROST, T.S.MOORE
WALT WHITMAN MAN DUOKI SKAISČIĄ, TYLIĄ SAULĘ Man duoki skaisčią, tylią saulę, spinduliais visais

54. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/6 rugsėjis; Autorius : VLADA PROŠČIŪNAITĖ
(Tęsinys iš ankstesnių numerių).  ANTRO VEIKSMO Antras paveikslas (Pustamsiam Algio kambary dega

55. LITERATŪRA 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
Mirė ežerų ir vynuogių dainiusŠveicarija, o kartu su ja ir visa prancūziškai skaitančioji visuomenė

56. MARAS 1947/7 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
(fragmentai iš poemos)PIRMASISIš ganyklų grįžo alkanos avelės ... Kerdžiaus rago niekur nesigirdi

57. ARO LIZDAS 1947/7 spalis; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ — VAIČIŪNIENĖ
Vakaras atėjęs užtiesė sparnu Laisvo aro lizdą tarp aukštų kalnų. Miegas nesuglaudžia jo akių

58. SUŽADĖTINĖ 1947/7 spalis; Autorius : JONAS GRINIUS
Pirmas aktas iš „Stella Maris“, trijų veiksmų dramatinės legendos, kurios veiksmas vyksta XVII

59. IŠ KNYGOS „ŠVENTIEJI AKMENYS“ 1947/7 spalis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
FARIZIEJŲ MINIOJEGalva nusviro ant skausmų krūtinės. Ir Kristus žmogiškoj kančioj toks buvo: Danguj

60. Balastas 1947/7 spalis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Kai tu žiūri maninmėlynom, nemeluotom akim, mūsų sielos,tartum upės, vienoj begalinėje meilėj

61. VYTAUTAS KASIULIS 1947/7 spalis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Vyt.Kasiulis. Autoportretas (pastelė 1947

62. Švedų literatūra karo metais 1947/7 spalis; Autorius : red.
Naujojoj švedų literatūroj dominuojančią rolę lošia, rašo Orjan Lindberger Londono žurnale „The

63. AŠ IR GĖLĖ 1947/8 lapkritis; Autorius : M. VAITKUS
Sparnuotoji našlaitė, skaisti gėlių plaštake, Kaip greitai tu užgesi, gamtos altoriuj žvake, ir

64. ŽEMĖS ŠEŠĖLIUOSE 1947/8 lapkritis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Kaip keista, žeme, kad mane užbaigsi Šventa tyla, Kaip žiedą poilsiui užskleisi Ties

65. VIZIJA 1947/8 lapkritis; Autorius : JONAS GRINIUS
Kunigaikščio Vittorio (Antras „Stella Maris“ veiksmas) palociuose menkas kambarys, kuriame, lyg

66. ORGANIZUOKIME MENINĘ VEIKLĄ 1947/8 lapkritis; Autorius : V.K. JONYNAS
Kas mūs ateity laukia — nežinome. Tačiau, nežiūrint ką mums rytojus beatneštų, yra būtina jau

67. RAINER MARIA RILKE 1947/8 lapkritis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
„Aš buvau visose gyvenimo, viršūnėse“ R. M. R. „Iš nedaugelio žmonių, kuriuos

68. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORENTO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/8 lapkritis; Autorius : Rainer Maria Rilke
T.Valius. R.M. Rilkes iliustracija (medž. raiž.) * * * Tasai von Langenau priešų apsuptas, bet

69. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo 1947/8 lapkritis; Autorius : Henr. Radauskas
  VERTINIMAI XIX-ojo amžiaus pabaigoj Europos mene ir literatūroj sunku būtų rasti ką nors

70. Naujoji amerikiečių literatūra 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
LITERATŪRANaujoji amerikiečių literatūra, giliau ją paanalizavus, rodo, jog esame atsiradę naujos eros

71. Dailininkas Kazimieras Varnelis 1947/8 lapkritis; Autorius : Paulius Jurkus
MENASMūsų meno plėtotėje sutinkame ištisą plejadą žemaičių dailininkų. Vienas tokių yra ir

72. Šių dienų anglų kompozitoriai 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Šių dienų anglų muzikos gyvenimas yra labai intensyvus. Tai yra vienas iš našiausių kompozitorinės

73. Suomių akademija 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
Šių metų pabaigoje Suomija turės dailiųjų menų ir mokslo akademiją, susidedančią iš 12 narių.

74. Eilėraščiai 1947/9 gruodis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
      RUGSĖJO SPINDULIAI Jie krinta, tartum obuoliai nunokę, Ir bėga

75. MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ 1947/9 gruodis; Autorius : STASYS PILKA
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai