Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Prancūzijos Katalikų Intelektualų Centro (C.C.I.F.) iniciatyva kasmet Paryžiuje įvyksta studijų

2. MIRĖ D. LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS ISTORIKAS PROF. ST. ŽYDRAM - KOSCIALKOVSKIS 1961/1 sausis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Praeitą rudenį, rugsėjo 2 d., Pits-forde, Anglijoje, mirė lietuvių kilmės, nemaža apie Lietuvą

3. ADOMAS JAKŠTAS PAMINĖTAS BULGARIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.D.
Bulgarijos esperantininkų žurnale "Nuntempa Bulgario" — Dabartinė Bulgarija S. Tijūnaitis iš Lietuvos

4. ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS STUDENTUS 1961/1 sausis; Autorius : Red.
Mieli kolegos! Visi mes esame paskendę savo studijose. Vieni iš mūsų studijuoja techniką, kiti gamtos ar

5. ADOMO GALDIKO PARODA ALMAUS GALERIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.A.
Adomas Galdikas nuo pat atvykimo į Jungtines Valstybes narsiai reiškiasi šio krašto meniniame gyvenime.

6. ANKSTYVA MIRTIS 1961/1 sausis; Autorius : L. A.
Gruodžio 8 d. su mūsų pasauliu atsiskyrė dail. Paulius Augius, palikdamas liūdesy ne tik savo šeimą,

7. II DAINŲ ŠVENTĖS REPERTUARAS 1961/1 sausis; Autorius : Red.
II Dainų šventės komitetas pavedė Lietuvių Muzikinei komisijai, kartu su kitais chorvedžiais susitarus,

8. Trumpai 1961/1 sausis; Autorius : Red.
* Jordano salėje Bostone Jeronimo Kačinsko diriguotos Gounod'o Šv. Cecilijos mišios susilaukė spaudos ir

9. ASYŽIAUS PRANCIŠKONAI - KINO ARTISTAI 1961/1 sausis; Autorius : Dr. J. Sav.
Jei kas šiandien aplankytų Asyžių, jo nepažintų: ramus, pranciškoniško paprastumo ir pamaldumo dvasia

10. LIETUVIŠKOMIS AKTUALIJOMIS 1961/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Mūsų tautinės spaudos bendradarbių tinklas toks nedidelis, kad kiekviena nauja pavardė ar pravardė jau

11. ĮVYKIAI 1961/1 sausis; Autorius : Red.
* Pop. Jonas XXIII kalėdinėje kalboje iškėlė pavojų, kurį sudaro materialistinė gyvenimo samprata.

12. AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/1 sausis; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

13. MODERNIOJI ISPANIŠKOSIOS AMERIKOS NOVELĖ 1961/2 vasaris; Autorius : P. Gaučys
Beskaitydami Ispaniškosios Amerikos naujųjų laikų noveles, pastebime dvi žymiausias kryptis. Viena jų

14. Aloyzas Baronas "Draugo" 1960 m. premijos laureatas 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Sausio 21 d. Los Angeles mieste susirinkusi jury komisija dienraščio "Draugo" 1960 m. premiją (1000 dol.)

15. ČIURLIONIO GALERIJA IR JOS SUKAKTIS 1961/2 vasaris; Autorius : Mikas Šileikis
1960 m. gruodžio mėn. 3 dieną Čikagoj atžymėta Čiurlionio Galerijos • rejų metų sukaktis, kartu

16. ERWINAS SCHROEDINGERIS 1961/2 vasaris; Autorius : Jonas Rugis
Didieji mokslo vyrai, dalyvavę nuostabioj mokslo revoliucijoj, vykusioj mūsų amžiuje, vienas po kito

17. SIMFONINIS — VOKALINIS KONCERTAS BOSTONE 1961/2 vasaris; Autorius : Vyt. Kerbelis
Su pasididžiavimu galime minėti tokius įvykius mūsų išeivijos gyvenime, kaip mūsų operos pastatymai

18. SUSIVIENIJIMAI 1961/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Paskutiniaisiais dviem praeito amžiaus dešimtmečiais ekonominis ir socialinis JAV susitvarkymas buvo dar

19. MUMS RAŠO 1961/2 vasaris; Autorius : M. Biržiška
"Aidų" š. m. Nr. 1 puikiame Z. Ivinskio straipsnyje apie K. Jablonskį įsispraudė klaidelė: K.

20. ĮVYKIAI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
• Vasario 16-tą JAV Senate ir Atstovų Rūmuose buvo paminėtas Lietuvos nepriklausomybės akto

21. AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

22. JAUNIMO DĖMESIUI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Lietuviai pranciškonai kviečia lietuvius jaunuolius stoti į šv. Antano gimnaziją Kennebunkporte, Maine.

23. KRYŽIAUS KELIAI PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE BROOKLYNE 1961/3 kovas; Autorius : P. Jurkus.
Nuo seno Kryžiaus Keliai pranciškonų yra ypatingai pamėgti, šv. Leonardas iš Porto Mauricijo,

24. LIETUVIŲ KALBA GARDINE, SVYRIUOSE IR TUKUME 1961/3 kovas; Autorius : Jonas Matusas
ILietuvos istorikas, lenkiškų, rusiškų ir vokiškų veikalų neigiamai nuteiktas apie Lietuvos senovę,

Kiekvienų metų rudenį, pasibaigus vasaros atostogoms, popiežius iškilmingoje audiencijoje priima

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai