Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DAIL V. KASIULIO PARODA NEW YORKE 1963/1 sausis; Autorius : P. Jurkus
Dail. Vytautas Kasiulis priklauso prie geriausių Paryžiaus dailininkų. Jo kūrinių parodos rengiamos ne

2. DĖL TAUTINIO STILIAUS ARCHITEKTŪROJE 1963/1 sausis; Autorius : J. Vaitkūnas
Ryškus mūsų XX amžiaus pradžios kultūrinio gyvenimo naujųjų, srovių bruožas buvo tautinio stiliaus

3. GYVOSIOS LIETUVYBĖS PAVYZDYS 1963/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
Cicero lietuvių gyvenamoje vietovėje poros kvartalų atstume turime net tris R. Katalikų bažnyčias. Tai

4. AR KULTŪRA SMUNKA - KUR LIETUVIAI STOVI? 1963/1 sausis; Autorius : K. S. Karpius
30 MILIJONŲ KULTŪRINIAM CENTRUITuo laikotarpiu, kai Čikagoje rengtas antras lietuvių Kultūros Kongresas,

5. LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1963/1 sausis; Autorius : Arūnas Liulevičius
Jau visą dešimtmetį Padėkos Dienos savaitgalis reiškia Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą. 1982

6. ĮVYKIAI 1963/1 sausis; Autorius : Red.
*    "Aidų" numeris, skirtas kultūros kongresui, išeis vasario mėnesį. Sausiui nesuspėta sutelkti

7. ANTRASIS KULTŪROS KONGRESAS 1963/2 vasaris; Autorius : L. A.
Lietuvių Bendruomenė, be kitų reikšmingų darbų, pasižymėjo kultūros kongresais. Pirmasis jų

8. ISTORIJOS SEKCIJA 1963/2 vasaris; Autorius : V. Liulevičius
Kultūros Kongreso ruošimo komitetui susiorganizavus, Lietuvių Istorijos Draugijai (Čikaga) buvo pavesta

9. DAILĖS PARODA IR LIETUVIŲ MENAS 1963/2 vasaris; Autorius : ST. GOŠTAUTAS
XX amžiaus menas pasižymi savo    evoliucija ir tarptautiškumu.  Revoliucija ne vien tik ta prasme,

10. ARCHITEKTŪROS SEKCIJOS DARBŲ APŽVALGA 1963/2 vasaris; Autorius : S. G.
Architektūros parodaArchitektūros sekciją sudarė arch, i   Mulokas, vadovas; arch. V. Ger-nas, arch. V.

11. SPAUDOS SEKCIJA 1963/2 vasaris; Autorius : Administrator
Lietuviškos spaudos  problemoms II Kultūros Kongresas skyrė gausų dėmesį.   Knygų   kūrimo  

12. MŪSŲ IŠEIVIJOS PERIODINĖS SPAUDOS POKARIO NUEITASIS KELIAS 1963/2 vasaris; Autorius : JONAS KARDELIS
Pirmiausia turiu pasidžiaugti, kad antro Kultūros Kongreso organizatoriai atkreipė dėmesį periodinei

13. LIETUVOS GYVENTOJŲ PAGEIDAVIMAI IŠEIVIJOS SPAUDAI 1963/2 vasaris; Autorius : J. MIKLOVAS
Žmonės Lietuvoje, be abejo, tikisi, kad lietuvių emigracija kaip ir jos spauda yra ir bus visada jautri

14. LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PARAPIJOSE SEKCIJA 1963/3 kovas; Autorius : O. B.
Posėdį atidarė sekcijos vadovas prof. B. Vitkus, iškeldamas parapijos svarbą lietuvybės išlaikymui ir

15. LIETUVIŠKOS SIMFONIJOS KONCERTAS 1963/3 kovas; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Rengimo epopėja, jspūdžiai ir kritikaBesiruošiant antrajam Kultūros Kongresui, jo rengimo komitete

16. LITUANISTINIO ŠVIETIMO PROBLEMOS 1963/3 kovas; Autorius : A. RINKŪNAS
Paskaitos, skaitytos lituanistinio švietimo sekcijoje, santrauka Gyvenamoji aplinkaLituanistinis švietimas

17. KOREFERATAS PRIE J. KARDELIO PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : JONAS ČIUBERKIS
Nežinau, ar J. Kardelis taip suprato, ar jis praleido pro pirštus vieną iš svarbiausių mūsų išeivijos

18. PERIODINĖS SPAUDOS IR LAIKRAŠTININKŲ ATEITIES UŽDAVINIAI 1963/3 kovas; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
Tiesioginį laikraštininko darbą dirbus nuo 1915 metų ir bendradarbiavus spaudoje nuo 1911 m., žymiai

STASYS PIEŽA Chicago American redaktoriusPažvelgę į pasaulio spaudą, matome antraštes apie atominę

20. KOREFERATAS PRIE ST. PIEŽOS PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : V. ZALATORIUS
Gaila, kad mes abu su St. Pieža prieš kongresą buvom taip užsiėmę, kad negalėjom susitikti ir plačiau

21. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA LIETUVOJE IR IŠEIVJJOJE 1963/4 balandis; Autorius : Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M.
Vos šiek tiek susikristalizavus nepriklausomam Lietuvos gyvenimui, tuoj kilo mintis įkurti Lietuvių

22. VIKTORAS PETRAVIČIUS 1963/4 balandis; Autorius : Stasys Goštautas
žmogaus talentas yra neribotas. Jis nepaiso nei laiko, nei amžiaus, nei paties asmens. Jis yra tironas,

23. MUZIKOS PEDAGOGAS JUOZAS BERTULIS 1963/4 balandis; Autorius : J. Žilevičius
Juozas Bertulis š. m. sausio 1 d. sulaukė 70 metų amžiaus, šia proga pateikiame iš jo pedagoginės

24. BOSTONO SPAUDA APIE IZ. VASYLIŪNO SMUIKO KONCERTĄ 1963/4 balandis; Autorius : P. B.
Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas vasario keturioliktą Jordan Hall Bostone davė savo koncertą, kurio

25. LIETUVIAM REIKŠMINGA PROGA 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Yra didelių darbų, kuriuos padaryti pasitaiko tik viena trumpo laiko proga. Ta proga nepasinaudojus —

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai