Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. STUDIJŲ SAVAIČIŲ SUKAKTIS EUROPOJE 1963/7 rugsėjis; Autorius : M. M.
Rugpjūčio 7-14 dienomis Koenigs-winteryje prie Bonnos, Vokietijoje, įvyko dešimtoji lietuvių studijų

52. PASTABOS 1963/7 rugsėjis; Autorius : J. Vaitkūnas
VYDŪNO 1918 LAIŠKAS LIETUVOS TARYBAIPrieš 45 metus vasario 16 d. Lietuvos Tarybai deklaravus Lietuvos

53. Įvykiai 1963/7 rugsėjis; Autorius : Red.
    Pasaulio lietuvių bendruomenės antrasis seimas buvo Toronte rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 d. Atidarė

54. GEORGES BRAQUE 1963/8 spalis; Autorius : St. Goštautas
JO MIRTIES PROGA1908 m. Braque išstato L'Estaque. Metais anksčiau Picasso nupiešia "Mademoiselles de

55. DAIL. A. VIRKAU PARODA GRES GALERIJOJE 1963/8 spalis; Autorius : Mikas Šileikis
Nuo birželio 19 d. iki liepos 20 d. vienoje iš žymesniųjų Čikagos meno galerijų (Gres Galleryl vyko

56. ŽVILGSNIS Į ANTRĄJĮ PL BENDRUOMENĖS SEIMĄ 1963/8 spalis; Autorius : A. Rinkūnas
Kalba prel. J. Balkūnas, Liet. Bendruomenės garbės pirmininkasAntrojo  Pasaulio   Lietuvių  

57. VIENYBĖS SVARSTYMAI 1963/8 spalis; Autorius : A.M. V.V.
Rugpjūčio 20 - 24 dienomis tėvų pranciškonų globojamų vasarotojų aplinkoje Kennebunkporte, Me.,

58. LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS NEW YORKE 1963/8 spalis; Autorius : P. Celiešius
Amerikos Lietuvių Kunigų seimas, įvykęs New Yorke rugsėjo 11 d., praėjo vieningo darbo nuotaikoj. Seime

59. PASTABOS 1963/8 spalis; Autorius : A. Baltaragis
Dar kiek apie numaironintą MaironįRašant apie sovietinį Maironio traktavimą ("Numaironintas Maironis",

60. Įvykiai 1963/8 spalis; Autorius : Red.
*    Visuotinio Susirinkimo antrojoj sekcijoj, atidarytoj rugsėjo 29 d., gvildomi klausimai, susiję su

61. IŠ LIETUVIŲ KALBOS SINONIMŲ 1963/9 lapkritis; Autorius : J. Bertulis
Tiesa, senosios kultūrinės kalbos yra gausios sinonimais. Bet neatsilieka nuo jų nei lietuvių kalba.

62. ALDONOS STEMPUŽIENĖS REČITALIO DEBIUTAS 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Nakas
Santaros - šviesos federacija spalio mėn. 26 d. Čikagoje, Jaunimo Centro salėje suruošė Aldonos

63. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBO KELIU 1963/9 lapkritis; Autorius : PLB Valdyba:
Laisvojo pasaulio lietuvės ir lietuviai!Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia visuose laisvojo pasaulio

64. ANTANAS TULYS 1963/9 lapkritis; Autorius : Domas Jasaitis
šešiasdešimt penkerių metų sukakčiai atmintiDar Nepriklausomoje Lietuvoje teko paskaityti nepažįstamo

65. PASTABOS AKMENĖLIAI SVETIMUOSE DARŽUOSE 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Musteikis
Gyvename specializacijos amžiuje, kuris charakteringas pasišventimu savai profesijai ir uždarumu kitoms.

66. ĮVYKIAI 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
*    Baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį, lapkričio 22 d. Dalias mieste Texuose nužudytas JAV

67. AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00

68. Trumpai 1963/10 gruodis; Autorius : Red.
*    "Draugo" poezijos premijai atsiųsta 12 kūrinių. Vertinimo komisija (P. Jurkus, S. Yla, V.

69. PO DVIDEŠIMTIES METŲ 1963/10 gruodis; Autorius : Juozas Audėnas
VLIKAS per dvidešimt savo veiklos metų nei rankų nenuleido, nei akių poilsiui nesudėjo, nei pavergtos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai