Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. SAULĖČIAUSIO KRAŠTO LIETUVIAI METRAŠTYJE 1963/4 balandis; Autorius : J. Tininis
Australijoje gyvena apie dešimt tūkstančių lietuvių. Daugiausia jie susispietę didžiuosiuose

27. ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Seimas įvyks 1963 m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis Toronte, Kanadoje.I, Organizacinė ir studijinė

28. $500 UŽ KOMEDIJINIO ŽANRO VEIKALĄ 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Scenos Darbuotojų Sąjunga Čikagoj skelbia dramos veikalui parašyti konkursą šiomis sąlygomis:1.  

29. SKAITYTOJAI RAŠO 1963/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
Aprašydamas JAV ir Kanados antrąjį Kultūros Kongresą, L. A. š. m. "Aidų" Nr. 2 (p. 78) tarp kitko

30. ĮVYKIAI 1963/4 balandis; Autorius : Red.
*    Dailininkui prof. Adomui Galdikui šiemet sueina 70 m. amžiaus. Gimė jis 1893 m. spalio 18 d.

31. DR. J. GRINIAUS POŽIŪRIS Į ANTIKINĘ LIETUVĄ 1963/5 gegužė; Autorius : Vyt. Alantas
Pilėnų vizijaMano mokslo draugias dr. Jonas Grinius paskelbė Aidų v nr. 1962 m. straipsnį: "Vytautas

32. GR0ŽINEI PROZAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) tryliktąjį konkursą.

33. POEZIJAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Norėdamas išlaikyti Maironio šimtaisiais gimimo metais paskelbto poezijos konkurso tęstinumą ir

34. KAS NAUJO MŪSŲ ELEMENTORIUOSE 1963/5 gegužė; Autorius : Ignas Malėnas
Šiandien mokant iš elementoriaus, beveik visur europiečiuose vyrauja garsas — raidė. Mat, jie priėję

35. DAIL. A. GALDIKO PARODA FILADELFIJOJE 1963/5 gegužė; Autorius : L. Andriekus
Dail. Adomo Galdiko 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti žymesniuose lietuvių centruose ruošiamos jo

36. SKUODAITĖS IR VIRKAU DAILĖS PARODOS 1963/5 gegužė; Autorius : Mikalojus Ivanauskas
Dailininkų Audronės Skuodaitės ir Vytauto Virkau dailės darbai, išstatyti balandžio 20-28 d. d.

37. KONCERTAS IR NAUJAS VEIKALAS 1963/5 gegužė; Autorius : Elena Vasyllūnienė
Kovo 24 dieną Jordan Hali salėje Bostone įvyko neįprastas koncertas: Jo ypatingumą sudarė išpildytojai

38. 1934 M. ĮVYKUSIO LIETUVIŠKOS MUZIKOS SIMFONINIO KONCERTO REIKALU 1963/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
Berašant straipsnį apie lietuviškos muzikos koncertą, įvykusį Čikagoje 1962 m. lapkričio men. per

39. PREMIJA UŽ DAILĘ 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
LA Menininkų Klubas, susitaręs su Čiurlionio galerijos direkcija, 1863 sukilimo šimtmečio proga skelbia

40. KAS YRA MONOLITINĖ IR PLURALISTINĖ KULTŪRA? 1963/5 gegužė; Autorius : D.
1. Kaip ji suprantama Amerikoje?V. K. "Naujienų" literatūriniame priede (1963.3.16) atsiliepė į šių

41. D r. Juozas Leimonas 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
D r. Juozas Leimonas, miręs gegužės 4 dieną.Velionis buvo gimęs 1900 m. rugpjūčio 23 d. Gudelių

42. ĮVYKIAI 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
*    Antroji JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventė įvyksta Čikagoje liepos 7 d. Į ją

43. PIRTIS PRIE BALTIJOS 1963/6 birželis; Autorius : J. Gimbutas
Stockholmo šiaurės Muziejus išleido etnografo dr. Ilmar Talvės disertaciją "Bastu och torkhus i

44. PLB KULTŪRINĖ PREMIJA 1963/6 birželis; Autorius : PLB Kultūros Taryba
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus.

45. PRO REPÚBLICA NOSTRA 1963/6 birželis; Autorius : Domas Jasaitis
Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimas Čikagoje bal. 20 d. Pirmoj eilėj iš kairės: Vliko pirm. dr. A.

46. ATEITININKŲ NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA NEW YORKE 1963/6 birželis; Autorius : J. V.
Ateitininkų Federacijos vyriausias reikalų sprendėjas yra kongresas, kuris yra šaukiamas, kaip įstatuose

47. ĮVYKIAI 1963/6 birželis; Autorius : Red.
*    Spausdinant šį "Aidų" numerį, birželio 21 d. popiežium išrinktas Milano arkivyskupas kard.

48. TAUTINĖ PARAPIJA IŠEIVIJOJE 1963/7 rugsėjis; Autorius : PRANAS GARŠVA
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE Lietuvybės klausimas yra daug platesnis ir gilesnis, nei tai siekia parapijos

49. DAIL JADVYGOS PAUKŠTIENĖS DAILĖS PARODA 1963/7 rugsėjis; Autorius : Mikas Šileikis
Dailininkės Jadvygos Dobkevičiū-tės - Paukštienės apžvalginė dailės paroda Čiurlionio galerijoje,

50. MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI IR ANTROJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1963/7 rugsėjis; Autorius : St. Daunys
Visos tautos ir visais amžiais šoko, šoka ir šoks. šokis amžinai gyvas, jaunas ir nemarus visuose

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai