Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. ŽMOGUS IR GIMTINE JO ŠALIS 1950/1 sausis; Autorius : VYDŪNAS
Plačiau apsižvalgant žmoniškame gyvenime, jis įsirodo labai nuostabus. Žmonės gyvena žemės rutulyje,

2. KULTŪRININKŲ LIKIMAS 1950/2 vasaris; Autorius : J. AISTIS
Kiekvienas darbas turi išmaitinti darbininką, ir kiekvienas darbininkas turi gauti tinkama atlyginimą.

3. Krikščionybės ateitis 1950/3 kovas; Autorius : Antanas Maceina
1. DABARTINĖ NUOTAIKA Kalbėti apie krikščionybės ateitį reiškia kalbėti apie dabarties nuotaiką

4. Prie Kryžiaus 1950/3 kovas; Autorius : T. J. BELECKAS, S. J.
Žmones labai prasmingai stato kryžius ant kalnų viršūnių. Kryžius — pergales ženklas. Po sunkaus

5. MENO REIKŠME TAUTAI 1950/3 kovas; Autorius : JONAS GRINIUS
Nevisada žmogus klausia savo darbų prasmės ir reikšmės. Ji neretai jam savaime aiški. Tą patį galime

6. MORALINĖS JĖGOS 1950/3 kovas; Autorius : Dr. J. Navickas
KLAUSIMO MOMENTAS Apie žmogų reikia taip samprotauti ir kalbėti, kaip liudija introspekcija, kitų

7. RELIGIJOS IR MORALES VAIDMUO TAUTOS IR TAUTIŠKUMO IŠLAIKYME 1950/4 balandis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Siekiant tautos ir tautiškumo išlaikymui sutelkti visas jėgas ir pajungti visas galimas priemones, mūsų

8. TECHNIKA IR DVASIOS KULTŪRA 1950/4 balandis; Autorius : BRONIUS STOČKUS
Technikos ryšys su kultūros visuma arba su vadinamąja dvasios kultūra yra tik viena iš daugelio mūsų

9. VIEŠPATS SUTVERĖ MANE SAVO KELIŲ PRADŽIOJE 1950/5 gegužė; Autorius : T. Bernardinas Grauslys, O.F.M.
Marijos meilė yra įdiegta pačioje žmogaus prigimtyje. Jei žmogaus sielą su Tertulijonu galime

10. ŠEIMOS LAIMĖ IR ŠEIMOS TRAGIKA 1950/6 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. ŠEIMOS TRAGIŠKUMO PRIEŽASTYS Niekas žemėje nėra tiek artimas pilnutinei laimei, kiek šeimos

11. SOLOVJOVAS IR DOSTOJEVSKIS 1950/7 rugsėjis; Autorius : VLADIMIRAS ŠILKARSKIS
BALIO SRUOGOS ATMINIMUI 1. Dostojevskis1) visą gyvenimą, o Solovjovas pirmąjį savo gyvenimo perijodą,

12. YPATINGAS VIENO VAIKO SĄMININGUMAS 1950/7 rugsėjis; Autorius : VYDŪNAS
Rodos'), žinoma, kad vaikų gabumai yra visai kitokie negu suaugusiųjų. Vaikai visa ką patiria ir

13. INTELEKTUALINĖS SROVĖS PRANCŪZIJOJE 1950/7 rugsėjis; Autorius : R. P. JEAN DANIELOU, S. J.
Gyvosios prancūzų minties jėgos, kurios karo metu negalėjo laisvai pasireikšti, o vėliau, atgavus

14. Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje 1950/9 lapkritis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
Mūsų tūkstančiai, ir mes mirties nebijom: Veda mus šviesi tikėjimo liepsna Į tenai, kur puošis

15. LITERATŪRINIAI ŠVENTRAŠČIO ŽANRAI 1950/9 lapkritis; Autorius : T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.
Šio amžiaus pradžioje katalikai įžengė į naują epochą Šv. Rašto studijoje, ypač apie

16. MENAS IR MOKSLAS LIETUVIŲ TAUTOS TARNYBOJ 1950/9 lapkritis; Autorius : J. GRINIUS
Ruošdamasis padaryti keletą pasiūlymų apie dailiųjų menų ir dvasinių mokslų tvarkymą emigracijoj,

17. Teateinie Tavo Karalystė 1950/10 gruodis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
I. Tikintysis kasdien, ir ne po kartą, kalba "Tėve mūsų" ... — Viešpaties maldą. Kad šią maldą

18. LAIŠKAI RAŠYTOJAMS 1950/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
POETUI        KAŽKUR   MŪSŲ   ŽEMĖJE APIE POETO BŪTĮ IR KŪRYBĄ Mielasis Bičiuli, Mudu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai