Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SAULĖ KRYŽIUOSE 1961/1 sausis; Autorius : Aug. Raginis
Leonardas Andriekus: SAULE KRYŽIUOSE. Iliustravo Telesforas Valius. Išleido T. Pranciškonai. Brooklynas,

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/1 sausis; Autorius : Red.
NAUJIENOS APIE MILAŠIŲNantea (L.A.), France, einąs laikraštis "La Resistance de l'ouest" 1960.X.19 d.

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
R. SPALIS: ALMA MATER. Apysaka. 434 pusi. Išleido "Viltis" Cleve-lande 1960 m. Kaina 5 dol. Gaunama šiuo

4. PULGIO ANDRIUŠIO "ROJAUS VARTAI" 1961/3 kovas; Autorius : Pranas Naujokaitis
Apysaka "Rojaus vartai" yra trečioji P. Andriušio knyga, nukelianti skaitytoją į Augštaitijos kaimą,

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/3 kovas; Autorius : Red.
Henrikas Nagys: MĖLYNAS SNIEGAS. Poezija. Išleido Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, Bostonas, 1960 87 p.

6. TAUTOS PRAEITIES ANTRĄ KNYGĄ PAVARČIUS 1961/3 kovas; Autorius : V. Trumpa
1960 m. pasirodė "Tautos praeities" pirmo tomo antra knyga. Ją išleido Lietuvių istorijos draugija

7. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS 1961/4 balandis; Autorius : B. Babrauskas
Jurgis Gliaudą: ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1960. 268 p.

8. ALĖS RŪTOS "MOTINOS RANKOS" 1961/4 balandis; Autorius : A. Tyruolis
Alė Rūta šiuo metu yra viena pro-duktingiausių mūsų rašytojų. Prieš 15 metų kukliai pradėjusi

9. SVIRPLIO MUZIKANTO KELIONĖS 1961/4 balandis; Autorius : Pranas Naujokaitis
... "Graži pasaka, rodos, sėdasi kartu čia su vakaro šešėliais ant slenksčio ir vedasi mane toli, toli

10. ATSIUSTA PAMINĖTI 1961/4 balandis; Autorius : Red.
Balys Sruoga: MILŽINO PAUNKS-MĖ. Trys plokštelės. Montrealio Lietuvių Dramos Teatras, Įrašyta į

11. MĖLYNAS SNIEGAS 1961/5 gegužė; Autorius : Marija Karūžaitė
HENRIKAS NAGYS: MĖLYNAS SNIEGAS. Išleido Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, Bostonas, 1960 m. 87 p. Kaina 2

12. ATEITININKŲ VADOVAS 1961/5 gegužė; Autorius : A.S.
Pereitų metų rudenį, ateitininkų šeštojo kongreso išvakarėse, pasirodė nauja St. Ylos knyga. Spaudą

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Bernardas Brazdžionis: VIDUDIENIO SODAI. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m. 126 p. Kaina

14. ŽVILGSNIS Į VIDUDIENIO SODŲ POETĄ 1961/6 birželis; Autorius : Administrator
(Bernardas Brazdžionis: VIDUDIENIO SODAI. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1961 m. 126p. Kaina

15. V. BOGUTAITĖS PIRMOJI KNYGA 1961/6 birželis; Autorius : A.G.
Kiekviena pirma knyga — vistiek, poezijos ar prozos — sukelia skaitytojo smalsumą: kas naujo ir įdomaus

16. JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS 1961/6 birželis; Autorius : Red.
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuvių literatūra, kurti ir

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/6 birželis; Autorius : Red.
Antanas Rūkas: VIENO KIEMO GYVENTOJAS. 3 veiksmų komedija. Išleido LB Čikagos apygarda ir develando LB I

18. R. SPALIO "ALMA MATER" 1961/7 rugsėjis; Autorius : A.T.
Tai bus bene pirmas veikalas iš lietuviškosios studentijos gyvenimo paskutiniaisiais nepriklausomybės

19. JUOZO KRALIKAUSKO "ŠVIESA LANGE" 1961/7 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Grinius
ŠVIESA LANGEJuozas Kralikauskas: ŠVIESA LANGE, romanas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 29, Londonas

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vytautas Mačernis: POEZIJA. Redagavo Kazys Bradūnas. Pabaigoje Alfonso Nykos-Niliūno apybraiža apie

21. TŪZŲ KLUBAS 1961/8 spalis; Autorius : Aug. Raginis
Antanas Tulys; TŪZŲ KLUBAS. Novelės. Išleido Terra. Chicago, 1960 m. 196 p.Antanas Tulys savo

22. APIE ŽALGIRIO MŪŠĮ ANGLIŠKAI 1961/8 spalis; Autorius : V. Trumpa
Praeitais metais sukako 550 m. nuo Žalgirio mūšio. Tą sukaktį ypač iškilmingai paminėjo Lenkija,

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Jonas Aistis: POEZIJA. 420 p. Iš­leido Romuva (Jonas Galminas, 507 5th Ave., New York 17, N.Y.). Spau­dė

24. A. RADŽIAUS "PAUKŠČIŲ TAKAS" 1961/9 lapkritis; Autorius : A.G.
Mažos ir kuklios išvaizdos, bet stambiu vardu pasirodė A. Radžiaus poezijos knygele "Paukščių takas".

25. PRANO NAUJOKAIČIO "ĮLŪŽĘ TILTAI" 1961/9 lapkritis; Autorius : A. Tyruolis
"Ilgesys ir nerimas — mano namų karaliai. Jų niekur nematau, bet jų buvimą jaučiu kiekvienam

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai